Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Νομός Δράμας 2000 - 2016 Οικονομία σε χαμηλή πτήση με αναταράξεις Συνοπτική Παρουσίαση

Εμφάνιση

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Το παρακάτω κείμενο βασίζεται σε επεξεργασία στοιχείων των Περιφερειακών Λογαριασμών που αφορούν μέχρι και στο έτος 2016 (προσωρινά στοιχεία) και έχουν δημοσιευθεί επίσημα στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Σημειώνεται ότι τα στοιχεία Περιφερειακών Λογαριασμών για το έτος 2016 δημοσιεύτηκαν πριν λίγες μέρες, ενώ για 2017 δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί. Αναλυτικότερο κείμενο για την περίοδο 2000-2015 δημοσιεύτηκε στα τοπικά ΜΜΕ τον Σεπτέμβριο του 2018. Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι αφενός η περιγραφή σε αδρές γραμμές της πορείας των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στο νομό Δράμας κατά την περίοδο 2000-2016 και αφετέρου η διατύπωση συγκεκριμένης πρότασης συνεργασίας των τοπικών φορέων με στόχο τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης και την περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) κατά κλάδο στο Ν. Δράμας

Γενικές Παρατηρήσεις - Συμπεράσματα
• Το ΑΕΠ του Ν. Δράμας κατά την περίοδο 2000-2016 είναι διαρκώς το μικρότερο μεταξύ των πέντε νομών της Περιφέρειας ΑΜΘ.
• Κατά τις πενταετίες 2000-2005 και 2005-2010 το ΑΕΠ του Ν. Δράμας αυξήθηκε κατά 27% και κατά 10% αντίστοιχα, ενώ κατά την πενταετία 2010-2015 μειώθηκε κατά 20%. Στο τέλος του 2016 εμφανίζεται περαιτέρω πτώση του ΑΕΠ κατά 3% σε σχέση με το 2015.
• Κατά την πενταετία 2010-2015 η διαφορά μεγέθους ΑΕΠ του Ν. Δράμας σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας ΑΜΘ και ιδίως με τους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης μειώθηκε σημαντικά λόγω μεγαλύτερης πτώσης του ΑΕΠ στους νομούς αυτούς. Ο Ν. Δράμας επέδειξε μεγαλύτερη αντοχή κατά την περίοδο της κρίσης σε σχέση με αυτούς. Το 2016 όμως οι νομοί Ξάνθης και Ροδόπης εμφανίζουν ελαφρά ανάκαμψη και η διαφορά μεγέθους ΑΕΠ με το ν. Δράμας φαίνεται ότι αρχίζει να διευρύνεται και πάλι.
• Το ΑΕΠ του Ν. Δράμας στο τέλος του 2016 αντιστοιχεί περίπου με αυτό του έτους 2001, γεγονός που σηματοδοτεί υποχώρηση κατά 15 περίπου χρόνια.
• Ο Ν. Δράμας, λόγω μείωσης του πληθυσμού του, εμφανίζεται στο τέλος του 2015 για πρώτη φορά κατά τη δεκαπενταετία 2000-2015 σε καλύτερη θέση ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με τους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης στους οποίους καταγράφεται αύξηση πληθυσμού. Η διαπίστωση αυτή ισχύει και για το 2016.
• Η πληθυσμιακή συρρίκνωση του Ν. Δράμας και ιδιαίτερα της πληθυσμιακής ομάδας 0-29 ετών (μείωση κατά 24,11% μεταξύ 2001-2011, ποσοστό το οποίο είναι βέβαιο ότι διευρύνθηκε περαιτέρω μέχρι σήμερα), σε συνδυασμό με την γενικότερη μείωση του ενεργού πληθυσμού, αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για το αναπτυξιακό μέλλον του Ν. Δράμας.

• Οι πέντε κυρίαρχοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι το έτος 2016 κατέχουν αθροιστικά το 85% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στο Ν. Δράμας, είναι οι παρακάτω:
1. Δημόσια διοίκηση και άμυνα κλπ: 210 εκατ. ευρώ
2. Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία κλπ: 189 εκατ. ευρώ
3. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο κλπ: 150 εκατ. ευρώ
4. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία: 105 εκατ. ευρώ
5. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας: 99 εκατ. ευρώ
• Ο κλάδος Δημόσια διοίκηση και άμυνα κλπ από την 3η θέση το 2000 ανέρχεται σταδιακά στη 2η θέση το 2005 και στην 1η θέση το 2010 και το 2016.
• Ο κλάδος Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία κλπ αποτελεί στυλοβάτη της οικονομίας του Ν. Δράμας, λόγω και της διαχρονικής σταθερότητας που επιδεικνύει, σε αντίθεση με τους άλλους κλάδους που εμφανίζουν έντονες διακυμάνσεις. Ο συγκεκριμένος κλάδος καταλαμβάνει τη 2η θέση τόσο το 2000, όσο και το 2016.
• Ο κλάδος Χονδρικό και λιανικό εμπόριο κλπ από την 1η θέση το 2000 και το 2005 υποβιβάζεται σταδιακά στη 2η θέση το 2010 και στην 3η θέση το 2016.
• Ο κλάδος Γεωργία, δασοκομία και αλιεία από την 4η θέση το 2000 και το 2005 υποβιβάζεται στην 5η θέση το 2010 και το 2015. Το 2016 επανέρχεται στην 4η θέση. Ενδιαφέρον στοιχείο για τον κλάδο αποτελούν οι ελάχιστες διακυμάνσεις του κατά την περίοδο 2000-2016 και ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία.
• Ο κλάδος Διαχείριση ακίνητης περιουσίας από την 6η θέση που κατείχε το 2000 ανήλθε σταδιακά στην 5η θέση το 2005 και μετέπειτα στην 4η θέση το 2010 και το 2015. Το 2016 υποβιβάζεται στην 5η θέση.
• Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στον κλάδο Κατασκευές, ο οποίος κατείχε την 5η θέση το 2000 (78 εκ ευρώ) και υποβιβάστηκε στην 7η θέση το 2005 (50 εκ ευρώ) όπου και παρέμεινε μέχρι το 2015 (37 εκ ευρώ). Το 2016 υποβιβάζεται στην 8η θέση (26 εκ ευρώ) χαμηλότερα και από τον κλάδο Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (27 εκ ευρώ) !!!
• Σε συνέχεια όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, κρίνεται επιβεβλημένη η εκπόνηση Μελέτης Αποτύπωσης και Αξιολόγησης των κλάδων και υποκλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων στο Ν. Δράμας. Η μελέτη θα καταλήγει σε Κατευθύνσεις Ανάπτυξης των κρίσιμων κλάδων και υποκλάδων και τη συσχέτισή τους με την αύξηση της απασχόλησης στο νομό, λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές, δίνοντας όμως έμφαση στη δυνατότητα άσκησης αναπτυξιακών πολιτικών και ενισχυτικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα για κρίσιμες οικονομικές δραστηριότητες όπως η εξόρυξη και επεξεργασία μαρμάρου, το εμπόριο και ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή κλπ.
• Ως επιβεβλημένη κρίνεται η συνεργασία της Περιφέρειας ΑΜΘ (Περιφερειακή Ενότητα Δράμας), των Δήμων του νομού και των Επιμελητηρίων (ΕΒΕ, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ) για την εκπόνηση της προαναφερθείσας Μελέτης, αλλά και την υλοποίηση δράσεων σύμφωνα με τις Κατευθύνσεις Ανάπτυξης των κρίσιμων κλάδων και υποκλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων στο Ν. Δράμας που θα διατυπώνονται σε αυτήν.

