Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018

Συνεργασία του Δήμου Προσοτσάνης με τον βουλγαρικό Δήμο Τσεπελάρε

Εμφάνιση

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018

Ο Δήμος Προσοτσάνης, σαν Εταίρος Έργου, συμμετέχει στο εγκεκριμένο έργο «Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr- INTEGRA-TOUR», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Greece-Bulgaria»2014- 2020. Το έργο έχει εγκριθεί στον άξονα 2: «A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area» (Βιωσιμότητα και κλιματική προσαρμογή της διασυνοριακής περιοχής) και πιο συγκεκριμένα στην επενδυτική προτεραιότητα 6c: «Conserving, protecting and developing natural and cultural heritage» (Διατήρηση, προστασία και ανάπτυξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς).

Το έργο περιλαμβάνει του ακόλουθους εταίρους:
Επικεφαλής Εταίρος: Δήμος Τσεπελάρε
Εταίρος Έργου 2: Δήμος Προσοτσάνης

Το έργο INTEGRA-TOUR εντοπίζει πως στην διασυνοριακή περιοχή, υπάρχει μεγάλη προοπτική τουριστικής ανάπτυξης. Οι εταίροι του έργου είναι πεπεισμένοι πως ο τουρισμός μπορεί να ενισχύσει τη διατήρηση και τη μετάδοση των πολιτιστικών και ιστορικών παραδόσεων, οι οποίες συχνά συμβάλλουν στη διατήρηση και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων, στην προστασία της τοπικής κληρονομιάς και στην αναγέννηση των ντόπιων πολιτισμών. Ο τουρισμός έχει την δυνατότητα να προωθήσει την κοινωνική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της αναδιανομής του εισοδήματος και της μείωση της φτώχειας. Επίσης, ο τουρισμός μπορεί να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με την οικονομική αξία των φυσικών και πολιτιστικών αξιοθέατων και μπορεί να τονώσει την αίσθηση περηφάνιας για την τοπική και εθνική κληρονομιά, καθώς και την διατήρησή της. Γενικότερα, η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην ανάπτυξη και λειτουργία του τουρισμού φαίνεται να αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας. Ταυτόχρονα, υπάρχουν σημαντικά παλαιοντολογικά στοιχεία τα οποία είτε δεν έχουν συντηρηθεί και προστατευτεί είτε δεν έχουν προωθηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, ακαδημαϊκά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ομάδες ερασιτεχνών δεν είναι στενά συνδεδεμένοι έτσι ώστε να ανταλλάξουν πληροφορίες και γνώσεις και τελικά να συμβάλλουν στη μελέτη της παλαιοντολογίας και της φυσικής κληρονομιάς της ευρύτερης διασυνοριακής περιοχής. Οι άνθρωποι και τα παιδιά έχουν περιορισμένη πρόσβαση, στους πόρους της φυσικής κληρονομιάς και τις ευκαιρίες να αποκτήσουν γνώσεις στον τομέα της παλαιοντολογίας.
Ο κύριος στόχος του έργου είναι να διατηρήσει και να ενισχύσει τον τοπικό πολιτισμό, τα μνημεία και τους φυσικούς και ανθρωπογενείς τουριστικούς πόρους και να προωθήσει μορφές τουρισμού που παρέχουν υγιείς ευκαιρίες αλληλεπίδρασης για τους τουρίστες και τους ντόπιους και βελτιώνουν την κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμών, των εθίμων, των τρόπων ζωής, των παραδοσιακών γνώσεων και πιστεύω. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμων υποδομών (αποκατάσταση 1 πολιτιστικού και 2 φυσικών πόρων) που θα επιτρέψουν τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση της παλαιοντολογικής ταυτότητας, καθώς και της τουριστικής δυναμικής της διασυνοριακής περιοχής.
Ειδικοί στόχοι του προτεινόμενου σχεδίου αποτελούν επίσης η ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής και εμπλοκής όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κυβερνητικών φορέων, του ιδιωτικού τομέα, των τουριστικών οργανισμών, των τοπικών κοινοτήτων, των ΜΚΟ, των συλλόγων νέων κ.λπ. σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του τουρισμού. Το έργο θα έχει ως στόχο την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, της διατήρησης και της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων, την τόνωση των περιοχών του Τσεπελάρε και της Προσοτσάνης ως τουριστικούς προορισμούς διακοπών και την συμβολή στην αναγέννηση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, ενισχύοντας έτσι την εικόνα των δύο περιοχών.
Το έργο θα παρέχει μόνιμη υποδομή συνοδευόμενη από ΤΠΕ και εργαλεία (στρατηγική branding, κοινή εφαρμογή για smartphones, έρευνα αγοράς τουρισμού) ικανά να συμβάλλουν στη διασυνοριακή τουριστική ανάπτυξη, υποστηρίζοντας τον εντοπισμό εμποδίων στην ανάπτυξη του τουρισμού στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή. Επιπλέον, το INTEGRA-TOUR θα συμβάλει στη δημιουργία και τη εδραίωση ενός κοινοτικού δικτύου αποτελούμενου από ερασιτέχνες και επαγγελματίες που έχουν ως ενδιαφέρον τους παλαιοντολογικούς πόρους και στοιχεία. Αυτό θα συμβάλει στην εκπλήρωση του στόχου του έργου αναφορικά με την προώθηση μορφών τουρισμού που παρέχουν υγιείς ευκαιρίες αλληλεπίδρασης για τουρίστες και προορισμούς, καθώς τα μέλη του δικτύου θα συγκεντρώνουν και θα ανταλλάσουν πληροφορίες και απόψεις για το συγκεκριμένο προφίλ και των δύο προορισμών. Ως μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα αναμένεται να αυξηθεί ο αναμενόμενος αριθμός επισκέψεων σε υποστηριζόμενα αξιοθέατα πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
Η υλοποίηση αυτού του έργου θα οδηγήσει άμεσα στην αύξηση των ικανοτήτων διαχείρισης των τουριστικών πόρων και στην προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Αναμένεται ότι η διασυνοριακή περιοχή θα αποκτήσει αυξημένη ελκυστικότητα, διεθνή προβολή των πολιτιστικών και φυσικών πόρων και αυξημένες τουριστικές ροές. Τέλος, το έργο θα ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη διατήρηση, την προστασία και την προώθηση των διασυνοριακών πολιτιστικών και φυσικών πόρων μέσα από εκστρατείες προώθησης, εκδηλώσεις προβολής και υλοποίηση εν γένει επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. Το κοινοτικό δίκτυο θα επεκταθεί σε ολόκληρη την περιοχή του διασυνοριακού προγράμματος και θα συμβάλει στη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου.


