Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

Διαγενεακό εργαστήρι Έμπνευσης και Δημιουργίας Από την Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ και την στιχουργό Όλγα Βλαχοπούλου

Εμφάνιση

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

Με την στιχουργό των επιτυχιών Όλγα Βλαχοπούλου πραγματοποιήθηκε ένα ενδιαφέρον διαγενεακό εργαστήρι. Το εργαστήρι έγινε την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 στα γραφεία του Φορέα με αφορμή την εορτή των Αγίων της αγάπης, Ακύλα και Πρισκίλλης. Ωφελούμενοι του προγράμματος «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία» και ωφελούμενοι του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ έγιναν μία ομάδα. Η στιχουργός Όλγα Βλαχοπούλου , τους βοήθησε να εκφράσουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους για την αγάπη και τον έρωτα και τέλος, τους ενέπνευσε ώστε να αποτυπώσουν αυτές τις σκέψεις σε στίχους. Το εργαστήρι ολοκληρώθηκε με τραγούδια αγάπης από μια άλλη εποχή.


Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Εμφάνιση

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020


Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) ανακοινώθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη δράση «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης», η οποία χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020.
Η δημόσια δαπάνη της δράσης, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.000.000 ευρώ. Προβλέπεται όμως και η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό 40% ή μεγαλύτερο με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η δράση ενισχύει την ίδρυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014, στην ΠΑΜΘ. Σκοπός της δράσης είναι η παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση νέων επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες.

Μέσω της δράσης ενισχύονται κατά προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Περιφερειακής RIS3), ήτοι:
- Στον αγροδιατροφικό τομέα.
- Στον τομέα τουρισμού - πολιτισμού.
- Στον τομέα υλικών (πλαστικών - ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών.
- Στον τομέα χημικών, φαρμάκων και υγείας.
- Στον τομέα περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών.
- Στον τομέα ηλεκτρονικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
- Στον τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ).
Τόσο οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας όσο και οι ΚΑΔ που αντιστοιχούν στους ανωτέρω τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής RIS3 και πριμοδοτούνται βαθμολογικά, δίνονται αναλυτικά στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Δικαιούχοι
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, δικαιούχοι που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης είναι:
- Υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που: α) δεσμεύονται ότι θα διαθέτουν κατά την ίδρυσή τους ή, για την περίπτωση που έχουν ιδρυθεί μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης, διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και β) το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ της πρόσκλησης.
Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις με επανέναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Επιπροσθέτως, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:
- Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
- Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.).
- Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις καθώς και υπό ίδρυση επιχειρήσεις των οποίων ιδιοκτήτες/μέτοχοι/εταίροι συμμετέχουν σε εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες
Όπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενισχύονται δαπάνες οι οποίες εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, όπως κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, εξοπλισμός (μηχανολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα - εξοπλισμός ΤΠΕ / συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής, μεταφορικά μέσα, λοιπός εξοπλισμός).
2. Αϋλες δαπάνες, όπως πιστοποίηση προϊόντων - υπηρεσιών - διαδικασιών, λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού.
3. Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση.
4. Ψηφιακή προβολή.
Επισημαίνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, τόσο κατά τη φάση της υποβολής του όσο και κατά την ένταξή του όπως θα διαμορφωθεί μετά την αξιολόγησή του, θα πρέπει στις κατηγορίες δαπάνης «Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος» και «Εξοπλισμός» να ανέρχεται σε τουλάχιστον 60% του συνολικά επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Ποσοστά ενίσχυσης
Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως και 285.000 ευρώ. Η δημόσια χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε 70%, η ιδιωτική συμμετοχή σε 30%, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.
Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης και όροι υποβολής των προτάσεων είναι διαθέσιμα σε: https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/467-prosklisi-yp-arithm-4124-amth88
Οι προτάσεις αναμένεται να ξεκινήσουν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) από τη 18η Φεβρουαρίου 2020.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 30ή Απριλίου 2020, ώρα 14.00.


Επιβραδύνεται η αύξηση της απασχόλησης

Εμφάνιση

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020


Φόβους αντιστροφής της θετικής πορείας της απασχόλησης εκφράζουν οι παράγοντες της αγοράς, καθώς διαπιστώνεται πως η αύξηση της απασχόλησης των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα έχει αρχίσει να επιβραδύνεται. Ήδη, τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», που δημοσιεύθηκαν χθες, δείχνουν πως τον Ιανουάριο του 2020 χάθηκαν 17.318 θέσεις εργασίας, καθώς οι απολύσεις επικράτησαν των προσλήψεων. Μάλιστα, ο ΣΕΒ στο μηνιαίο δελτίο του κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι, αργά η γρήγορα, εάν η τάση αυτή δεν αντιστραφεί με αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας, θα αρχίσει να επηρεάζει αρνητικά την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος το 2020.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, τον προηγούμενο μήνα το ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων ήταν αρνητικό με συνέπεια να χαθούν 17.318 θέσεις εργασίας. Μάλιστα, από τις 177.632 προσλήψεις, μόλις 82.382 αφορούν πλήρη απασχόληση, ενώ 74.392 προσλήψεις αφορούν μερική και 20.858 εκ περιτροπής απασχόληση.