Δράμα 22 Ιανουαρίου 2019
Μάκης Μουρατίδης


Νέος αρχηγός ΓΕΕΘΑ ο Χρήστος Χριστοδούλου από το Καλαμπάκι Δράμας

Εμφάνιση

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Ο έως σήμερα Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας πτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου, με καταγωγή από το Καλαμπάκι Δράμας, επελέγη στη θέση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων από το ΚΥΣΕΑ.
Ο -πτέραρχος, πλέον- Χρήστος Χριστοδούλου έως τώρα αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας επελέγη από το ΚΥΣΕΑ που συνεδρίασε υπό την προεδρία του πρωθυπουργού στη θέση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
Ο κ. Χριστοδούλου διαδέχεται στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων τον ναύαρχο Βαγγέλη Αποστολάκη, ο οποίος αποστρατεύθηκε και ανέλαβε τα καθήκοντα του υπουργού Άμυνας.

Το βιογραφικό του νέου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ
Γεννήθηκε στη Δράμα. Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1977 και ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός το 1981.

Είναι απόφοιτος:
του Σχολείου Όπλων Τακτικής (ΚΕΑΤ/ΣΟΤ)
του Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΚΕΑΤ/ΣΗΠ)
του Σχολείου Επιχειρήσεων Αέρος -Εδάφους (ΚΕΑΤ/ΣΕΑ/Ε)
του Σχολείου Ασφάλειας Πτήσεων -Εδάφους
της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Κατωτέρων (ΣΠΑ/Κ)
της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Ανωτέρων (ΣΠΑ/Α)
του Σχολείου Instruction System Development (ISD)
του Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου (Electronic Warfare School) στο Σακραμέντο των ΗΠΑ

Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών από το Πανεπιστήμιο του Essex του Ηνωμένου Βασιλείου:
Diploma in Computing
Master in Computer Science (MSc)
Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική.

Τοποθετήσεις
Ιανουάριος 2017: Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
Μάρτιος 2015-Ιανουάριος 2017: Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας
Μάρτιος 2014- Μάρτιος 2015: Διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)
Μάρτιος 2013 -Μάρτιος 2014: Διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ)
Αύγουστος 2012- Μάρτιος 2013: Υπαρχηγός Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ)
Μάρτιος 2011- Ιούλιος 2012: Επιτελάρχης ΑΤΑ
Μάρτιος 2010- Μάρτιος 2011: Διευθυντής Κλάδου Επιχειρήσεων του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Α’ ΚΛ)
Απρίλιος 2009 - Μάρτιος 2010: Διευθυντής Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προσωπικού -Μέριμνας Προσωπικού του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Β1)
Μάρτιος 2008 -Απρίλιος 2009: Διοικητής Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ)
Ιανουάριος 2007 - Μάρτιος 2008: Διευθυντής Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Δ3)
Ιούλιος 2006 -Ιανουάριος 2007: Διευθυντής Διεύθυνσης Τυποποίησης – Αξιολόγησης του ΑΤΑ
Οκτώβριος 2005 -Ιούλιος 2006: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Αεράμυνας του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Α4)
Σεπτέμβριος 2004 - Οκτώβριος 2005: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Τυποποίησης – Αξιολόγησης του ΑΤΑ
Αύγουστος 2002 - Σεπτέμβριος 2004: Διευθυντής Επιχειρήσεων -Εκπαίδευσης (ΔΕΕ) της 115ΠΜ
Ιούλιος 2000 -Αύγουστος 2002: Επιτελής στο Τμήμα Σχεδίων (Plans Section) του Στρατηγείου Reaction Forces Air Staff (RFAS), στο Kalkar, Ο.Δ. Γερμανίας
Ιούνιος 1998 - Ιούλιος 2000: Διοικητής της 111ΠΜ/330Μ
Οκτώβριος 1996 - Ιούνιος 1998: Προϊστάμενος του Γραφείου Τυποποίησης – Αξιολόγησης (ΤΑ) της 111ΠΜ
Ιούνιος 1989 - Σεπτέμβριος 1994: Διοικητής Σμήνους Μάχης στην 111ΠΜ/330Μ σε αεροσκάφη F-16C/D
Ιούνιος 1981 - Ιούνιος 1989: Ιπτάμενος Μοίρας 111ΠΜ/341M

Πτητικά Καθήκοντα
Έχει συμπληρώσει πάνω από 4400 ώρες πτήσης.
Έχει ιπταθεί με αεροσκάφη: T-41D, T-37B/C, T-2E, T-33A/B, F-5Α/Β, F-16C/D.