Σύσκεψη για το Παραεμπόριο στην Ανατ. Μακεδονία-Θράκη με τον Υφυπουργό κ. Πιτσιόρλα

Εμφάνιση

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018

Το Επιμελητήριο Δράμας συμμετείχε στην διευρυμένη σύσκεψη για το Παραεμπόριο -Λαθρεμπόριο, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 στο Επιμελητήριο της Καβάλας, υπό τον Υφυπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Στέργιου Πιτσιόρλα και με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου Δημήτρη Αυλωνίτη καθώς και του Προέδρου του Συντονιστικού Κέντρου Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ) Βασίλη Μαστρογιάννη. Στην σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Χρήστου Μέτιος, οι Αντιπεριφερειάρχες Δράμας & Καβάλας, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας, των Ομοσπονδιών Επαγγλεματοβιοτεχνών & των Εμπορικών Συλλόγων, ο Διοικητής της Αστυνομίας, η προϊσταμένη των Τελωνείων και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Στην σύσκεψη συζητήθηκε η διόγκωση του παραεμπορίου σε συνδυασμό με τις δυσκολίες υποστελέχωσης και πόρων των ελεγκτικών οργάνων των Περιφερειών και των δημοσίων υπηρεσιών. Προτάθηκε δε από το υπουργείο η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του ΣΥΚΕΑΑΠ με την Περιφέρεια ΑΜ-Θ σαν ένα πρώτο βήμα. Έγινε πλήρως κατανοητό ότι για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ το παραεμπόριο είναι τεράστιο πρόβλημα με ιδιαιτερότητες για την αντιμετώπιση του, λόγω της ιδιομορφίας των χερσαίων συνόρων, όπου υπάρχουν 5 πύλες εισόδου (Βουλγαρία, Τουρκία) και δηλώθηκε από όλους τους συμμετέχοντες η πολιτική βούληση για την εφαρμογή μεθόδων και ενεργειών, ώστε επιτέλους να περιορισθεί.