Οι μισθοί
Τις αυξήσεις των μισθών που έγιναν πέρυσι, και κυρίως την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11%, βλέπει πίσω από την επιβράδυνση που παρατηρείται στην αύξηση της απασχόλησης ο ΣΕΒ στο μηνιαίο οικονομικό του δελτίο. Ο Σύνδεσμος επικαλείται τα στοιχεία του ΕΦΚΑ και επισημαίνει ότι η μεγάλη αύξηση που δόθηκε την περασμένη χρονιά είχε αρνητικό αντίκτυπο, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μερική απασχόληση. Ζητεί δε από την πολιτεία να επιδείξει σύνεση στην αύξηση του κατώτατου μισθού το 2020, καθώς «μια επανάληψη της μαξιμαλιστικής πολιτικής του 2019 θα έχει αρνητικές συνέπειες για την οικονομία»

Φωτό Επιβραδύνεται η αύξηση της απασχόλησης


Σε διάστημα τριετίας τα έργα στην σιδηροδρομική γραμμή της Θράκης

Εμφάνιση

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020


Μόνο τριτοκοσμική θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος την αντιμετώπιση το προβλήματος της σιδηροδρομικής σύνδεσης Δράμα-Αλεξανδρούπολη, που διεκόπη τον περασμένο Αύγουστο. Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να κάνουν υπομονή άλλα τρία χρόνια, έως ότου επανασυνδεθεί η γραμμή.
«Έχουν εγκριθεί κονδύλια που προορίζονται για τη συντήρηση της γραμμής στο τμήμα Δράμας - Αλεξανδρούπολης. Έχουν ανατεθεί εργολαβίες συντήρησης και επισκευής του δικτύου με χρονοδιάγραμμα. Η ολοκλήρωση των έργων υπολογίζεται σε διάστημα τριετίας. Παράλληλα μελετάται η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης».
Αυτό είναι μέρος της απάντησης που έδωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής σε κοινοβουλευτική ερώτηση της Ελληνικής Λύσης, με ερωτήματα: Πότε θα αποκατασταθεί οριστικά η σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης; Τί συμβαίνει τους 5 τελευταίους μήνες και δεν υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση τουλάχιστον στο τμήμα Δράμας - Αλεξανδρούπολης; Γιατί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων της σύνδεσης Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης από τις αρχές Οκτωβρίου και εντεύθεν;
Θυμίζουμε ότι με αιφνιδιαστική της ανακοίνωση η ΤΡΑΙΝΟΣΕ σταμάτησε τα δρομολόγια επιβατών στον σιδηρόδρομο της Θράκης από τις 30/07/2019 κι έκτοτε τελεί σε σιγή ιχθύος για την πρόοδο (;) των όποιων εργασιών. Μάλιστα, σύμφωνα με παλιότερα ρεπορτάζ του «Χ» ούτε οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πότε –και εάν- θα επανεκκινήσουν τα δρομολόγια του τρένου!
Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη ούτε σε 8 ώρες!
Μάλιστα, στην απάντησή του ο κος Καραμανλής γνωστοποιεί ότι με την υφιστάμενη κατάσταση για το Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη, εάν γίνονταν δρομολόγια, θα χρειάζονταν πάνω από 8 ώρες!
«Ύστερα από εκτέλεση έργων στη σχετική με το θέμα περιοχή του δικτύου από τις 19/5/2019, το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη – Θεσσαλονίκη (lC91) με βάση τον πίνακα δρομολογίων μπορεί να εκτελεστεί σε 8:13’»….. «Καθώς ο χρόνος αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της οδικής επιβατικής μεταφοράς, υφίσταται υποκατάσταση σε ένα τμήμα της διαδρομής, προκειμένου να εξυπηρετούνται όλοι οι επιβάτες σε χρόνο ανταγωνιστικό με τα άλλα μέσα μεταφοράς».
Συνεπώς, όπως γίνεται γνωστό στη συνέχεια της απάντησης, η σύνδεση θα συνεχιστεί με λεωφορεία, ενώ το χρονοδιάγραμμα των νέων έργων είναι… τριετίας. «Η σιδηροδρομική σύνδεση στη διαδρομή Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη διενεργείται με σιδηροδρομικούς συρμούς στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Δράμα και υποκαθίσταται στο τμήμα Δράμα - Αλεξανδρούπολη.
Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Μεταφορών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής, Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΣΕ ΑΕ), και τη Σιδηροδρομική Εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ εξετάζει τα στοιχεία που αφορούν την υποδομή και τη λειτουργία της συγκεκριμένης διαδρομής, προκειμένου να μειωθεί η διάρκεια μεταφοράς σε χρόνο αποδεκτό από τους μετακινούμενους και συγκρίσιμο με τα λοιπά χερσαία μέσα», αναφέρεται στην απάντηση.