Προαγωγές
Ανθυποσμηναγός: 19/05/1981
Υποσμηναγός: 25/05/1984
Σμηναγός: 02/06/1988
Επισμηναγός: 16/06/1993
Αντισμήναρχος: 06/05/1998
Σμήναρχος: 18/03/2003
Ταξίαρχος: 04/03/2009
Υποπτέραρχος: 09/03/2011
Αντιπτέραρχος: 02/03/2015
Μετάλλια - Παράσημα
Ανώτερος Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής
Ανώτερος Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α’ Τάξεως
Διαμνημόνευση Αρχηγίας Γενικού Επιτελείου
Διαμνημόνευση Αστέρα Αξίας και Τιμής
Διαμνημόνευση Αξίας και Τιμής
Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού Μεγάλης Μονάδας Α’ Τάξεως
Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως Α’ Τάξεως
Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Β’ Τάξεως


Νέο ΔΣ στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Δράμας

Εμφάνιση

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Την 15/1/19 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Δράμας «ΔΡΑΣΗ» συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου, μετά την παραίτηση του κ. Μιχαηλίδη Κώστα από την θέση του προέδρου καθώς και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αρχαιρεσίες εξέλεξε ομόφωνα:

Διοικητικό συμβούλιο:
1. Πρόεδρος: Καμπουρίδης Γαβριήλ, Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Δράμας
2. Αντιπρόεδρος: Γεωργιτσόπουλος Χρήστος, Εκπρόσωπος ΠΑΜΘ- Π.Ε Δράμας
3. Γεν.Γραμματέας: Πούλιος Αναστάσιος, Εκπρόσωπος Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας
4. Ταμίας: Βλάχος Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος εργαζομένων
5. Μέλος: Μωυσιάδης Αριστείδης, Εκπρόσωπος Δήμου Δράμας
6. Μέλος: Μαυρίδης Δημήτριος , Εκπρόσωπος ΕΛΜΕ Δράμας
7. Μέλος: Κωνσταντούδη-Στυλίδου Μαρία, Εκπρόσωπος Δήμου Δοξάτου


Οικολογική Κίνηση Δράμας: Συναντήσεις για το ρεμπέτικο τραγούδι και τον κόσμο του

Εμφάνιση

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Όπως συμβαίνει τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, θα πραγματοποιηθούν και φέτος οι συναντήσεις για το ρεμπέτικο τραγούδι και τον κόσμο του. Πρόκειται για τον δέκατο έκτο κατά σειρά κύκλο και τέταρτο υπό την αιγίδα της Οικολογικής Κίνησης Δράμας.
Συντονιστής, όπως πάντα, θα είναι ο δάσκαλος Δημήτρης Καζάκης.
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου και κάθε Τετάρτη, μέχρι και την 3η Μαρτίου, στο κτήριο «Κυριάκος Δοματζόγλου», Χατζηανέστη 13, και θα ξεκινούν στις 8:15 το βράδυ.
Προκειμένου να δοθεί καλύτερα η συνέχεια της ιστορίας του αστικού λαϊκού τρα-γουδιού, φέτος θα συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε πέρσι και οι συναντήσεις θα έχουν ως θέμα το ρεμπέτικο τραγούδι στα χρόνια της δεκαετίας του 1950, της οποίας το κύριο χαρακτηριστικό είναι η προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας. (Έτσι θα υπάρχει και η σύνδεση με το σήμερα, πράγμα που επιδιώκουμε κάθε φορά σ’ αυτές τις συναντήσεις.)
Τη δεκαετία του 1950, μια παρεξηγημένη για το ρεμπέτικο και τη μετεξέλιξή του στο λαϊκό τραγούδι δεκαετία, γράφονται μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα τραγούδια, πολλά από τα οποία παραμένουν άγνωστα στο ευρύ κοινό μέχρι σήμερα.
Το χαρακτηριστικό όμως της δεκαετίας είναι ότι εμφανίζονται μερικοί σπουδαίοι οργανοπαίκτες, μπουζουξήδες, οι οποίοι με το παίξιμό τους καθόρισαν τον τρόπο που παίχτηκε το όργανο αυτό τα επόμενα χρόνια και, εν πολλοίς, παίζεται μέχρι σήμερα. Και επειδή σχεδόν όλοι πέρασαν ως εκτελεστές και από τις δισκογραφικές εταιρείες, καθόρισαν και τον τρόπο με τον οποίο ακούσαμε και γνωρίσαμε το ρεμπέτικο και στη συνέχεια το λαϊκό τραγούδι.
Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις φετινές συναντήσεις καλό είναι να το δηλώσουν στην Οικολογική Κίνηση Δράμας, στο τηλέφωνο 25210 46423, από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 η ώρα μ.μ. ή στο μέιλ ecodrama@otenet.gr


Ανύπαρκτη η Δράμα σε όλες τις Δράσεις προβολής της Περιφέρειας!