Το Επιμελητήριο Δράμας δια του Προέδρου του κ. Στέφανου Γεωργιάδη, επεσήμανε τα κάτωθι
1. Παρά τις κατά καιρούς νομοθετικές παρεμβάσεις και προσπάθειες της πολιτείας και των οργάνων της, το παραεμπόριο εξακολουθεί να διογκώνεται κυρίως λόγω της κρίσης και της επιβολής υπερφορολόγησης των επιχειρήσεων, αλλά και γενικότερα λόγω του εχθρικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το παραεμπόριο εξακολουθεί να κυριαρχεί σε βάρος του οργανωμένου νόμιμου εμπορίου, πλήττοντας την ελληνική οικονομία & δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό. Το ύψος του εκτιμάται σε περίπου 17-20 δις € σε ετήσια βάση ενώ οι απώλειες φορολογικών εσόδων εκτιμώνται σε ύψος περίπου 3,5 δις € μόνο από το ΦΠΑ.
2. Συνεχίζεται δυστυχώς παρά την αύξηση των ελέγχων
2.1 Η Εισαγωγή παράνομων προϊόντων από τρίτες χώρες ή από την ΕΕ στην χώρα μας από τις διάφορες πύλες εισόδου (λιμάνια & δίοδοι χερσαίων συνόρων),
2.2 Η Διάθεση παράνομων προϊόντων από διακινητές -αποθήκες, κυρίως στα μεγάλα κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) όπου εμφανίζεται όργιο φοροδιαφυγής χωρίς παραστατικά,
2.3 Η Διάθεση προϊόντων μέσω λαϊκών αγορών, υπαίθριου & πλανόδιου εμπορίου αλλά και μέσω επιχειρήσεων λιανικής συνήθως με εικονικά παραστατικά,
2.4 Η Διακίνηση & πώληση εμπορευμάτων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου,
2.5 Οι Παράνομες «επιχειρήσεις» παροχής υπηρεσίας (συνεργεία οχημάτων, κομμωτήρια, αισθητικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί κλπ),
2.6 Η Εισαγωγή ποτών, καπνικών προϊόντων, οικοδομικών υλικών, ηλεκτρικών συσκευών κλπ από χώρα μέλος της ΕΕ όπως η Βουλγαρία με το πρόσχημα της ίδιας χρήσης και την εκμετάλλευση από μέρους των παραβατών, της έλλειψης επαρκούς ελεγκτικού μηχανισμού,
2.7 Η Εισαγωγή ιδιαίτερα επικίνδυνων προϊόντων με πλαστές συσκευασίες και πιστοποιήσεις όπως φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα, λιπάσματα και άλλες χημικές απαγορευμένες ουσίες,
2.8 Η Εισαγωγή φυτών, σπόρων και νωπών λαχανικών και φρούτων χωρίς πιστοποιητικά φυτοϋγειονομικού ελέγχου,
2.9 Το Λαθρεμπόριο καυσίμων.
Το Επιμελητήριο Δράμας πρότεινε & παρέδωσε έγγραφο στον Υφυπουργό με συγκεκριμένες προτάσεις και νομοθετικές παρεμβάσεις για την πάταξη του παραεμπορίου, τονίζοντας ότι το σημαντικότερο όλων είναι να μην περνούν τα σύνορα προϊόντα παραεμπορίου.