Η χειρότερη ευχή του κόσμου είναι… Δημήτρης Φλαμούρης Ph.D. Μαθηματικός - Συγγραφέας -Coach Θετικής Ψυχολογίας www.dimitrisflamouris.com

Εμφάνιση

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020Ποια είναι η χειρότερη ευχή που μπορείς να πεις σε κάποιον; Είναι μια ευχή που όλοι δίνουμε ο ένας στον άλλον αυτόματα. Χωρίς να το σκεφτούμε. Αυτή την ευχή προβλέπεται να λέμε. Έτσι μάθαμε. Εγώ την άκουγα συνέχεια μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο μου βιβλίο. Οι περισσότεροι φίλοι και γνωστοί μόλις το έπιαναν στα χέρια τους μου έλεγαν:
«Άντε και εις ανώτερα!»
«Άντε και στο επόμενο!»
Δεν ήθελα ούτε να τους ακούω, πρέπει να ομολογήσω.
«Αφήστε με να απολαύσω τη στιγμή» σκεφτόμουν. «Γιατί να πρέπει πάντα να υπάρχει και κάτι άλλο. Γιατί να μη μας είναι ποτέ αρκετό αυτό που έχουμε; Πάντα εις ανώτερα. Δηλαδή, τώρα που είμαι; Στα κατώτερα;»
Το βλέπουμε συνεχώς γύρω μας.
Είσαι σε σχέση; Άντε να μείνετε μαζί.
Μένετε μαζί; Άντε να παντρευτείτε.
Παντρευτήκατε; Άντε να κάνετε ένα παιδί.
Κάνατε ένα παιδί; Άντε να κάνετε και ένα αδερφάκι.
Κάνατε αδερφάκι; Διάλειμμα για λίγο και μετά άντε να τα παντρέψετε. Και πάμε από την αρχή… Οι ευχές μας αντικατοπτρίζουν ένα μόνιμο άγχος της κοινωνίας να μη μείνουμε στάσιμοι. Ένα μόνιμο άγχος να πάμε στο επόμενο. Όταν ευχηθούμε σε κάποιον, μόνιμα ψάχνουμε να του προτείνουμε τον επόμενο στόχο. Να κάνει κι άλλα. Περισσότερα. Πότε θα απολαύσουμε άραγε; Πότε θα ευχαριστηθούμε όσα έχουμε πετύχει; Αν ακούσουμε την κοινωνία… ποτέ! Λες και είναι κακό να απολαμβάνεις. Η κοινωνία όμως μάς θέλει παραγωγικούς. Όχι ευτυχισμένους. Να μην τρως ποτέ από τα έτοιμα. Άραγε για πότε τα ετοιμάζεις;

Κι άλλο, κι άλλο
Την αίσθηση του ανικανοποίητου την έχω ζήσει πολλά χρόνια στο πετσί μου. Παλιότερα περνούσα ατελείωτες ώρες της ημέρας μπροστά στους υπολογιστές των επενδυτικών τραπεζών στο Λονδίνο. Πληρωνόμασταν τα μπόνους στο τέλος του χρόνου και την επόμενη μέρα σχεδιάζαμε πώς θα παίρναμε μεγαλύτερο μπόνους τον επόμενο χρόνο. Αλλιώς θα ήμασταν αποτυχημένοι. Ο Michael Jackson, όταν έβγαλε το άλμπουμ Thriller, το άλμπουμ το οποίο ήταν μέχρι πρόσφατα αυτό με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, είχε πει ότι ο επόμενος δίσκος του θα έπρεπε να κάνει τουλάχιστον διπλάσιες πωλήσεις, αλλιώς θα είχε αποτύχει. Όσοι γνωρίζουν την ιστορία του, ξέρουν ότι ο Michael ήταν ένας βαθιά δυστυχισμένος άνθρωπος. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον πώς μπορείς ποτέ να είσαι ικανοποιημένος; Δεν μπορείς.

