Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

Τι πρέπει να προσέξουν όσοι έχουν παιδιά για να μη χάσουν το επίδομα τέκνων

Εμφάνιση

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

Δεκατέσσερα σημεία - SOS πρέπει να προσέξουν όσοι φορολογούμενοι βαρύνονται με «εξαρτώμενα τέκνα» προκειμένου να συμπληρώσουν σωστά τις φετινές φορολογικές δηλώσεις και να μην χάσουν τα επιδόματα που δικαιούνται φέτος από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. ούτε τις πρόσθετες εκπτώσεις φόρου που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για όσους εξ’ αυτών είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι ή κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Τα σημεία αυτά είναι τα εξής:
1. Όσοι φορολογούμενοι βαρύνονται με «εξαρτώμενα τέκνα», ακόμη κι αν δεν είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι ή κατ’επάγγελμα αγρότες, θα πρέπει, οπωσδήποτε, να δηλώσουν τα στοιχεία των τέκνων τους αυτών στον πίνακα 8, στην τελευταία σελίδα του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Ο λόγος είναι ότι με βάση τα στοιχεία που θα δηλωθούν στον πίνακα αυτό θα καθοριστεί το ύψος του επιδόματος τέκνων που δικαιούνται να λαμβάνουν φέτος ανά δίμηνο από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.). Τα ποσά του επιδόματος που ήδη έχουν καταβληθεί στους φορολογούμενους αυτούς για τα δύο πρώτα δίμηνα του τρέχοντος έτους, δηλαδή για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2019 καθώς επίσης και τα ποσά που θα καταβληθούν στις 25-26 Ιουλίου, για το δίμηνο Μαϊου-Ιουνίου 2019, θα επανυπολογιστούν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α., για κάθε δικαιούχο, με βάση τα στοιχεία που θα έχουν δηλωθεί στον πίνακα 8 της φετινής φορολογικής δήλωσης. Όσοι φορολογούμενοι με «εξαρτώμενα τέκνα» που είναι δικαιούχοι επιδομάτων τέκνων του Ο.Π.Ε.Κ.Α. δεν έχουν υποβάλει τη φορολογική δήλωση μέχρι την Τρίτη 16 Ιουλίου δεν θα πληρωθούν το επίδομα στις 26 Ιουλίου.
2. Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2018 εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις ή έχουν την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη και βαρύνονται με «εξαρτώμενα τέκνα» έχουν έναν επιπλέον λόγο να δηλώσουν τα στοιχεία των τέκνων τους αυτών στον πίνακα 8 της φορολογικής τους δήλωσης. Οι φορολογούμενοι αυτοί δικαιούνται προσαυξημένης ετήσιας έκπτωσης φόρου, η οποία μπορεί να φθάσει μέχρι τα 1.950 ευρώ για 1 εξαρτώμενο τέκνο, μέχρι τα 2.000 ευρώ για 2 εξαρτώμενα τέκνα και μέχρι τα 2.100 ευρώ για 3 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. Η έκπτωση αυτή υπολογίζεται προσαυξημένη, σύμφωνα με τα παραπάνω, μόνο εφόσον τα στοιχεία των «εξαρτώμενων τέκνων» είναι δηλωμένα στον πίνακα 8 της δήλωσης.
3. Ως «εξαρτώμενα τέκνα» - τα οποία βαρύνουν τον φορολογούμενο και αφενός λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του επιδόματος τέκνων που δικαιούται να λάβει ο φορολογούμενος από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. κατά το τρέχον έτος αφετέρου δίνουν το δικαίωμα προσαυξημένης έκπτωσης φόρου σε κάθε φορολογούμενο που είναι μισθωτός, συνταξιούχος ή κατ’ επάγγελμα αγρότης - θεωρούνται φέτος:
-Τα άγαμα τέκνα που γεννήθηκαν από την 1η/1/2000 έως την 31η/12/2018.
-Τα άγαμα τέκνα που γεννήθηκαν από την 1η/1/1993 και μετά, εφόσον φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
-Τα άγαμα τέκνα που παρουσιάζουν ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Προϋπόθεση, εξάλλου, για να αναγνωριστούν τα παραπάνω τέκνα ως «εξαρτώμενα» είναι να συνοικούν με το φορολογούμενο και το συνολικό ατομικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους κατά το έτος 2018 να μην έχει υπερβεί τα 3.000 ευρώ ή τα 6.000 ευρώ, εφόσον έχουν αναπηρία 67% και άνω.
Ως «εξαρτώμενα» τέκνα θεωρούνται και αυτά που σπουδάζουν σε άλλο Δήμο, μακριά από την κατοικία των γονέων τους διαμένοντας σε εκμισθούμενη κατοικία, εφόσον δεν απέκτησαν κατά τη διάρκεια του 2018 κανενός είδους εισόδημα.