Οι προτάσεις αυτές συνοπτικά είναι οι κάτωθι:
1. Εγκατάσταση σταθερών σημείων ελέγχου στα σύνορα (στο όριο απόστασης από αυτά που επιτρέπει η ΕΕ χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επιλογής άλλης διαδρομής από τα οχήματα) που θα είναι εφοδιασμένα με σύγχρονα μέσα σύγχρονης τεχνολογίας όπως κάμερες καταγραφικές, κάμερες ακτίνων Χ-ray, γεφυροπλάστιγγες και ράμπες ελέγχου, για τον έλεγχο των υπόπτων οχημάτων και φορτίων.
2. Εγκατάσταση ηλεκτρονικού -ψηφιακού συστήματος καταγραφής της εισόδου και εξόδου οχημάτων που μεταφέρουν εμπορεύματα, παραστατικών (scanner εγγράφων-ψηφιοποίηση τους-αποθήκευση σε πλατφόρμα επεξεργασίας) και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο.
3. Εκπαίδευση του ελεγκτικού μηχανισμού στις σύγχρονες μεθόδους πάταξης του παραεμπορίου με αξιοποίηση της τεχνολογίας.
4. Σύσταση ειδικού σώματος πάταξης παραεμπορίου που θα δρα σε πύλες εισόδου και που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 άτομα εκπαιδευμένα & εξειδικευμένα ανά πύλη εισόδου. Οι ομάδες θα εναλλάσσονται ανά τρεις μήνες στις πύλες εισόδου με άλλη σύνθεση φυσικών προσώπων, με παρέμβαση στο πρόγραμμα από το αρμόδιο Υπουργείο.
5. Εγγραφή στον προϋπολογισμό του κράτους αυξημένου ειδικού κονδυλίου για την πάταξη του παραεμπορίου και της παραοικονομίας (Οι απώλειες εσόδων του κράτους έχουν φτάσει στο μέγεθος ενός μνημονίου & επομένως η χρηματοδότηση της πάταξης του φαινομένου είναι μικρή μπροστά στο τεράστιο όφελος).
6. Με συνοπτικές διαδικασίες Κατάσχεση και καταστροφή των παρανόμως διακινουμένων φορτίων και κατάσχεση των οχημάτων.
7. Αξιοποίηση της δομής του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ) ώστε μέσω της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους θέματα.
8. Η παραοικονομία σε κλάδους υπηρεσιών όπως συνεργεία αυτοκινήτων, που παράλληλα εμπορεύονται είδη αυτοκινήτων, τα κομμωτήρια κλπ. που έχουν δημιουργηθεί και δραστηριοποιούνται σε υπόγεια σπιτιών, αυλές, κλπ. χωρίς άδεια καθώς και πολλοί που παρέχουν υπηρεσίες όπως τα οικοδομικά επαγγέλματα, συνεργεία υδραυλικών εγκαταστάσεων και παντός είδους υδραυλικές κατασκευές, συνεργεία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ελαιοχρωματισμοί κτλ με συγκεκριμένη μεθοδολογία διασταυρώσεων στοιχείων και αξιοποίησης των καταγγελιών ο ελεγκτικός μηχανισμός να παρεμβαίνει άμεσα.
9. Εντατικοποίηση ελέγχων πλανόδιου εμπορίου και λαϊκών αγορών με εφαρμογή της επαρκούς νομοθεσίας.
Τέλος ο Πρόεδρος τόνισε ότι το θέμα του Παραεμπορίου -Παραοικονομίας και Λαθρεμπορίου διογκώθηκε έντονα στα χρόνια της κρίσης & έχει βαθμίδες που δυστυχώς περιλαμβάνει και πολλές μικρές επιχειρήσεις που οδηγήθηκαν αναγκαστικά να παρανομήσουν για να επιβιώσουν. Σχετικά με αυτούς τους ανθρώπους, η ευθύνη είναι φυσικά δική τους, αλλά είναι και των κυβερνήσεων και της πολιτείας που υπερφορολόγησε, έβαλε υψηλές εισφορές, έμμεσους απαράδεκτους φόρους, επιτέθηκε στην παραγωγή και κατ’ επέκταση οδήγησε επιχειρήσεις και επαγγελματίες στο λουκέτο ή στα όρια της επιβίωσης, χωρίς καμιά αναπτυξιακή προοπτική. Πολλοί δε μικροί και μικρομεσαίοι επαγγελματίες & έμποροι είδαν λόγω αδυναμίας πληρωμής των υποχρεώσεων τους την κατάσχεση των λογαριασμών τους. Επομένως, πρέπει να υπάρξει άμεση μείωση φορολογίας και ανάληψη της ευθύνης της πολιτείας, απέναντι σε όλο αυτό τον κόσμο, ώστε με μια ουσιαστική πολιτική αντιμετώπισης των οφειλών, τον ακατάσχετο λογαριασμό αλλά και μια δεύτερη ευκαιρία των τιμίως πτωχευσάντων, να επανενταχθούν άμεσα στην νόμιμη παραγωγική διαδικασία. Είναι προς το συμφέρον όλων και της χώρας.