Η στιγμή που περνάει…
Ξέρω την παγίδα της διαρκούς ανάγκης για βελτίωση. Γνωρίζω πως αν θέλεις να γίνεσαι ολοένα και καλύτερος τότε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά νιώθεις πως δεν είσαι αρκετά καλός. Και αυτή η στιγμή κρατάει για πάντα. Γιατί και την επόμενη στιγμή που θα είσαι καλύτερος από την προηγούμενη, θα εστιάζεις στο ότι είσαι χειρότερος από την επόμενη. Δεν έχεις ελπίδα. Θα κυνηγάς συνέχεια τη σκιά σου. Και όλο αυτό θα το καθαγιάζεις στο όνομα του ότι πρέπει να βελτιώνεσαι συνέχεια αλλιώς θα είσαι στάσιμος. Ε, και;

Ο άλλος δρόμος
Υπάρχει και η άλλη οδός, όμως. Η οδός η οποία προτείνει να βελτιώνεσαι, αλλά μόνο αν θέλεις. Θα βελτιώνεσαι επειδή σου αρέσει η διαδικασία της βελτίωσης. Όχι επειδή «πρέπει» να βελτιώνεσαι. Κάνε αυτό που θέλεις επειδή σου αρέσει αυτό που κάνεις. Όχι για να πετύχεις κάτι. Δε χρειάζεται να πετύχεις τίποτα για να αξίζεις. Είσαι άνθρωπος. Αρκεί. Και σου αξίζει και να απολαμβάνεις. Ταξίδεψε για τη χαρά του ταξιδεύειν. Όχι για να φτάσεις κάπου. Αναγκαστικά θα πετύχεις πολλά με αυτόν τον τρόπο, όπως και θα φτάσεις σε πολλούς προορισμούς όταν ταξιδεύεις. Πόσο πιο απολαυστικό θα είναι όμως το ταξίδι αν απολαμβάνεις τη διαδικασία; Πόσο ομορφότερη και γεμάτη νόημα θα είναι η ζωή σου αν αντλείς ευχαρίστηση από ό,τι κάνεις και δεν το κάνεις μόνο για να πετύχεις κάτι άλλο; Είναι οκ και να απολαμβάνεις. Το δικαιούσαι. Η ευτυχία δεν είναι στο περισσότερο, γιατί το περισσότερο δεν έχει σταματημό. Δε χρειάζεται να φτάσεις στα όριά σου. Αν θέλεις μπορείς να τα φτάσεις. Αλλά δεν πρέπει. Μην ακούς τον Καζαντζάκη που έλεγε «φτάσε όπου δεν μπορείς». Ήταν και αυτός ένα βαθιά δυστυχισμένος άνθρωπος. Αν θέλεις να φτάσεις όπου δεν μπορείς, τότε φτάσε. Μια χαρά. Αλλά δεν χρειάζεται να το κάνεις. Δεν πρέπει να ξεπεράσεις τον εαυτό σου για να αξίζει η ζωή σου. Η ευτυχία είναι στον τρόπο που αντιμετωπίζεις τη ζωή. Όχι στο που θα φτάσεις και στο τι θα πετύχεις. Ας αλλάξουμε τις ευχές μας λοιπόν. Την επόμενη φορά που κάποιος θα σου πει ότι πέτυχε κάτι μην πεις «Εις ανώτερα». Πες: «Μπράβο! Να το απολαύσεις!» «Να το χαρείς!» «Το προσπάθησες πολύ, σου αξίζει!».
Προσπάθησε και δες τη ζωή σαν ένα χορό. Το νόημα του χορού δεν είναι να φτάσεις κάπου, αλλά να χορέψεις.Ας χορέψουμε λοιπόν!

(Από το βιβλίο Ψυχο-λογικά Μυστικά που μακάρι να γνώριζα νωρίτερα) του συγγραφέα του άρθρου Δημήτρη Φλαμούρη…


Πρόταση για να «ξαναζωντανέψει» το θρυλικό Όριεντ Εξπρές Δεν κλείνει το κατάστημα των ΕΛΤΑ στο Παρανέστι Επιθεώρηση της ΚΤΥΠ ΑΕ του κτηρίου του Μουσικού Σχολείου 418.500€ στο Δοξάτο για έργα

Εμφάνιση

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

Διασφαλισμένη δηλώνει, ότι είναι η λειτουργία του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Παρανέστι, ο βουλευτής Δράμας Κ. Μπλούχος. Την διαβεβαίωση παρείχε στον Δραμινό βουλευτή ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης με τον οποίο συναντήθηκε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Στο δελτίο τύπου από το γραφείο του κ. Μπλούχου δίνεται εξήγηση στην αναστάτωση που προκλήθηκε και τονίζεται, ότι τα ΕΛΤΑ προσελάμβαναν εργαζόμενους από ιδιωτικές εταιρίες ενοικίασης εργαζομένων κατά παράβαση μάλιστα του νόμου.
Αναφορικά με το σχολικό συγκρότημα του Δοξάτου και του Μουσικού σχολείου Δράμας, φαίνεται ότι προωθείτε λύση με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας.