4. Σε κάθε περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης από εγγάμους ή μέρη συμφώνων συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.), που έχουν από κοινού εξαρτώμενα τέκνα με τουλάχιστον 67% αναπηρία, τα οποία δεν υποβάλλουν ατομικές δηλώσεις, οι κωδικοί 005-006 του πίνακα 3 στους οποίους πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός των τέκνων αυτών για την εξασφάλιση μείωσης φόρου 200 ευρώ συμπληρώνονται μόνο από τον σύζυγο ή το ένα Μ.Σ.Σ. κι αν ο φόρος του δεν επαρκεί για να αφαιρεθεί ολόκληρο το ποσό της έκπτωσης, τότε το ποσό αυτό πιστώνεται, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, στον φόρο της συζύγου ή του άλλου μέρους του συμφώνου συμβίωσης.
5. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία έγγαμοι φορολογούμενοι ή Μ.Σ.Σ. έχουν επιλέξει να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις και έχουν από κοινού εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρία τουλάχιστον 67% που δεν υποβάλλουν ατομικές δηλώσεις, η μείωση φόρου των 200 ευρώ πραγματοποιείται άπαξ, μόνο σε έναν σύζυγο/ Μ.Σ.Σ, χωρίς να μεταφέρεται το δικαίωμα πίστωσης φόρου στον άλλο σύζυγο/ Μ.Σ.Σ. Στις περιπτώσεις αυτές διενεργείται διασταύρωση και εφόσον διαπιστωθεί από τον έλεγχο ότι το τέκνο με αναπηρία δηλώθηκε και από τους δύο συζύγους/ Μ.Σ.Σ, η μείωση φόρου γίνεται στον σύζυγο/ΜΣΣ με τον μεγαλύτερο φόρο εισοδήματος.
6. Οι φορολογούμενοι που έχουν ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα (σπουδαστές, υπηρετούντες στρατιωτική θητεία κ.λπ.) θα πρέπει να δηλώσουν οπωσδήποτε στον πίνακα 8, εκτός από τα ονόματα, τα έτη γέννησης, τις σχολές φοίτησης και τους Α.Μ.Κ.Α. των παιδιών τους αυτών, και τους Α.Φ.Μ. Εάν ενήλικο εξαρτώμενο τέκνο συγκατοικεί με τους γονείς του, τότε σε περίπτωση μη δήλωσης του Α.Φ.Μ. από τους γονείς του στον πίνακα 8 της δικής τους φορολογικής δήλωσης, το σύστημα TAXISnet δεν θα επιτρέψει στο τέκνο αυτό να δηλώσει, στη δική του φορολογική δήλωση, ότι «φιλοξενείται» στο σπίτι των γονέων του! Δηλαδή το TAXISnet θα «μπλοκάρει» τη δήλωση του τέκνου.
7. Κατά τη συμπλήρωση του πίνακα 8 της φορολογικής δήλωσης από τους γονείς που έχουν ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο, το οποίο κατά τη διάρκεια του 2018 εργάστηκε και απέκτησε εισόδημα, οπότε πρέπει κι αυτό να υποβάλει δήλωση, θα πρέπει αφενός να συμπληρωθεί το σχετικό πεδίο με τη συγκεκριμένη πληροφορία αφετέρου να δηλωθεί ο ΑΦΜ του ανηλίκου που υποχρεούται να υποβάλει δήλωση.
8. Οι φορολογούμενοι με άγαμα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα που σπουδάζουν, οι οποίοι τα δηλώνουν στο πίνακα 8 του δικού τους Ε1, θα πρέπει έχουν στη διάθεσή τους, για να προσκομίσουν για έλεγχο εάν τους ζητηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., βεβαίωση της οικείας σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού. Στις βεβαιώσεις των αναγνωρισμένων σχολών εσωτερικού, πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της άδειας που χορήγησε το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά περίπτωση και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η άδεια αυτή.
9. Όσοι φορολογούμενοι βαρύνονται με άγαμα ενήλικα τέκνα που είναι άνεργα, απαιτείται να έχουν στη διάθεσή τους βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. ότι τα τέκνα αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του, προκειμένου να την προσκομίσουν εφόσον κληθούν για έλεγχο δικαιολογητικών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
10. Όσοι βαρύνονται με στρατευμένα τέκνα πρέπει να έχουν λάβει σχετική βεβαίωση της στρατιωτικής υπηρεσίας.
11. Όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν τέκνο εντός του 2018, απαιτείται να έχουν στη διάθεσή τους τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, προκειμένου να την προσκομίσουν εφόσον κληθούν για έλεγχο δικαιολογητικών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
12. Όσοι βαρύνονται με τέκνο ανάπηρο τουλάχιστον κατά 67% πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους και την σχετική γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
13. Έγγαμοι σύζυγοι μισθωτοί ή συνταξιούχοι ή κατ’ επάγγελμα αγρότες που επέλεξαν να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, προκειμένου να τύχουν και οι δύο της προσαυξημένης έκπτωσης φόρου εισοδήματος των 1.950-2.100 ευρώ, πρέπει να συμπληρώσουν και οι δύο τον πίνακα 8 στις ξεχωριστές δηλώσεις τους.
14. Αμέσως μόλις αναγραφούν στον πίνακα 8 της φορολογικής δήλωσης των γονέων τα στοιχεία των «εξαρτώμενων τέκνων», «ενημερώνεται» και συμπληρώνεται αυτόματα με τον αριθμό των συγκεκριμένων τέκνων ο κωδικός 003 για τον υπόχρεο ή ο κωδικός 004 για τη σύζυγο.