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας


Έκθεση Φωτογραφίας «Πιθανότητα αίματος» του ποιητή Κυριάκου Συφιλτζόγλου Σε διοργάνωση του συλλόγου φίλων γραμμάτων και τεχνών Δράμας

Εμφάνιση

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018

Την Παρασκευή, 13 Ιουλίου, ξεκίνησε, με μεγάλη επιτυχία και αθρόα προσέλευση του κοινού, η έκθεση φωτογραφίας του γνωστού δραμινού ποιητή Κυριάκου Συφιλτζόγλου με τίτλο «Πιθανότητα Αίματος», την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων & Τεχνών Δράμας, στον εκθεσιακό χώρο άνωθεν του καφενείου «Ελευθερία».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω έκθεση αποτελεί την πρώτη ατομική έκθεση φωτογραφίας του Κυριάκου Συφιλτζόγλου, στα πλαίσια της οποίας εκτίθεται ένας συνολικός αριθμός τριάντα φωτογραφιών του, ενώ πριν από την παρούσα διοργάνωσή της στη γενέθλια πόλη του δημιουργού, έχει ήδη παρουσιασθεί στην Αθήνα, στη γκαλερί Depot Art Gallery, τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους και, στη συνέχεια, συγκεκριμένες φωτογραφίες αυτής συμμετείχαν στην ομαδική έκθεση με τίτλο «Evasion # 1» που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, στο Espace Christiane Peugeot.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως και την Κυριακή, 22 Ιουλίου, και λειτουργεί καθημερινά από τις 11.00 έως τις 14.00 και από τις 18.00 έως τις 22.00.
Ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας καλεί όλους τους δραμινούς να επισκεφθούν τον εκθεσιακό χώρο «Ελευθερία» για να απολαύσουν τις φωτογραφίες-εικαστικές δημιουργίες του Κυριάκου Συφιλτζόγλου.

Αφιέρωμα στο έργο του Χρήστου Δημητρίου που διοργανώνει ο Σ.Φ.Γ.Τ.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας, Πολύνα Μπανά, αναφέρεται στο αφιέρωμα στο έργο του Χρήστου Δημητρίου, το οποίο διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας:
«Ξεκίνησε, με μεγάλη επιτυχία και αθρόα προσέλευση του κοινού, το Σάββατο, 29 Απριλίου, το αφιέρωμα στο έργο του Χρήστου Δημητρίου, το οποίο διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων & Τεχνών Δράμας, αποτίνοντας φόρο τιμής στη μνήμη και την πολυσχιδή καλλιτεχνική δραστηριότητα του Χρήστου Δημητρίου, στον εκθεσιακό χώρο άνωθεν του καφενείου «Ελευθερία».
Στα πλαίσια του αφιερώματος, λειτουργεί έκθεση ζωγραφικής, η οποία εγκαινιάσθηκε το Σάββατο, 29 Απριλίου, και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή, 7 Μαΐου, με ώρες λειτουργίας τις καθημερινές: από τις 19.00 έως τις 22.00 και το Σαββατοκύριακο: από τις 12.00 έως τις 14.00 -και- από τις 19.00 έως τις 22.00.