Δελτίο Τύπου
Οι ελλείψεις εργαζομένων που παρατηρούνται τελευταία στα ΕΛ.ΤΑ. οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στον τερματισμό (λήξη) των συμβάσεων που παρατύπως, προηγούμενες διοικήσεις των ΕΛ.ΤΑ. διατηρούσαν με εταιρείες ενοικίασης εργαζομένων. Η αποχώρηση των εργαζομένων αυτών είναι μονόδρομος για την διοίκηση του Οργανισμού αφού είναι απολύτως παράνομο να διατηρούνται τέτοιες συμβάσεις για την εξυπηρέτηση του ταχυδρομικού έργου. Αντιθέτως υπάρχει η σαφής βούληση του Οργανισμού να διατηρήσει την παρουσία του στην περιφέρεια με κάθε δυνατό και πρόσφορο τρόπο προκειμένου να εξυπηρετεί το σύνολο της επικράτειας.
Δεν προβλέπεται καμία διακοπή λειτουργίας στα καταστήματα των ΕΛΤΑ στη Δράμα. Για δε το Παρανέστι, το τοπικό Ταχυδρομικό Κατάστημα εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας του με μειωμένο ωράριο. Σύμφωνα δε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ κ. Γεώργιο Κωνσταντόπουλο, προκηρύχθηκε μία (1) θέση εποχικού προσωπικού/διανομέα μέσω ΑΣΕΠ για τις ανάγκες του νομού μας. Σύμφωνα δε με τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη με τον οποίο είχαμε εξαιρετική συνεργασία σε πρόσφατη συνάντησή μας μαζί του, η λειτουργία των ακριτικών υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ όπως στο Παρανέστι είναι απολύτως διασφαλισμένη.

418.500€ στο Δοξάτο για έργα αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων
Με άλλο δελτίο τύπου ο Κ. Μπλούχος ανακοίνωσε την έγκριση του ποσού των 418.500€ για επείγοντα έργα αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Δοξάτου μετά την συνάντηση που είχε με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή όπου συζήτησε για θέματα που αφορούν τις συγκοινωνίες το οδικό δίκτυο και τις υποδομές στο Ν. Δράμας.

Σε καλό δρόμο τα θέματα των σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων σε Μουσικό Σχολείο και σχολικό συγκρότημα Δοξάτου
Τα προβλήματα του κτηρίου του Μουσικού Σχολείου που χρονίζουν αλλά και το σχολείου του Δοξάτου έθεσε στην Υφυπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ο βουλευτής Κ. Μπλούχος. Ο Δραμινός βουλευτής συμμετείχε σε σύσκεψη στην έδρα της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α. Ε.» (ΚΤΥΠ ΑΕ), όπου σύμφωνα με το δελτίο τύπου: «Είχαμε τη δυνατότητα από τη μεριά μας, να αποτυπώσουμε ενώπιον των ειδικών τα προβλήματα που χρονίζουν σχετικά με το κτήριο του Μουσικού Σχολείου. Αποφασίσθηκε η άμεση επιθεώρηση του κτηρίου από κλιμάκιο μηχανικών της ΚΤΥΠ Α.Ε. που θα έρθει από τη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020. Κατόπιν η ΚΤΥΠ ΑΕ θα προβεί σε άμεση παρέμβαση για την οριστική λύση του προβλήματος με την απαραίτητη χρηματοδότηση».