Ενεργειακά ποτά και άσκηση

Εμφάνιση

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

Άρθρο του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου τελειόφοιτου του τμήματος Διατροφής-Διαιτολογίας ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ: Θεόδωρου Κουγιουμτζή
Επιστημονικού συνεργάτη Ψυχιατρικής Κλινικής Αγίας Ειρήνης- Κέντρου Αποκατάστασης ΑΝΑΒΙΩΣΗ-ΠΑΟΚ Academy Δράμας

Οι αυξημένες απαιτήσεις και ο ανταγωνισμός που επικρατεί στις μέρες μας στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού και όχι μόνο, αλλά και γενικότερα το αυξημένο ενδιαφέρον σε σχέση με τη σωματική άσκηση οδηγούν συνεχώς σε νέες μεθόδους βελτίωσης της αθλητικής απόδοσης. Η χρήση ενεργειακών και αθλητικών ποτών είναι μια επικουρική μέθοδος βελτίωσης της απόδοσης που χρησιμοποιείται σήμερα στο χώρο του αθλητισμού. Ποιες είναι οι διαφορές όμως στη σύσταση αλλά και στη χρήση μεταξύ ενεργειακών και αθλητικών ποτών;

Σύσταση ενεργειακών και αθλητικών ποτών
Η προσθήκη υδατανθράκων στα ροφήματα ενυδάτωσης περιέχει επιπρόσθετη ενέργεια, η οποία είναι απαραίτητη εξαιτίας της μείωσης των αποθεμάτων του μυϊκού και ηπατικού γλυκογόνου, που προκαλείται εξαιτίας της άσκησης. Τα ενεργειακά ποτά κυκλοφορούν στην αγορά από διάφορες εταιρείες, έχοντας ιδιαίτερο άρωμα, γεύση και αυξημένη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες > από 10-12% περιέχοντας επιπλέον συστατικά όπως. αμινοξέα (ταυρίνη, χολίνη), καφεΐνη η οποία θεωρείται τοξική σε δόσεις μεγαλύτερες των 2 γραμμαρίων και έχει σημαντικές διεγερτικές ιδιότητες. Συγκεκριμένα, διεγείρει τη λειτουργία της καρδιάς, την κυκλοφορία του αίματος και την έκκριση αδρεναλίνης.

Αποτελεσματικότητα των ενεργειακών ποτών στην αθλητική απόδοση
Επιστημονικές μελέτες έχουν αναδείξει τον ευεργετικό ρόλο των ενεργειακών ποτών στην αθλητική απόδοση, υπό προϋποθέσεις όμως. Η σχέση μεταξύ των ενεργειακών ποτών στην αθλητική απόδοση δεν είναι τόσο απλή, αφού υπάρχουν πολύ σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν την αναγκαιότητα αλλά και το κατά πόσο θα υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στην απόδοση από τη χρήση τους. Οι πιο σημαντικοί από τους παράγοντες αυτούς είναι: το είδος, η διάρκεια και η ένταση της άσκησης, η περιεκτικότητα (%) των υδατανθράκων αλλά και το είδος αυτών, η ποσότητα κατανάλωσης κ.α.

Ενεργειακά ποτά και αερόβια άσκηση
Η αερόβια άσκηση υψηλής έντασης η οποία ξεπερνά τη 1 ώρα οδηγεί σε μείωση των αποθεμάτων του μυϊκού και ηπατικού γλυκογόνου, ενώ όταν άσκηση τέτοιου είδους ξεπεράσει τις 2 ώρες προκαλείται εξάντληση του ηπατικού γλυκογόνου αλλά και του γλυκογόνου των εργαζομένων μυών. Επίσης μέγιστες επαναλαμβανόμενες περίοδοι άσκησης διάρκειας από 1-5 min οι οποίες διακόπτονται από σύντομα διαστήματα ξεκούρασης προκαλούν σημαντική μείωση των επιπέδων μυϊκού και ηπατικού γλυκογόνου. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψιν, το γεγονός ότι η αποκλειστική πηγή ενέργειας του εγκεφάλου είναι η γλυκόζη συνεπώς ο ηπατικός ιστός θα πρέπει να διαθέτει επαρκή αποθέματα για τη συνεχή τροφοδότηση του εγκεφάλου, αφού το «καθαρό μυαλό» παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της σωστής τεχνικής και τακτικής και κατ’ επέκταση της αθλητικής απόδοσης εν γένη.
Οι παραπάνω παράγοντες σχετίζονται άμεσα και με τη χρήση των ενεργειακών ποτών των οποίων η χορήγηση έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε αγωνίσματα που ξεπερνούν τα 90 -120 min έντονης αερόβιας άσκησης, όπως ποδηλασία, μαραθώνιος, τρίαθλο, υπερμαραθώνιος. Ουσιαστικά οι εξωγενείς υδατάνθρακες σε τέτοιου είδους προσπάθειες όπως οι προαναφερθείσες, μέσω των ενεργειακών ποτών εξοικονομούν το μυϊκό γλυκογόνο των εργαζομένων μυών αφού ένα μέρος της ενέργειας που χρειάζεται για την προσπάθεια προέρχεται από αυτούς. Η σταθεροποίηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα είναι γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό αφού παρεμποδίζει συμπτώματα του κεντρικού νευρικού συστήματος όπως: ναυτία , ζάλη, κεφαλαλγίες κ.α
Εκτός από τα ενεργειακά ποτά υπάρχουν και τα λεγόμενα αθλητικά ποτά τα οποία δεν περιέχουν αμινοξέα και η περιεκτικότητα τους σε υδατάνθρακες είναι μεταξύ 4-8% περιέχοντας επιπλέον ηλεκτρολύτες (Νa, K, Cl, Mg) και ιχνοστοιχεία (Fe, Zn, Mn, Se, Cu, I κ.α). Οι παράγοντες που αναφέρθηκαν για τη σχέση ενεργειακών ποτών και αθλητικής απόδοσης (το είδος, η διάρκεια και η ένταση της άσκησης, η περιεκτικότητα (%) των υδατανθράκων αλλά και το είδος αυτών, η ποσότητα κατανάλωσης κ.α. αφορούν εξίσου τη σχέση αθλητικών ποτών και απόδοσης.