Εμφάνιση

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Η σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας μας απέχει πολύ τόσο σε όραμα όσο και σε σχεδιασμό από το πλάνο και το όραμα του αείμνηστου κ. Παυλίδη. Ένα όραμα, να αναδείξει την Περιφέρεια μας ως ένα ενιαίο τουριστικό προορισμό αριστείας. Να μην υπάρχουν ανισότητες στη προβολή και προώθηση και να πάρει ότι δικαιωματικά η κάθε περιφερειακή ενότητα ότι της ανήκει στο μερίδιο της προβολής και της προώθησης. Δυστυχώς τα πράγματα άλλαξαν, με δυσάρεστα γεγονότα και εμείς που ασχολούμαστε με τον τουρισμό είμαστε θεατές σε ένα θέατρο παραλόγου με σχετικούς και ειδήμονες να τρέχουν το τρένο του τουρισμού στη Περιφέρεια αλλά το βαγόνι της Δράμας να έχει αποκολληθεί από το συρμό και να πηγαίνει μόνο του.
Με αλαζονεία και υπεροπτισμό, μας λένε ότι όλα πάνε τέλεια… καθώς η Καβάλα και η Θάσος πάνε τρένο και δεν τους απασχολεί ότι και να λέμε εμείς. Βέβαια ξεχνάνε ότι εκπροσωπούν την Περιφέρεια.
Ένα χρόνο και κάτι μετά την πολυσυζητημένη παρουσίαση που έγινε για την προβολή της Περιφέρειας μας για το 2018, παρουσιάστηκε μία έκθεση ιδεών ενός ανθρώπου, που η μόνη σχέση που είχε και έχει με τον τουρισμό, ήταν και είναι ότι απλά κάποιες στιγμές στη ζωή του υπήρχε τουρίστας και σε αντίθεση με όσα έλεγαν οι φορείς του τουρισμό, προσπάθησαν να μας πείσουν για το πόσο τέλειος είναι ο σχεδιασμός τους, με την Δράμα να απουσιάζει εντελώς, άλλωστε το είδαμε και στην πράξη, όλο το 2018.
Ήρθε λοιπόν η ώρα να κάνουμε ταμείο και αυτό είναι μείον. Η χρονιά που πέρασε ήταν μακράν η πιο αποτυχημένη χρονιά προβολής- προώθησης για την ανάδειξη της Δράμας ως προορισμό από την Περιφέρεια και αυτό αποτυπώθηκε και στα νούμερα των κρατήσεων και αφίξεων.
Θα έπρεπε βέβαια να το περιμένουμε, όταν πριν χρόνια στην πρώτη μας συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού μιλούσαμε για την δυνατότητες της Δράμας στο εναλλακτικό τουρισμό και με απορία μας ρώτησε, αν έχει η Δράμα μονοπάτια;
Αναλογιζόμενοι την υποχρέωση που έχουμε απέναντι στα όνειρα μας, τις ελπίδες μας, τις οικογένειες μας, το προσωπικό και τους συνεργάτες μας, δεν θα μοιρολατρούμε για την ικανότητα ή ανικανότητα των ανθρώπων να αναδείξουν το τουριστικό προϊόν της Δράμας.
Σχεδιάσαμε μόνοι μας και ξεκινάμε να υλοποιούμε μία σειρά δράσεων για την τουριστική προβολή της Δράμας με στοχευμένες δράσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις, με έντυπα, παρουσιάσεις, promotional video και ένα νέο δυναμικό site, όπου θα αναδείξουμε τη Δράμα ως προορισμό 4 εποχών.
Συνεργαζόμαστε, η Ένωση Ξενοδόχων Δράμας με επιχειρήσεις και επαγγελματίες που συνδέονται με το τουριστικό προϊόν της Δράμας έμμεσα και άμεσα, σε μία κοινή προσπάθεια ανάδειξης της περιοχής μας.
Χαράζουμε μία νέα, αυτόνομή αλλά όχι μοναχική πορεία στην προβολή και προώθηση του τόπου μας, αποδεικνύοντας ότι το όραμα και ο σωστός σχεδιασμός (υπολείπεται των χρημάτων) είναι πιο σημαντικός από τα χρήματα.
Διαφοροποιούμαστε πλήρως από την τακτική από ακολουθεί η Περιφέρεια και ο Αντιπεριφερειάρχης τουρισμού.

Μία τακτική που χαρακτηρίζεται από τα κάτωθι:
• Την προβολή των ήδη ενισχυμένων περιοχών τις Περιφέρειας μας. (δείτε εκθέσεις που συμμετείχε ή θα συμμετάσχει η Περιφέρεια)
• Τις εκθέσεις με ευφάνταστα περίπτερα και δράσεις σε χώρες που αναζητούν τον ήλιο και την θάλασσα, ενώ ανύπαρκτη έως απαράδεκτη παρουσία σε εκθέσεις εσωτερικού τουρισμού
• Τις εκθέσεις που αφορούν τον εσωτερικό τουρισμό ή το ηπειρωτικό κομμάτι της Περιφέρειας, να έχουν κοπεί από το πρόγραμμα του 2019, ένα πρόγραμμα δράσεων ύψους 1.800.000 ευρώ.
• Τις εκθέσεις χωρίς την παρουσία του παραμικρού έντυπο για την Ονειρούπολη ή το φαλακρό.
• Να καμαρώνουν για την επιτυχημένη τουριστική χρονιά, αναφερόμενοι στις αυξήσεις μόνο για τη Καβάλα και τη Θάσο.
• Καμία ενημέρωση για δράσεις που πρόκειται να γίνουν ή έγιναν, για επαφές με τουριστικούς πράκτορες, δημοσιογράφους, για τα αποτελέσματα των συναντήσεων που κάνουν (μετά από 2 χρόνια με παραπάνω από 20 συμμετοχές σε εκθέσεις λάβαμε προ λίγων ημερών ενημέρωση για μία έκθεση). Το χειρότερο βέβαια όλων είναι ότι, ερωτούνται γιατί δεν ενημερώνουν και απαντούν απαξιωτικά, γιατί να το κάνουμε;
• Παρουσίαση των δράσεων για την επόμενη τριετία ύψους 5.000.000, μόνο στη Θάσο και στη Καβάλα, και ψευδείς ισχυρισμούς, ότι είναι έπειτα από διαβούλευση με όλους τους φορείς του τουρισμού.
• Κανένας δημοσιογράφος, ούτε τουριστικός πράκτορας δεν έρχεται να ξεναγηθεί στη Δράμα κατά την χειμερινή περίοδο, στην Ονειρούπολη, στο Φαλακρό, στο Παρθένο Δάσος, τα σπήλαια, τα οινοποιία κλπ, όταν κατά την περίοδο του καλοκαιριού έρχονται δεκάδες για Καβάλα και Θάσο με σκοπό να κάνουν δημοσιεύσεις και τα αφιερώματα
• Έγκριση κονδυλίου 800.000 χιλιάδες ευρώ από το ταμείο δημόσιων επενδύσεων για την αναβάθμιση του Χιονοδρομικού Κέντρου της Περιφέρειας, που θα δώσει άλλη πνοή στη Δράμα και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού δεν κάνει την παραμικρή αναφορά ή δήλωση για την αξιοποίηση του κέντρου, ενώ για τα μουσεία και τα λιμάνια της Καβάλας πρωτοσέλιδα.
• Αντί ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού να επενδύει επικοινωνιακά ώστε να αναδείξει τη Περιφέρεια μέσω της Δράμας, ως τον καλύτερο χειμερινό προορισμό της Ελλάδος, με το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρό, την Ονειρούπολη κ.α. όπως κάνει με τη Θάσο και την Καβάλα το καλοκαίρι, επιλέγει, για κάποιο λόγο, να επισκέπτεται κτηνοτρόφους της Καβάλας και όχι τη Δράμα.
Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά θα σωπάσουμε, όπως άλλωστε το κάνουμε εδώ και ένα χρόνο.
Ενόψει όμως των Αυτοδιοικητικών Εκλογών είναι σημαντικό να καταλάβουν, όσοι ασχοληθούν με τα κοινά της Περιφέρειας μας, ότι υπάρχει και η Δράμα, η Δράμας μας και ότι και οι Δραμινοί ψηφίζουν!
Ότι θα πρέπει να βγούμε από τα αδιέξοδα και να πάψουμε να είμαστε το τελευταίο βαγόνι στο τρένο. Να διεκδικήσουμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει και όχι να κουνάμε συγκαταβατικά το κεφάλι σε ότι μας ορίζουν και μας λένε να ψηφίσουμε, όπως έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν με Περιφερειακό Σύμβουλο της Δράμας.
Σε ότι αφορά το Περιφερειάρχη, έστω και μετά από ένα χρόνο, θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε, που μας απέκλεισε με «δημοκρατικές διαδικασίες», θυμίζοντας άλλες εποχές, από όλες τις επιτροπές που αφορούν αποφάσεις για τον τουρισμό και όχι μόνο, διότι με αυτό τον τρόπο δεν γίναμε συνένοχοι στην αποτυχία.
Σε ότι αφορά των Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της περιφέρειας μας, έχει καταγραφεί η πλήρης αποτυχία να συνεχίσει το όραμα του αείμνηστου κ. Παυλίδη, να αναδείξει τουριστικά το σύνολο της Περιφέρειας μας ως τουριστικό προορισμό και πίσω από το ειρωνικό και υπεροπτικό του ύφος, όταν συνομιλεί μαζί μας, προσπαθεί να μας πείσει ότι εκτελεί με απόλυτη επιτυχία τα καθήκοντα του, όχι όμως ως Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού ΑΜΘ αλλά ως Καβάλας και της Θάσου.
Εμείς λοιπόν, οι επιβάτες του τελευταίου βαγονιού, που αντιμετωπίζετε με το αλαζονικό και υπεροπτικό σας ύφος, αδιαφορώντας για την πορεία μας (το έχετε πει σε προσωπική συζήτηση μαζί μας), όσο τα νούμερα είναι καλά στη Καβάλα και τη Θάσο, θα σας κρίνουμε και θα σας επικρίνουμε (είναι δικαίωμα μας), και θα υψώνουμε τη φωνή μας μπροστά στην αδικία.
Ως ξενοδόχοι δεν θα μείνουμε αδρανείς, ούτε θα κλείσουμε το στόμα μας σε ότι μας αδικεί.
Ως Δραμινοί ξενοδόχοι και άνθρωποι του τουρισμού θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε ότι δικαιωματικά μας ανήκει από το μερίδιο μας στην Περιφέρεια για τη προβολή της Δράμας, αλλά ταυτόχρονα, με όσες δυνάμεις έχουμε και μέσα από συνεργασίες με ιδιώτες και Δήμους της Δράμας, θα κάνουμε αυτό που οφείλουμε για την ανάδειξη της Δράμας ως προορισμό 4 εποχών.
Η κριτική δεν πρέπει να σας τρομάζει αλλά να σας δίνει λόγους να γίνετε καλύτεροι.