Παράλληλα και στα πλαίσια, πάντα, του εν λόγω αφιερώματος, θα διεξαχθεί, στον ίδιο χώρο, και μία σειρά εκδηλώσεων για την παρουσίαση πτυχών από το πολυδιάστατο έργο του Χρήστου Δημητρίου, και αναλυτικότερα:
Την Τρίτη, 2 Μαΐου και ώρα 21.00: Παρουσίαση των κόμικς και των ζωγραφικών έργων του, από τους Γιάννη Μιχαηλίδη και Λουΐζα Αυγήτα.
Την Πέμπτη, 4 Μαΐου και ώρα 21.00: Παρουσίαση του περιοδικού «Κουτσή Μαρία» που δημιούργησε και εξέδιδε κατά το διάστημα 2012-2013, από τους Γιώργο Κασαπίδη, Δημήτρη Πέτρου και Κυριάκο Συφιλτζόγλου.
Το Σάββατο, 6 Μαΐου και ώρα 21.00: Προβολή της θεατρικής παράστασης «Μαύρος Γάτος» που έγραψε και σκηνοθέτησε το 2013.

Ο Χρήστος Δημητρίου γεννήθηκε στη Δράμα, το 1960. Ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, το κόμικ, την εικονογράφηση, το κινούμενο σχέδιο, τη λογοτεχνία και τη σκηνογραφία. Πρωτοδημοσίευσε, το 1993, κόμικ και διηγήματά του στο περιοδικό «Βαβέλ», του οποίου παρέμεινε τακτικός συνεργάτης μέχρι το 2009, οπότε το περιοδικό σταμάτησε να κυκλοφορεί. Ακολούθησαν συνεργασίες και με άλλα περιοδικά καθώς και εφημερίδες, όπως το «Μετρό», το «Μax», το «01», η εφημερίδα «τα Νέα». Κόμικ και σχέδια του δημοσιεύτηκαν στην Ιταλία, τη Σερβία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Κίνα. Κατά το διάστημα 1993-1999, έκανε σκηνογραφίες για την τηλεόραση, το θέατρο και τον κινηματογράφο. Από το 1998, έζησε και εργάστηκε στη Δράμα. Το Νοέμβριο του 2006, έκανε την εικονογράφηση και είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια του βιβλίου «Διονύσης Σαββόπουλος 1983-2000». Το 2007, ξεκινάει η συνεργασία του με την εφημερίδα του Ελληνικού Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου «Ε.Φ.», ενώ την ίδια χρονιά αρχίζει και η συνεργασία του με το ένθετο της Ελευθεροτυπίας «9», όπου δημοσιεύει τη σειρά «Παράξενες Ιστορίες από τις Μεγάλες Πόλεις». Κατά το διάστημα 2012- 2013, δημιούργησε και εξέδιδε το free press περιοδικό «Κουτσή Μαρία». Το 2013, έγραψε και σκηνοθέτησε τη θεατρική παράσταση «Μαύρος Γάτος», η οποία ανέβηκε, για 15 συνολικά παραστάσεις, στις αποθήκες του σταθμού του ΟΣΕ.