Αθλητικά ποτά και ενυδάτωση
Η ανάγκη της πρόσληψης υγρών πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την άσκηση μπορεί να καλυφθεί μόνο με τη χρήση των αθλητικών ποτών και του νερού, χωρίς να είναι απαραίτητη η χορήγηση των ενεργειακών ποτών. Οι περισσότεροι αθλητές περιμένουν να διψάσουν για να καταναλώσουν υγρά με αποτέλεσμα να αφυδατώνονται και να μειώνεται η απόδοση τους αφού χρειάζεται ένα διάστημα τουλάχιστον 15min ώστε να χρησιμοποιηθούν τα υγρά από τον οργανισμό. Κάποιοι αθλητές οι οποίοι γνωρίζουν τα ευεργετικά αποτελέσματα των αθλητικών ποτών, έχουν ένα επιπλέον κίνητρο ώστε να τροφοδοτούν ενεργειακά τον οργανισμό τους, αλλά και να τον ενυδατώνουν, απαραίτητη μέριμνα για την οποία αθλητές και προπονητές αμελούν.
Όσον αφορά τα ενεργειακά ποτά υπάρχει ο κίνδυνος η υψηλή περιεκτικότητα τους σε υδατάνθρακες να διαταράξουν την ισορροπία των υγρών. Επιπλέον όμως τα ενεργειακά ποτά μέσω της υψηλής περιεκτικότητας των υδατανθράκων αλλά και της καφεΐνης, βελτιώνουν την αερόβια και αναερόβια ικανότητα, το χρόνο αντίδρασης και τη συγκέντρωση. Η περιεκτικότητα των ενεργειακών ποτών σε αμινοξέα δε φαίνεται να επιδρά ευεργετικά στην αθλητική απόδοση. Ο καθορισμός του κατάλληλου μίγματος μεταξύ υδατανθράκων και υγρών έχει καθοριστική σημασία αφού η κατανάλωση ενός μεγάλου όγκου υγρών μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη πρόσληψη υδατανθράκων, αλλά και αντίστοιχα ένα ιδιαίτερα σακχαρούχο διάλυμα να μειώσει την αναπλήρωση των υγρών.
Τα αθλητικά ποτά που περιέχουν υδατάνθρακες σε ποσοστό 4-8% θεωρούνται κατάλληλα για τη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης για αγωνίσματα που διαρκούν πάνω από 60min αλλά και για μέγιστες επαναλαμβανόμενες περιόδους άσκησης διάρκειας από 1-5 min οι οποίες διακόπτονται από σύντομα διαστήματα ξεκούρασης (ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, χειροσφαίριση, αντισφαίριση κ.α ). Η κατανάλωση 125-250ml αθλητικών ποτών κάθε 15min κατά τη διάρκεια της άσκησης θεωρείται ιδανική ώστε να επιτευχθεί το ισοζύγιο των υγρών, ηλεκτρολυτών και ιχνοστοιχείων λόγω της απώλειας τους, εξαιτίας της εφίδρωσης. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή των αθλητικών ποτών στη θερμορύθμιση, μέσω της χορήγησης υγρών στο ανθρώπινο σώμα. Επιπροσθέτως συντηρούνται τα αποθέματα της γλυκόζης στο αίμα και τα αποθέματα γλυκογόνου στο ήπαρ και τους μύες από την ποσότητα των υδατανθράκων που περιέχεται στα αθλητικά ποτά. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις κατά τις οποίες η χρήση αθλητικών ποτών μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα ακόμα και για αγωνίσματα διάρκειας κάτω των 60 min όπως: διπλή προπόνηση ή αγώνας, καθώς επίσης όταν ο αθλητής ξεκινάει την άσκηση με μειωμένα αποθέματα υδατανθράκων ή ηλεκτρολυτών.
Η κατανάλωση συνεπώς των ενεργειακών ποτών δε μπορεί να είναι όσο τακτική είναι αυτή των αθλητικών ποτών, λόγω του κινδύνου αφυδάτωσης. Σε ψυχρό όμως περιβάλλον όπου ο κίνδυνος αφυδάτωσης είναι μικρότερος συνεπώς η σημασία της αναπλήρωσης των υγρών είναι μικρότερη σε σχέση με το θερμό περιβάλλον και την αυξημένη απώλεια υγρών, η χρήση των ενεργειακών ποτών (υδατάνθρακες >10-12%) πιθανόν να αποφέρει εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος της διαταραχής στην αναπλήρωση των υγρών λόγω της αυξημένης περιεκτικότητας των υδατανθράκων.