Άγγελος Καλλίας
Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας


Θανάση, Φερ΄ την έδρα σου!!! Του Παναγιώτη Χατζηγεωργίου, Δικηγόρου, Γραμματέα της ΝΕ Δράμας & μέλους της ΚΕ της ΔΗΜΑΡ

Εμφάνιση

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019


Τα γεγονότα είναι γνωστά.
Ο Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Θανάσης Θεοχαρόπουλος από την πρώτη στιγμή είχε δηλώσει πως η ΔΗΜΑΡ θεωρεί πως η συμφωνία των Πρεσπών παρά τα αρνητικά της στοιχεία συνιστά ένα έντιμο συμβιβασμό. Άλλωστε και η Ανανεωτική Αριστερά εδώ και δεκαετίες υποστήριζε αυτή τη θέση, ότι δηλαδή το ζητούμενο για τη χώρα είναι ένας έντιμος συμβιβασμός με σύνθετο όνομα έναντι όλων και αλλαγή του Συντάγματος της γείτονος. Αυτό μάλιστα είχε καταστεί εδώ και χρόνια και εθνική μας θέση. Η ΚΕ της ΔΗΜΑΡ λοιπόν αποφάσισε το αυτονόητο, δηλαδή ο Πρόεδρός της που είναι και Βουλευτής, εκλεγμένος με τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ) να ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας.
Άμεσα η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ και παρά το γεγονός ότι από μέρες είχε δηλώσει πως δεν θέτει θέμα κομματικής πειθαρχίας, ανακοίνωσε τη διαγραφή του. Διέγραψε δηλαδή τον αρχηγό του έτερου συνεργαζόμενου κόμματος στη ΔΗΣΥΜ και στη Βουλή! Να θυμίσουμε ότι ένα χρόνο πριν στο 1ο Ιδρυτικό Συνέδριο του ΚΙΝΑΛ η ΔΗΜΑΡ ζητούσε να διαλυθούν τα συμπράττοντα κόμματα για να υπάρξει ενιαίο κόμμα και το ΠΑΣΟΚ πεισματικά το αρνήθηκε. Η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ ταυτόχρονα με τη διαγραφή του Θ. Θεοχαρόπουλου ανήγγειλε την άμεση διοργάνωση Συνεδρίου για να συγκροτηθεί ενιαίο κόμμα και να εκλεγούν επιτέλους τα όργανα αυτού!!!

