Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019

Έως και 60% η μείωση του ΕΝΦΙΑ στα φετινά εκκαθαριστικά Ποιοι δικαιούνται το μεγαλύτερο κούρεμα

Εμφάνιση

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019

Δύο μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ, η μία μετά την άλλη. Τα 100 ευρώ θα γίνουν 50 ευρώ για όσους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και μετά τα 50 ευρώ θα γίνουν 35 έως 40 ευρώ λόγω της έκπτωσης που νομοθέτησε η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα. Έτσι, το τελικό αποτέλεσμα γίνεται πολύ ευνοϊκό με την έκπτωση να φτάνει έως και το 60%.
Εγκύκλιος του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ορίζει ότι «η μείωση του ΕΝΦΙΑ (σ.σ από 10-30%) εφαρμόζεται επί του ΕΝΦΙΑ που προκύπτει μετά τον προσδιορισμό των μειώσεων του άρθρου 7 του ν. 4223/2013. Τι ορίζει το συγκεκριμένο άρθρο;
«Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στον φορολογούμενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα, αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος.

Η παραπάνω έκπτωση χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε έτους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
- το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013(Α' 167), όπως ισχύουν και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη, δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
- το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2) και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) ευρώ για τον άγαμο, των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα και
- ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
Έτσι, όσοι πληρούν και τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια, θα εξασφαλίσουν καταρχήν έκπτωση 50% επί του ποσού που αναλογεί στο διαμέρισμά τους. Το ποσοστό μάλιστα μπορεί να φτάσει και στο 100% για όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας:

«Η έκπτωση της προηγούμενης παραγράφου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
- Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013(Α' 167), όπως ισχύουν και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη, δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
- Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ ),
- ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και
- ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

Αφού γίνουν αυτές οι μειώσεις που εξαρτώνται από το εισόδημα και την περιουσία, δρομολογείται και η καινούργια έκπτωση η οποία ψηφίστηκε φέτος και η οποία έχει τους ακόλουθους συντελεστές:
- για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),
- για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι επτά τοις εκατό (27%),
- για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%),
- για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και
- για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).


Η πρώτη απόφαση επιβολής προστίμου σε επιχείρηση, για παράβαση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Εμφάνιση

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με απόφασή της η οποία δημοσιεύθηκε στις 30 Ιουλίου 2019, επέβαλε σε επιχείρηση πρόστιμο συνολικού ύψους 150.000 ευρώ, για παράβαση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Ειδικότερα επιβλήθηκε πρόστιμο σε επιχείρηση για «παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων σε αυτήν».
Η συγκεκριμένη απόφαση είναι η πρώτη στην Ελλάδα που επιβάλει πρόστιμο με βάση το κανονισμό GDPR (προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), που έχει τεθεί σε εφαρμογή ήδη από 25 Μαΐου 2018. Είναι γνωστό ότι το ανώτατο όριο των διοικητικών προστίμων που μπορεί να επιβληθεί σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις επιταγές του Κανονισμού μπορεί να φθάσει ακόμη και τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, στο 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών.
Ενημερώνουμε μετά από αυτήν την εξέλιξη όλα τα μέλη μας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι από την εξέλιξη αυτή και μετά, η άτυπη περίοδος χάριτος που μεσολάβησε, ως μεταβατικό στάδιο για τη συμμόρφωση με τον GDPR έχει τελειώσει. Για τον λόγο αυτό, πλέον είναι μονόδρομος για όλων των μορφών τις επιχειρήσεις μικρές ή μεγάλες ή φυσικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, να εναρμονιστούν πλήρως στον πλαίσιο του κανονισμού GDPR, εφόσον δεν το έχουν κάνει ήδη.

Επιμελητήριο Δράμας