Εκθέσεις ζωγραφικής και κόμικ
1988 γκαλερί Κρεωνίδης
1993 Σπίτι της Κύπρου
1996 Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων
1996 Φεστιβάλ των κόμικς από την Βαβέλ, στο Γκάζι
1997 γκαλερί Βαβέλ
1997 Φεστιβάλ των κόμικς από την Βαβέλ, στο Γκάζι
2000 Φεστιβάλ των κόμικς από την Βαβέλ, στο Γκάζι
2001 γκαλερί Bαβέλ
2001 Φεστιβάλ των κόμικς από την Βαβέλ, στο Γκάζι
2001 Frankfurter Buchmesse
2001 γκαλερί Αστρολάβος
2002 Φεστιβάλ των κόμικς από την Βαβέλ, στο Γκάζι
2002 gallery Santa Crosse, Πίζα
2002 Montecatini Terme
2002 Porto Venere
2002 γκαλερί Bαβέλ
2003 Φεστιβάλ των κόμικς από την Βαβέλ, στο Γκάζι
2003 γκαλερί Αστρολάβος
2003 αίθουσα τέχνης Μελίνα(Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας)
2004 Φεστιβάλ των κόμικς από την Βαβέλ, στο Γκάζι
2004 γκαλερί Άνεμος
2005 Φεστιβάλ κόμικς, Βελιγράδι
2005 Cofix, έκθεση κόμικς, Θεσσαλονίκη
2005 Φεστιβάλ των κόμικς από την Βαβέλ, στο Γκάζι
2006 Φεστιβάλ των κόμικς από την Γαλέρα, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
2006 Φεστιβάλ των κόμικς από την Βαβέλ, στο Γκάζι
2007 γκαλερί Αστρολάβος,
2007 Φεστιβάλ των κόμικς από την Βαβέλ, στο Γκάζι
2008 Φεστιβάλ των κόμικς από την Βαβέλ, στο Γκάζι
2008 Πεκίνο, Ολυμπιακοί αγώνες, Κίνα
2009 οικία Παπαβασιλείου, Σέρρες
2009 Φεστιβάλ των κόμικς από την Βαβέλ, στο Γκάζι
2010 Φεστιβάλ των κόμικς από την Βαβέλ, στο Γκάζι
2011 Φεστιβάλ των κόμικς από την Βαβέλ, στο Γκάζι
2012 Φεστιβάλ των κόμικς από την Βαβέλ, στο Γκάζι
2013 αίθουσα τέχνης «Μελίνα», Δράμα
Ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας καλεί όλους τους δραμινούς να επισκεφθούν την έκθεση και να παρακολουθήσουν τις παράλληλες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του αφιερώματος».


Συνάντηση του Σωματείου ΑμεΑ Ν. Δράμας με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλο

Εμφάνιση

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018

Με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλο συναντήθηκε ο Πρόεδρος του Σωματείου ΑμεΑ Ν.Δράμας κ.Δημήτριος Μπόσκος την Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018, στο Προεδρικό Μέγαρο στην Αθήνα. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα της στέγασης του Σωματείου ΑμεΑ Ν.Δράμας στο πρώην στρατολογικό γραφείο Δράμας.
Ο κ.Παυλόπουλος προέβη απευθείας σε ενέργειες προκειμένου να συνεχιστεί το συμβόλαιο στέγασης του Σωματείου στο κτίριο του πρώην στρατολογικού γραφείου Δράμας και την Παρασκευή 13 Ιουλίου υπογράφτηκε συμβόλαιο μεταξύ του ΤΕΘΑ και του Προέδρου του Σωματείου ΑμεΑ Ν.Δράμας κ Δημητρίου Μπόσκου. Επιπλέον συζήτησαν θέματα αναπηρίας και ειδικότερα θέματα που αφορούν τον Νομό Δράμας.
Τον Πρόεδρο του Σωματείου ΑμεΑ Ν.Δράμας συνόδευσε ο κ Στράντζαλης Αναστάσιος Εθελοντής στο Σωματείο ΑμεΑ Ν.Δράμας και παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Δόξας Δράμας.


Θερινό πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας του Πανεπιστημίου της Γρανάδας σε συνεργασία με τον Δήμο Δράμας

Εμφάνιση

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018

Στη Δράμα από τις 16 έως τις 28 Ιουλίου 2018 πραγματοποιείται το Θερινό Πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού του Πανεπιστημίου της Γρανάδας σε συνεργασία και με τον Δήμο Δράμας. Συμμετέχουν περισσότεροι από 35 φοιτητές και στο τέλος του προγράμματος θα παρουσιαστεί το έργο τους σε βιβλίο που απευθύνεται σε 700 εκατομμύρια ισπανόφωνων πολιτών και θα αναφέρει και τη Δράμα. Το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, τρίτο σε μέγεθος Πανεπιστήμιο της Ισπανίας και δεύτερο σε αξιολόγηση ποιότητας, αποτελεί μια από τις ισχυρότερες εστίες ελληνικών σπουδών στον ισπανόφωνο κόσμο, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα.