Τίθενται τα εξής πολιτικά, νομικά και θεσμικά ερωτήματα:
Ι. Είχε δικαίωμα η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΔΗΣΥΜ να διαγράψει τον Θανάση Θεοχαρόπουλο;
2. Διέγραψε τον Θανάση Θεοχαρόπουλο από την Κοινοβουλευτική Ομάδα ή έμμεσα και τη ΔΗΜΑΡ από το ΚΙΝΑΛ;
3. Κύκλοι του ΠΑΣΟΚ και διάφοροι στο διαδίκτυο πολιτικολογούντες, ηθικολογούντες και συνταγματολογούντες απαιτούν από τον Θανάση Θεοχαρόπουλο και τη ΔΗΜΑΡ να παραδώσουν την Βουλευτική έδρα, ισχυριζόμενοι αυτό είναι το αρμόζον συνταγματικά- νομικά, πολιτικά και ηθικά;

Θα πρέπει να εξηγηθούν τα παρακάτω:
1. Προφανώς και ως Πρόεδρος της ΔΗΣΥΜ και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας η Φώφη Γενηματά είχε το δικαίωμα τυπικά να διαγράψει τον Θανάση Θεοχαρόπουλο βάσει του Κανονισμού της Βουλής. Ως Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ όμως και πολύ περισσότερο από τη στιγμή που δεν έχει μετεξελιχθεί αυτό ακόμη σε ενιαίο κόμμα και τα συμπράττοντα κόμματα διατηρούν την αυτοτέλειά τους διέπραξε πολιτικό ατόπημα. Το ΚΙΝΑΛ συγκροτήθηκε ως νέος πολιτικός φορέας μιας σύγχρονης Κεντροαριστεράς, που θα είχε εσωκομματική δημοκρατία και θα λειτουργούσε με σεβασμό στη διαφορετική άποψη. (σημ. όσοι έτυχε να παρακολουθήσουν χθες στην ΕΡΤ1 την εκπομπή «ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» με συμμετέχοντες τους συνταγματολόγους Γεραπετρίτη, Σωτηρέλη, Μανιτάκη θα συνειδητοποίησαν για άλλη μια φορά ότι σε αυτή τη χώρα έχουμε σοβαρότατο έλλειμμα δημοκρατίας. Έχουμε αρχηγικά κόμματα, δίχως εσωκομματική δημοκρατία. Κατά το Σύνταγμα και το Νόμο και ειδικά σε εθνικά θέματα ο Βουλευτής αποφασίζει κατά συνείδηση και μόνο. Δεν μπορεί να τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας και απειλή διαγραφής του αν έχει διαφορετική άποψη από τον αρχηγό και την κομματική γραμμή).
2. Διατείνονται κύκλοι του ΠΑΣΟΚ πως διαγράφηκε μόνον ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Ισχυρίζονται πως όσα μέλη της ΔΗΜΑΡ επιθυμούν, μπορούν κατά μόνας να συνεχίσουν στο ΚΙΝΑΛ, όπως άλλωστε έπραξαν μεμονωμένα και στελέχη του ΠΟΤΑΜΙΟΥ, όταν το ΠΟΤΑΜΙ αποχώρησε. Μόνο που στην περίπτωσή μας η ΔΗΜΑΡ δεν αποχωρεί από το ΚΙΝΑΛ. Η ΔΗΜΑΡ διαγράφεται και εκδιώκεται. Προσχηματικά καλούμαστε ο καθείς κατά μόνας να πάρουμε μέρος στο Συνέδριο. Συνέδριο, στο οποίο θα κυριαρχεί κατά κράτος το παλιό καθαρό ΠΑΣΟΚ. Ακόμη κι αν κάποιος επιθυμούσε να συνεχίσει έτσι την πολιτική του πορεία και διαδρομή για την Κεντροαριστερά που ονειρευτήκαμε, πώς να το πράξει, με ποιες εγγυήσεις, με ποιο όραμα πλέον, όταν θα του ζητηθεί να δώσει «γην και ύδωρ» στη νέα διαμορφωθείσα κατάσταση, δηλαδή στο ΚΙΝΑΛ που πλέον θα έχει απομείνει ΠΑΣΟΚ ή έστω ΠΑΣΟΚ και λοιποί δημοκράτες πολίτες.
3. Το τελευταίο ζήτημα που θέτουν διάφοροι στο Θανάση Θεοχαρόπουλο και στη ΔΗΜΑΡ είναι να παραδώσουμε την Βουλευτική έδρα, γιατί αυτό επιβάλλει το Σύνταγμα και ο νόμος, άλλως η πολιτική και ηθική τάξη.
Όσον αφορά βέβαια το τι προβλέπεται στον Κανονισμό της Βουλής, το Νόμο και το Σύνταγμα γνωρίζουν όλοι ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται και δεν επιβάλλεται. Μάλλον θέλουν να τονίσουν ότι αυτό θα επέβαλε η πολιτική και ηθική τάξη. Για την ιστορία και μόνο όμως να θυμίσουμε πως όταν συγκροτήθηκε η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ το ΠΑΣΟΚ φυλλορροούσε και δεν διέθετε Βουλευτή Επικρατείας για να χαρίσει την έδρα στη ΔΗΜΑΡ και τον Θ. Θεοχαρόπουλο. Έτσι λοιπόν συμφωνήθηκε και κρίθηκε σκόπιμο να τεθεί επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας ο αρχηγός του 2ου συνεργαζόμενου κόμματος, ο οποίος και θα εκλέγονταν αν και εφόσον το εγχείρημα είχε επιτυχία και η ΔΗΣΥΜ ανέβαζε τα έως τότε ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, όπως κι έγινε. Έτσι εκλέχθηκε τον Ιανουάριο του 2015 ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Τον Σεπτέμβριο του 2015 που οι εκλογές έγιναν με λίστα ο Θανάσης ήταν πάλι επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας και η κατάληψη αυτής της θέσης ήταν μια επιβράβευση του ίδιου και της ΔΗΜΑΡ για την προσφορά τους στη ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ.
Η έδρα λοιπόν δεν είναι προσωπική του Θανάση Θεοχαρόπουλου για να τη ζητούν πίσω από τον Θανάση, αλλά είναι της ΔΗΜΑΡ και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας και της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ (ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ).
Ο ίδιος ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου Ξενοφών Κοντιάδης, που ήταν δεύτερος στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΔΗΣΥΜ και σε περίπτωση παραίτησης του Θεοχαρόπουλου καταλαμβάνει τη θέση του, με σχετική του ανάρτηση, δήλωσε προς τιμήν του πως δεν τίθεται τέτοιο θέμα από τη στιγμή που είναι αποτέλεσμα συνεργασίας κομμάτων.