Ματαιώνεται ο διαγωνισμός για τις νέες ταυτότητες

Εμφάνιση

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

Ματαιώνεται, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας ταυτοτήτων και λοιπών εγγράφων ασφαλείας, προκειμένου ο σχετικός διαγωνισμός να επαναπροκηρυχθεί με νέες προδιαγραφές, ώστε τα νέα έντυπα ταυτότητας να περιλαμβάνουν εκτός από τα στοιχεία ταυτότητας και όλα τα αναγκαία στοιχεία για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Όπως επισημαίνει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, «με τη νέα αυτή ηλεκτρονική «κάρτα του πολίτη» η επικοινωνία και οι συναλλαγές με το Δημόσιο, τις εθνικές και διεθνείς κρατικές Αρχές, θα απλοποιηθούν σημαντικά. Οι πολίτες θα απολαμβάνουν, λόγω διαλειτουργικότητας, ασφαλείς, φιλικές και αξιόπιστες υπηρεσίες χωρίς περιττές, γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφέρει τα εξής:
«Ματαιώνεται στο παρόν στάδιο η διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας ταυτοτήτων και λοιπών εγγράφων ασφαλείας, προκειμένου ο σχετικός διαγωνισμός να επαναπροκηρυχθεί με νέες προδιαγραφές, ώστε τα νέα έντυπα ταυτότητας να περιλαμβάνουν πέραν των στοιχείων ταυτότητας και όλα τα αναγκαία στοιχεία για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Με τη νέα αυτή ηλεκτρονική «κάρτα του πολίτη» η επικοινωνία και οι συναλλαγές με το δημόσιο, τις εθνικές και διεθνείς κρατικές Αρχές θα απλοποιηθούν σημαντικά. Οι πολίτες θα απολαμβάνουν, λόγω διαλειτουργικότητας, ασφαλείς, φιλικές και αξιόπιστες υπηρεσίες χωρίς περιττές, γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες».