Η Συμφωνία των Πρεσπών ακυρώνεται; Γράφει ο Ιωάννης Αμπατζόγλου*

Εμφάνιση

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

Πολύς λόγος γίνεται για το αν ακυρώνεται η Συμφωνία των Πρεσπών. Φυσικά όλοι εμείς που την θεωρούμε όχι μόνο επαίσχυντη και προδοτική αλλά και τελείως ανιστόρητη και αντιεπιστημονική ισχυριζόμαστε ότι ακυρώνεται.
Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι από τη στιγμή που αυτή η συμφωνία υπογράφηκε δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί. Το επιχείρημα αυτής της πλευράς είναι ότι οι συμφωνίες δεν ακυρώνονται.
Ας δούμε δύο περιπτώσεις πρόσφατων συμφωνιών (συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης και Συμφωνία των Πρεσπών) και τις απόψεις, του πρωθυπουργού και του υπουργού εξωτερικών της Ελλάδας για την πρώτη (συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης) και του πρώην πρωθυπουργού (λόγω υπηρεσιακής κυβέρνησης ενόψει των εκλογών), του υπουργού εξωτερικών αλλά και του υπηρεσιακού πρωθυπουργού των Σκοπίων για τη δεύτερη (Συμφωνία των Πρεσπών).
α) Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης
Διαβάζουμε στον ιστότοπο iefimerida.gr1: «Όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πανηγυρίζοντας, η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της Λιβύης και της Τουρκίας, για δημιουργία Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο χωρών, εγκρίθηκε από τη λιβυκή κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης».
Με αυτή τη συμφωνία η Τουρκία και η Λιβύη ισχυρίζονται ότι δημιουργούν Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) η οποία εκτείνεται στον χώρο που κανονικά θα ανήκει στην ελληνική ΑΟΖ όταν αυτή ανακηρυχθεί.
Φυσικά η συμφωνία αυτή είναι μία απαράδεκτη συμφωνία, αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό. Τώρα εξετάζουμε εάν είναι ρεαλιστικό να θεωρούμε ότι μπορεί να ακυρωθεί μια συμφωνία.
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στην πιό πάνω συμφωνία έσπευσε να δηλώσει ότι «δεν μπορεί να αναζητάμε πολιτική λύση στη Λιβύη εάν δεν ακυρωθεί αυτή η συμφωνία»2.
Επίσης, ο υπουργός εξωτερικών της χώρας μας κ. Νικόλαος Δένδιας δήλωσε για αυτή τη συμφωνία ότι «μια τέτοια προσπάθεια είναι παντελώς αγεωγράφητη… είναι στα όρια της φαιδρότητας»3.
Επομένως, κατά τον κ. Μητσοτάκη είναι δυνατόν να ακυρωθεί αυτή η συμφωνία. Άρα, πάλι κατά τον κ. Μητσοτάκη, η φράση ότι «οι συμφωνίες δεν ακυρώνονται» δεν είναι αληθής, αφού η πιο πάνω συμφωνία μπορεί να ακυρωθεί.
Σχετικά με την άποψη του κ. Δένδια συμφωνούμε και συμπληρώνουμε ότι και η Συμφωνία των Πρεσπών είναι παντελώς ανιστόρητη και στα όρια της φαιδρότητας.

β) Συμφωνία των Πρεσπών
Στις 8 Φεβρουαρίου 2020 στο protothema.gr διαβάσαμε το εξής: «Σε προκλητική ενέργεια προέβη η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της υπηρεσιακής κυβέρνησης, Ρασέλα Μιζράχι, επαναφέροντας στο υπουργείο αυτό πινακίδα με το προηγούμενο όνομα της χώρας («Δημοκρατία της Μακεδονίας»). Η Μιζράχι, η οποία προέρχεται από το αντιπολιτευόμενο κόμμα VMRO-DPMNE, σε συνέντευξή Τύπου που παραχώρησε χθες στο υπουργείο Εργασίας, εμφανίστηκε μπροστά από την πινακίδα που η ίδια τοποθέτησε στο υπουργείο της»4.
Συνεχίζει το άρθρο: «Σημειώνεται ότι από τότε που τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών (τον Φεβρουάριο του 2019), σε όλα τα υπουργεία τοποθετήθηκαν επιγραφές και πινακίδες με τη νέα ονομασία της χώρας, “Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας”. Ωστόσο, η Μιζράχι αγνόησε την υποχρέωση αυτή της χώρας της, όπως προκύπτει από τη Συμφωνία των Πρεσπών και επανέφερε στο υπουργείο του οποίου ηγείται, παλαιότερη πινακίδα».
Το ίδιο άρθρο αναφέρει ότι, το κυβερνών κόμμα «Σοσιαλδημοκρατική Ένωση» (SDSM) του κ. Ζόραν Ζάεφ επέκρινε τη συγκεκριμένη ενέργεια της υπουργού λέγοντας ότι: «Πρόκειται για παραβίαση του Συντάγματος και για μία ενέργεια η οποία θέτει σε κίνδυνο τη Συμφωνία των Πρεσπών και ως εκ τούτου συνιστά απειλή για την ένταξη της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και την ευρωπαϊκή ενσωμάτωσή της. Χωρίς τη συμφωνία (των Πρεσπών) δεν μπορεί να υπάρξει ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ».
Επομένως, κατά το κυβερνών κόμμα, άρα και κατά τον κ. Ζάεφ, η ενέργεια της υπουργού «θέτει σε κίνδυνο τη Συμφωνία των Πρεσπών».
Σε άλλο δημοσίευμα5 ο υπουργός εξωτερικών των Σκοπίων κ. Νικολά Ντιμιτρόφ επανέλαβε την ίδια φράση, δηλαδή ότι η ενέργεια της κ. Ρασέλα Μιζράχι «θέτει σε κίνδυνο τη Συμφωνία των Πρεσπών».
Σήμερα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες η κ. Μιζράχι αποπέμφθηκε από την κυβέρνηση των Σκοπίων για την πιό πάνω πράξη της. Ο πρωθυπουργός της υπηρεσιακής κυβέρνησης κ. Όλιβερ Σπάσοφσκι επανέλαβε την ίδια ακριβώς φράση με αυτήν των Ζάεφ και Ντιμιτρόφ ότι δηλαδή με αυτό που έκανε η υπουργός έθεσε σε κίνδυνο τη Συμφωνία των Πρεσπών. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Ως πρόεδρος της κυβέρνησης, δεν μπορώ να επιτρέψω οι πολίτες και η χώρα να κρατούνται όμηροι μιας ανεύθυνης συμπεριφοράς, που θέτει σε κίνδυνο τη Συμφωνία των Πρεσπών…»6.
Για να ισχυρίζονται ο κ. Ζάεφ και ο κ. Ντιμιτρόφ -ο οποίος μάλιστα υπέγραψε αυτή τη συμφωνία- αλλά και ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός των Σκοπιών ότι τίθεται σε κίνδυνο η Συμφωνία των Πρεσπών, αυτό σημαίνει ότι μπορεί και να ακυρωθεί. Εάν ήταν αδύνατον να ακυρωθεί, τότε δεν θα ήταν δυνατόν να τεθεί σε κίνδυνο.
Τα δύο αυτά περιστατικά λοιπόν σχετικά με τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης και με τη Συμφωνία των Πρεσπών μας δείχνουν αυτό που λέγαμε πάντοτε, ότι οι συμφωνίες μπορούν να ακυρωθούν, αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση.
Σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών, εμείς θα επιμείνουμε μέχρι να ακυρωθεί η πιό άτιμη συμφωνία που υπέγραψε η Ελλάδα. Αυτοί που την στήριξαν και την υπέγραψαν από την ελληνική πλευρά να γνωρίζουν ότι κάποια στιγμή θα λογοδοτήσουν για αυτή την αντεθνική πράξη τους στην ελληνική δικαιοσύνη.