Υ.Γ. 1. Στη Δράμα είχε συμφωνηθεί μεταξύ ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ να είμαι ο υπογράφων 1ος στη σειρά υποψήφιος στις εκλογές του 2015 που θα γίνονταν με λίστα, πλην όμως - λόγω αντιδράσεων της ΝΕ Δράμας του ΠΑΣΟΚ και της διαφαινόμενης μη υποστήριξης της υποψηφιότητάς μου από το σύνολο του κομματικού του μηχανισμού και των ψηφοφόρων του με κίνδυνο να εκλέξει Βουλευτή η Χρυσή Αυγή, υπαναχώρησα.
Ορίσθηκε 1η στη σειρά η Χαρά Κεφαλίδου, τέθηκα επικεφαλής της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα και δώσαμε με ενθουσιασμό τη μάχη για να εκλέξουμε τη Χαρά Βουλευτή Δράμας, όπως και έγινε με διαφορά λίγων εκατοντάδων ψήφων.
Να θυμίσουμε ότι στη Δράμα η ΔΗΜΑΡ διέθετε και διαθέτει μια από τις καλύτερες οργανώσεις της και πετυχαίναμε για τη ΔΗΜΑΡ πάντα στις εκλογές πολύ υψηλότερα ποσοστά από το μέσο πανελλαδικά όρο, ενώ στις ευρωεκλογές είχαμε το μεγαλύτερο πανελλαδικά ποσοστό (διπλάσιο του μέσου όρου).
Η Χαρά Κεφαλίδου λοιπόν στη Δράμα εκλέχθηκε και με τις δικές μας ψήφους και το δικό μας αγώνα και είμαστε περήφανοι που βοηθήσαμε σε αυτό και έχει η Δράμα μια τέτοια άξια Βουλευτή. Και αν τυχόν χρειασθεί τη βοήθειά μας για να μη εκλέξει η Χρυσή Αυγή Βουλευτή στη Δράμα στις επόμενες εκλογές θα την έχει και πάλι. Βεβαίως δεν πρόκειται αν και εφόσον οριστικά πάρουμε διαζύγιο από το ΚΙΝΑΛ να ζητήσουμε από τη Χαρά Κεφαλίδου πίσω τις ψήφους μας και πολύ περισσότερο να παραδώσει την έδρα της στη Χρυσή Αυγή!!!
Εμείς έτσι αντιλαμβανόμαστε τον πολιτικό αγώνα για τον τόπο μας και την προοδευτική παράταξη.

Υ.Γ. 2. Κάποιοι βιάστηκαν προ ημερών να κλείσουν το ψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ στη Δράμα δίχως σε αυτό να συμπεριλάβουν υποψήφιους από το χώρο του κέντρου (ΠΟΤΑΜΙ) ή της ανανεωτικής αριστεράς (ΔΗΜΑΡ). Ίσως θεωρούσαν ότι δεν τους χρειάζονται πλέον ( σημ. ούτε τους υποψηφίους, ούτε τις ψήφους των χώρων αυτών) και μπορούν και μόνοι τους. Αλλιώς αντιλαμβάνονται τον αγώνα για τον τόπο τους και την προοδευτική παράταξη.

Υ.Γ. 3. Ήδη κάποιοι που στο ΠΑΣΟΚ δυσφορούσαν με τα ΔΗΣΥΜ, ΚΙΝΑΛ και λοιπές καταστάσεις που τα θεωρούσαν γιαλαντζί, όπως ο φίλος μου Δημήτρης, που παρά και τις δικές μου εκκλήσεις δεν έρχονταν στις συγκεντρώσεις του ΚΙΝΑΛ, τώρα με το ορίτζιναλ ΠΑΣΟΚ μπορούν να αισθάνονται δικαιωμένοι. Η διαδικτυακή έκκληση του Δημήτρη προ ημερών «κάποιος να μαζέψει τον Θεοχαρόπουλο» έπιασε τόπο! Εκτός κι αν περιμένουν μερικοί να γίνουν μερικές εκκαθαρίσεις ακόμα, όπως ζήτησε ο Βουλευτής Γρηγοράκος «Δεν συντρέχει να είμαστε μαζί, όταν ο ένας είναι στην ανατολή και ο άλλος στη δύση. Η όλη πρόταση του Παπανδρέου είναι σε λάθος δρόμο!!!» (Δηλώσεις του στο σταθμό Θέμα 104,6).


Τελευταίες παραστάσεις του θεατρικού έργου «Ήταν όλοι τους παιδιά μου» που ανεβαίνει από το Σύλλογο Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας με εξαιρετική επιτυχία

Εμφάνιση

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Συνεχίζονται, με αθρόα προσέλευση των δραμινών, οι παραστάσεις του νέου θεατρικού ανεβάσματος της Θεατρικής Ομάδας του Συλλόγου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας με το έργο-σταθμό του παγκόσμιου σύγχρονου θεάτρου, το κοινωνικό δράμα «Ήταν όλοι τους παιδιά μου» του κορυφαίου αμερικανού συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ, στη μεγάλη αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Δράμας.
Η νέα αυτή δουλειά της Θεατρικής Ομάδας του Συλλόγου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας έχει τύχει, μέχρι σήμερα, θερμότατης υποδοχής και ενθουσιωδών σχολίων από τους δραμινούς που την έχουν παρακολουθήσει, οι οποίοι κατακλύζουν, στην κυριολεξία, τη μεγάλη αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου, σε κάθε παράσταση.
Οι θεατές απολαμβάνουν, πραγματικά, την καλλιτεχνική αρτιότητα της παράστασης και σχολιάζουν, με ενθουσιασμό, τη δραματική δύναμη των ερμηνειών των ηθοποιών που συμμετέχουν σε αυτήν, οι οποίοι ανέρχονται συνολικά σε δέκα, τη δεξιότητα της σκηνοθεσίας του Παναγιώτη Τσετίνη που δημιούργησε μία παράσταση με ρυθμό, συνοχή και νεύρο, την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της παράστασης, στη δημιουργία της οποίας συντελούν καθοριστικά, πέρα των ανωτέρω, και το πετυχημένο σκηνικό καθώς και η προσεγμένη μουσική επιμέλεια και, βεβαίως, τη σπουδαιότητα του ιδίου του κειμένου του έργου, η οποία το καθιστά διαχρονικό και πάντα επίκαιρο.
Αξίζει να επισημανθεί ότι το φετινό ανέβασμα της Θεατρικής Ομάδας του Συλλόγου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας δίνει τη μοναδική ευκαιρία στους δραμινούς να γνωρίσουν και να παρακολουθήσουν το διάσημο αυτό θεατρικό έργο, δεδομένου ότι, στη Δράμα, δεν είχε δοθεί, ποτέ μέχρι σήμερα, παράσταση του «Ήταν όλοι τους παιδιά μου» μήτε από κάποια ερασιτεχνική ομάδα της πόλης μας, μήτε από κάποιο περιοδεύοντα επαγγελματικό θίασο.
Σημειωτέον ότι οι τελευταίες παραστάσεις του «Ήταν όλοι τους παιδιά μου» από τη Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας, θα δοθούν την Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου, το Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου και την Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου και ώρα 20.00.
Ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας καλεί όσους δραμινούς δεν έχουν ακόμη παρακολουθήσει την παράσταση, να μη χάσουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα από τα σημαντικότερα και πιο ενδιαφέροντα θεατρικά έργα του 20ου αιώνα.