Η υπευθυνότητα στην αντιπολίτευση

Εμφάνιση

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

Του Μίλτου Πασταλτζίδη υπευθ. οργανωτικού της Ν.Ε Κινήματος Αλλαγής-ΠΑΣΟΚ

Στην κοινοβουλευτική μας δημοκρατία ο κυρίαρχος λαός κατατάσσει τα κόμματα κατά την κρίση του σε αυτά που θα έχουν την διακυβέρνηση της χώρας και σε αυτά που θα αντιπολιτευθούν την κυβέρνηση. Και εδώ λοιπόν μας έταξε ο λαός στην αντιπολίτευση σαν κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ.
Καθήκον μας λοιπόν είναι να αντιπολιτευθούμε με υπευθυνότητα και πάντα σύμφωνα με τις δικές μας θέσεις και κυρίως αυτές που προτάξαμε πριν τις εκλογές σαν άμεσα εφαρμόσιμο κυβερνητικό πρόγραμμα. Που σημαίνει ότι οι θέσεις αυτές ήταν κοστολογημένες και εφαρμόσιμες στην περίπτωση που ο λαός μας έδινε την διακυβέρνηση της χώρας.
Φυσικά και εμείς οι καθοδηγητές των οργανώσεων του χώρου μας δεν ξεχάσαμε το είδος και το ύφος της αντιπολίτευσης της δεξιάς υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Φυσικά και δεν ξεχάσαμε ούτε τα Ζάππεια ούτε τα 18 δις ισοδύναμα μέτρα που υπόσχονταν κόντρα στο δικό μας πρόγραμμα.
Ούτε φυσικά θα ξεχάσουμε ποιοί ήταν στις πλατείες των δήθεν αγανακτισμένων που έριξαν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ του 44%.Το ότι δεν ξεχάσαμε αυτά δεν σημαίνει για εμάς ότι θα κάνουμε αντιπολίτευση σε ανεφάρμοστα σχέδια όπως η δεξιά του Σαμαρά και αποδείχτηκε αυτό με την δημόσια συγνώμη του στην Μέρκελ. Από την άλλη μεριά δεν θα αφήνουμε ασχολίαστα και θα κατακρίνουμε αντιπολιτεύσεις τύπου σκίζουμε μνημόνια και άλλα φαιδρά.
Και φυσικά θα σχολιάζουμε αρνητικά και με ένταση τις δηλώσεις σε στυλ διαταγών βουλευτών προς την αστυνομία να συλλαμβάνει διαδηλωτές όπως στην επέτειο για την απελευθέρωση της πόλης μας έτσι ...δημοκράταροι δήθεν αριστεροί;
Ειλικρινά αναρωτήθηκα τι θα έλεγαν οι Συριζαίοι αν αυτήν την προτροπή προς την αστυνομία να συλλάβει κάποιους που διαδήλωναν την έκανε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ όταν κάποιοι γνωστοί και μη εξαιρετέοι έβριζαν και τους επισήμους στην παρέλαση του όχι του 2011 στην πόλη μας;