1https://www.iefimerida.gr/kosmos/libyi-ethese-se-ishy-ti-symfonia-me-tin-toyrkia
2https://www.ethnos.gr/politiki/84438_mitsotakis-den-tha-rotisoyme-tin-toyrkia-lysi-sti-libyi-mono-me-akyrosi-symfonias
3https://www.iefimerida.gr/politiki/dendias-faidrotitas-i-symfonia-toyrkias-libyis
4https://www.protothema.gr/politics/article/973233/skopia-upourgos-epanefere-pinakida-me-tin-onomasia-dimokratia-tis-makedonias/
5https://www.protothema.gr/politics/article/973365/skopia-ano-kato-i-kuvernisi-me-tin-pinakida-dimokratia-tis-makedonias-diavima-apo-tin-athina/
6https://diktyotv.gr/skopia-apopemfthike-o-ypoyrgos/

*Ο Ιωάννης Αμπατζόγλου είναι Ακτινοφυσικός Ιατρικής, διδάκτωρ του Ιατρικού Τμήματος του ΔΠΘ και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.
E-mail: abadzoglou@yahoo.gr


Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Δράμας «ΔΡΑΣΗ» Έξι χρόνια δωρεάν παροχές σε συμπολίτες μας με εξαρτήσεις

Εμφάνιση

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020


Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Δράμας «ΔΡΑΣΗ», είναι μια Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που δημιουργήθηκε στο Νομό Δράμας τον Οκτώβριο του 2013. Η ίδρυση, η ύπαρξη, η λειτουργία, και οι σκοποί του Κέντρου είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον εθνικό φορέα του ΟΚΑΝΑ. Η «ΔΡΑΣΗ» δημιουργήθηκε με την συνεργασία των τοπικών φορέων του νομού.