Δημήτρης Κυριαζίδης: Αποζημίωση πατατοκαλλιεργητών Κ. Νευροκοπίου

Εμφάνιση

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Για πολλοστή φορά επανέρχεται o Αν. Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Ν. Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα του επιβλαβούς μύκητα και τα προβλήματα που αυτός έχει δημιουργήσει. Είναι πραγματικά άδικο να στερούνται πρακτικά και ουσιαστικά την ιδιοκτησία τους οι αγρότες και το επίσημο κράτος να μην τους αποζημιώνει για την ζημία που υφίστανται από αυτή ταύτη την στέρηση που το ίδιο το κράτος τους επέβαλε (η οποία και ισοδυναμεί, τινί τρόπο, με «επίταξη»), αλλά και από την απώλεια εισοδήματος συνεπεία της αδυναμίας καλλιέργειάς τους. Και πραγματικά αναρωτάται κανείς: για ποιο λόγο το Υπουργείο δεν αναζητά λύσεις στο πλαίσιο του εφικτού ούτως ώστε οι χειμαζόμενοι συμπολίτες μας να βρουν τρόπο ανάκτησης του εισοδήματος που στερούνται από τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την ίδια Πολιτεία χάριν του δημοσίου συμφέροντος;
Επισυνάπτεται η σχετική επίκαιρη ερώτηση.
Προς: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σταύρο Αραχωβίτη

ΘΕΜΑ: «Αποζημίωση πατατοκαλλιεργητών Λεκανοπεδίου Κ.Νευροκοπίου Δράμας»
Κύριε Υπουργέ,
Τον τρέχοντα μήνα συμπληρώνονται τέσσερα πλήρη έτη διακυβέρνησης της Χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και αντίστοιχες καλλιεργητικές περίοδοι, κατά την διάρκεια των οποίων οι πατατοκαλλιεργητές του Κ. Νευροκοπίου Δράμας μόνον ψέματα και φρούδες υποσχέσεις εισπράττουν από το Υπουργείο σας. Το θέμα του επιβλαβούς μύκητα και των προβλημάτων που αυτός έχει δημιουργήσει, το οποίο και πολλάκις έχω αναδείξει στην Βουλή (ιδ., μεταξύ άλλων, τις ερωτήσεις μου με αριθμ. 5821/10-5-2018, 1312/13-3-2018, 1562/28-11-2016, αλλά και τις επίκαιρες ερωτήσεις προς τον προκάτοχό σας με αριθμ. 8/2-10-2017, 448/6-2-2017, 322/15-12-2015, οι οποίες υποβάλλονται συνημμένως στην παρούσα) σας είναι ήδη γνωστό. Μολονότι αρχικώς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έδειχνε συμπάθεια για το όλο ζήτημα και μιλούσε για ένταξη σε πρόγραμμα de minimis, τροποποίηση του κανονισμού αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, αναζήτηση λύσεων κτλ., δυστυχώς, εν τέλει εγκαταλείψατε πλήρως τους παραγωγούς πατάτας που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της καραντίνας στο έλεος της μοίρας τους. Και πραγματικά αναρωτάται κανείς: για ποιο λόγο το Υπουργείο δεν αναζητά λύσεις στο πλαίσιο του εφικτού ούτως ώστε οι χειμαζόμενοι συμπολίτες μου να βρουν τρόπο ανάκτησης του εισοδήματος που στερούνται από τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την ίδια Πολιτεία χάριν του δημοσίου συμφέροντος; Είναι πραγματικά άδικο να στερούνται πρακτικά και ουσιαστικά την ιδιοκτησία τους οι αγρότες αυτοί, των οποίων οι αγροί μολύνθηκαν, και το επίσημο κράτος να μην τους αποζημιώνει για την ζημία που υφίστανται από αυτή ταύτη την στέρηση που το ίδιο το κράτος τους επέβαλε (η οποία και ισοδυναμεί, τινί τρόπο, με «επίταξη»), αλλά και από την απώλεια εισοδήματος συνεπεία της αδυναμίας καλλιέργειάς τους. Πραγματικά, λυπούμαι που χρειάζεται να επανέλθω εκ νέου στο ίδιο ζήτημα, ελπίζοντας, όμως, ότι αυτή την φορά θα ενσκήψει τελικώς το Υπουργείο σας πάνω στο κοινωνικό αυτό πρόβλημα, το οποίο έχει φέρει τους εξαθλιωμένους οικονομικά καλλιεργητές και τις οικογένειές τους σε πλήρη απόγνωση.

Εν όψει των ανωτέρω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1. Σε απολύτως πρακτικό και ανθρώπινο επίπεδο, τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο σας για την αποζημίωση, ενίσχυση κτλ. των πατατοκαλλιεργητών, τα κτήματα των οποίων βρίσκονται εντός της ζώνης καραντίνας;
2. Τι θα γίνει εν τέλει με τους συμπολίτες μας αυτούς; Έχουν κάτι να αναμένουν από το Υπουργείο εκτός από υποσχέσεις;

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας
Δημήτρης Κυριαζίδης