Δεν νομίζω να θεωρήσει κανείς ότι κάποιοι το ξέχασαν αυτό έτσι; Το κίνημα αλλαγής έχει σαν στρατηγικό πολιτικό αντίπαλο την ΝΔ Και έτσι θα την κρίνουμε πολιτικά. Παράλληλα όμως στρατηγικός του πολιτικός εχθρός είναι ο κάθε λογής λαϊκισμός είτε παρουσιάζεται με την δεξιά του μορφή είτε με την, ...αριστερά του.
Ένα μεγάλο κομμάτι λαϊκιστικών κομμάτων που δημιούργησε η κρίση έκανε τον κύκλο του και βγήκε εκτός βουλής.
Στην βουλή όμως έμειναν και άλλοι λαϊκιστές και μάλιστα με αυξημένα ποσοστά και εδώ καλούμαστε να δώσουμε μάχη να μην ξανακάνουν τα ίδια στην χώρα. Το καλό για την χώρα είναι ότι κυβέρνησαν και δεν θα μπορούν πλέον να παραμυθιάζουν ξανά τον λαό που τους γνώρισε.
Καλούμαστε σαν κόμμα αφ ενός μεν να ελέγχουμε την κυβέρνηση της δεξιάς προτείνοντας λύσεις διακυβέρνησης από το δικό μας πρόγραμμα, αφ’ εταίρου να μην αφήσουμε τον λαϊκισμό να ξαναπαραμυθιάσει το λαό θυμίζοντας τα έργα τους.
Το έργο είναι δύσκολο αλλά για τα δύσκολα είμαστε εμείς. Εμείς οι παλαιότεροι ζήσαμε μια δεξιά με νόμους όπως τον 330 με σαφή αντισυνδικαλιστικά χαρακτηριστικά και την παλέψαμε ξέρουμε καλά με ποιους ιδεολογικούς αντίπαλους θα χτυπηθούμε.
Φυσικά πολλοί από εμάς αντιμετωπίσαμε και την λεγόμενη αριστερά του 1989 και ξέρουμε και εκεί πως θα συμπεριφερθούμε. Βασικό είναι για μας να μην αφήσουμε να ξεχαστούν πρακτικές της προηγούμενης κυβέρνησης (Νοβάρτις, Γεωργίου, Υποβρύχια κλπ) γιατί κάποιοι θα θεωρήσουν ότι απευθύνονται σε ηλιθίους και θα μας καλούν ξεχνώντας τα να αντιμετωπίσουμε μαζί την δεξιά, πρέπει όμως να διευκρινίσουν για ποιά δεξιά ομιλούν;
Περιμένουμε επομένως τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης για να τοποθετηθούμε σαν κίνημα, αν και μας προβλημάτισε αρνητικά η τοποθέτηση (επιβράβευση για τις Πρέσπες να υποθέσουμε του Μαυρωτά σαν Γ.Γ αθλητισμού. Αν αυτό που φημολογείται ότι θα στελεχώσουν τους φορείς της κρατικής μηχανής από αποτυχόντες βουλευτές ισχύσει τότε σημαίνει ότι όχι μόνο το νέο δεν ξαναήρθε αλλά ότι ξαναγυρίζουμε στην παλιά γνωστή διακυβέρνηση της δεξιάς, που δεν υστερεί σε τίποτε από την προηγούμενη Συριζοδιακυβέρνηση. Να θυμίσουμε στην νέα κυβέρνηση το Opengov της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι δεν έχει καμιά σημασία. Ίδωμεν.