Ο Δήμαρχος Δράμας, κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, σε δηλώσεις του αναφέρει:
«Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε στη Δράμα τους Ευρωπαίους συμπολίτες μας και φοιτητές από την Ισπανία, τους αυριανούς πρεσβευτές του ελληνικού πολιτισμού, του ελληνικού πνεύματος, της ελληνικής ιστορίας. Η περιοχή μας είναι πλούσια σε ιστορία, σε ήθη και έθιμα, σε πολιτισμό, ενώ παράλληλα συνδυάζει τη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων και το μοναδικό φυσικό τοπίο που είναι αξιοζήλευτο παγκοσμίως. Εύχομαι οι συμμετέχοντες από την Ισπανία σε αυτό το πρόγραμμα να γευθούν τις ομορφιές του τόπου μας, να γνωρίσουν και να μεταφέρουν πίσω στην πατρίδα τους την ιστορία μας και την παράδοσή μας, και να απολαύσουν τη διασκέδαση της Δράμας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργαζόμενους φορείς και χορηγούς που στηρίζουν αυτήν την προσπάθεια του Δήμου μας, και τον Δραμινό καθηγητή του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, κ. Μορφακίδη, που μεταλαμπαδεύει τον ελληνικό πολιτισμό στους φοιτητές του και που δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη Δράμα μας. Ελπίζω να μείνουν ικανοποιημένοι από τη διαμονή τους εδώ και να ξαναεπισκεφθούν τον τόπο μας».


Αθλοπαιδιές στην Προσοτσάνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του Προφήτη Ηλεία

Εμφάνιση

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018

Με αφορμή τις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για την εορτή του Προφήτη Ηλία στο Δήμο Προσοτσάνης, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου σε συνεργασία με τις Δομές Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. (Α' Οικοτροφείο Β.Ν.Υ. "Αρσινόη", Β' Ψυχ/κό Οικοτροφείο "Αγάπανθος", Κέντρο Ημέρας "Πολυδεύκης", Προστατευόμενο Διαμέρισμα Φωτολίβους), συνδιοργάνωσαν την Δευτέρα 16 Ιουλίου και ώρα 20:00 αθλοπαιδείες στην κεντρική πλατεία της Προσοτσάνης. Παιδιά διαφόρων ηλικιών διασκέδασαν μέσα από απλά παιχνίδια που είχαν σκοπό την ψυχαγωγία και την άσκηση της λεπτής τους κινητικότητας αλλά κυρίως την ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος. Ακολούθησε η κατασκευή μίας ομαδικής ζωγραφιάς από όλα τα παιδιά με θέμα τη φιλία ώστε να δοθεί έμφαση στην ανάγκη όλων των ατόμων να ανήκουν σε μια ομάδα. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή μεταλλίων που κατασκεύασαν οι ωφελούμενοι των Δομών της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. και απένειμαν οι ίδιοι σε όλους τους συμμετέχοντες.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν και τις Δομές Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. για την άψογη συνεργασία.


Νέες αρμοδιότητες σε μέλη της ΔΗΜΤΟ Δράμας με απόφαση του Γραμματέα Οργανωτικού του κόμματος

Εμφάνιση

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018

Με απόφαση του Γραμματέα Οργανωτικού του Κόμματος, μετά την εισήγηση του προέδρου κ. Αμανατίδη Μιχάλη και τη σύμφωνη γνώμη των μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε. Δράμας, γίνεται ανάθεση επιπλέον αρμοδιοτήτων σε νέους υπευθύνους Θεματικών Τομέων Δράσης ως εξής:

1. Υπεύθυνο Παιδείας: κ. Σαββατούλα Παπαδοπούλου
2. Υπεύθυνο Αθλητισμού: κ. Περικλή Κωφίδη
3. Υπεύθυνο Αγροτικού: κ. Παναγιώτη Κωνσταντινίδη

Ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ε. Δράμας
Αμανατίδης Μιχάλης