Στο 181,9% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος της Ελλάδας το α’ τρίμηνο σύμφωνα με την Eurostat

Εμφάνιση

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

Στο 181,9% του ΑΕΠ ή 337,4 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος της Ελλάδας το πρώτο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Το προηγούμενο τρίμηνο ήταν στο 181,1% ή 334,5 δισ. και ένα χρόνο πριν 177,9% ή 322,5 δισ. Την ίδια περίοδο (α’ τρίμηνο 2019) το χρέος στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε, κατά μέσο όρο στο 85,9% του ΑΕΠ, έναντι 85,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2018.
Στην ΕΕ το χρέος διαμορφώθηκε στο 80,7% του ΑΕΠ, από 80%, αντίστοιχα.
Το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ, το πρώτο τρίμηνο του 2019, κατέγραψαν η Ελλάδα (181,9%), η Ιταλία (134%), η Πορτογαλία (123%), το Βέλγιο (105,1%) και η Κύπρος (105%). Το χαμηλότερο επίπεδο χρέους κατέγραψαν η Εσθονία (8,1%), η Βουλγαρία (21,2%) και το Λουξεμβούργο (21,3%).
Σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2018 αύξηση του χρέους καταγράφηκε σε 12 χώρες, με τη μεγαλύτερη αύξηση να σημειώνεται στο Βέλγιο (+3,1%), την Κύπρο (+2,5%), την Ιρλανδία (+2%) και την Ιταλία (+1,9%). Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στη Σουηδία (-2,5%), στη Σλοβενία (-2,3%), την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (-1,5% και στις δύο).
Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε σε πέντε κράτη-μέλη και συγκεκριμένα στην Κύπρο (+12,2%), στην Ελλάδα (+4,1%), στη Λετονία (+1,7%), στην Ιταλία (+1%) και στη Γαλλία (+0,3%) ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στη Σλοβενία (-7,6%), την Αυστρία (-4,4%) και την Ολλανδία (-4,2%).