Στη Γενική Συνέλευση του Κέντρου συμμετέχουν ως μέλη:
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Π.Ε. Δράμας
- Δήμος Δράμας
- Δήμος Δοξάτου
- Δήμος Νευροκοπίου
- Δήμος Προσοτσάνης
- Δήμος Παρανεστίου
- Ιατρικός Σύλλογος Δράμας
- Οδοντιατρικός Σύλλογος Δράμας
- Φαρμακευτικός Σύλλογος Δράμας
- Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας
- Επιμελητήριο Δράμας
- Γενικό Νοσοκομείο Δράμας
- ΕΛΜΕ Δράμας
- Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α΄θμιας Εκπαίδευσης
- Εργατικό Κέντρο Δράμας
- Τεχνικό Επιμελητήριο
Τα προγράμματα Πρωτογενούς Πρόληψης που υλοποιεί η «ΔΡΑΣΗ» στοχεύουν σε ότι αφορά στην πρόληψη κάθε μορφής εξάρτησης όπως ουσίες, αλκοόλ, τζόγος, διαδίκτυο με δράσεις και παρεμβάσεις που έχουν ως σκοπό την ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων στην αντιμετώπιση των αιτιών που οδηγούν σε εξαρτητικές συμπεριφορές. Επίσης, τα προγράμματα Πρωτογενούς Πρόληψης που υλοποιούνται από το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας απευθύνονται και σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες με στόχο την προαγωγή της ψυχοκοινωνική υγείας και που δεν έχουν άμεση σχέση με προβλήματα εξάρτησης.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις της «ΔΡΑΣΗΣ» στοχεύουν -με τελικό στόχο πάντα το παιδί και έφηβο- σε:
- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση παιδιών και εφήβων στην Πρόληψη της ουσιοεξάρτησης και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας μέσα από βραχείες παρεμβάσεις στα σχολεία.
- Ευαισθητοποίηση νηπιαγωγών, δασκάλων και καθηγητών σε θέματα πρόληψης, καθώς και η ενίσχυση του παιδαγωγικού τους ρόλου και η ενδυνάμωση των σχέσεων εκπαιδευτικών- μαθητών.
- Συμβουλευτική και υποστήριξη της οικογένειας με σκοπό την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και τη βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, μέσω της, μέσω υλοποίησης ομάδων γονέων και συνεργασίας με Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.
• Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ημερίδες, ομιλίες και ανοιχτές εκδηλώσεις, όπου επιδιώκεται η ανάπτυξη πλαισίων για ανοικτή και ουσιαστική συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων για την πρόληψη.
• Ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα υπάρχοντα θεραπευτικά προγράμματα.
• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επαγγελματιών υγείας σε θέματα εξαρτήσεων.
Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Δράμας «ΔΡΑΣΗ» τα τελευταία έξι χρόνια λειτουργίας του έχει υλοποιήσει παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης με διάφορες θεματικές ενότητες σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων στο Νομό μας.

Πιο συγκεκριμένα:
- Σε περισσότερους από 10000 χιλιάδες μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
- 150 δασκάλους και νηπιαγωγούς,
- 300 καθηγητές Γυμνασίου και Λυκείου,
- Οι παρεμβάσεις σε γονείς και ομάδες γονέων ξεπερνούν τα 450 άτομα.
- Οι παρεμβάσεις στην ευρύτερη κοινότητα με επαγγελματικές ομάδες (λ.χ. επαγγελματίες υγείας), κοινωνικές ομάδες (λ.χ. Συλλόγους), Αστυνομία και Στρατό ξεπερνούν τα 600 άτομα.
- Σε ημερίδες και μαζικές εκδηλώσεις συμμετείχαν πάνω από 5.000 άτομα
Πρέπει να σημειωθεί, ακόμη, ότι στο Κέντρο Πρόληψης «ΔΡΑΣΗ» δέχτηκαν συμβουλευτική υποστήριξη για διάφορα θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας πάνω από 550 συμπολίτες μας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Αυτή τη στιγμή στη «ΔΡΑΣΗ» βρίσκονται σε εξέλιξη:
- Βιωματικές παρεμβάσεις σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο το νομό
- Ομάδα αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης
- Ομάδα νηπιαγωγών που συμμετέχει σε πιλοτική εφαρμογή προγράμματος ψυχοκοινωνικής υγείας που υλοποιείται πανελλαδικά για πρώτη φορά
- Δύο ομάδες γονέων με παιδιά προσχολικής ηλικίας
- Ομάδα δασκάλων και νηπιαγωγών με στόχο την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού τους ρόλου
- Ομάδα καθηγητών με στόχο την ενίσχυση του εκπαιδευτικού τους ρόλου
- Ομιλίες σε συνεργασία με Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων
- Ομάδα εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες
- Ομάδα παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες
- Ομάδα γονέων παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες
- Ατομικές και οικογενειακές συνεδρίες συμβουλευτικής
- Συμβουλευτική ζευγαριών
- Πλαίσιο πρακτικής άσκησης ΔΠΘ
- Συνεχείς δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας με όλους τους κοινωνικούς/πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς της Δράμας

Η επιστημονική ομάδα του κέντρου αποτελείται από:
- Κωνσταντίνος Βλάχος, Ψυχολόγος - Συστημικός Θεραπευτής Ζευγαριών, Επιστημονικά Υπεύθυνος της «ΔΡΑΣΗΣ»
- Ευθυμία Αγαθαγγελίδου, Κοινωνιολόγος MSc - Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια
- Ευανθία Τάζογλου, Ψυχολόγος MSc, PhD - Συστημική Θεραπεύτρια Ζευγαριών
- Μάρθα Τζάφου, Κοινωνική Λειτουργός
- Σοφία Ακριτίδου, Γραμματειακή υποστήριξη

Το διοικητικό συμβούλιο του κέντρου αποτελείται από:
Γαβριήλ Καμπουρίδης, Πρόεδρος - Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Δράμας
Αλέξανδρος Παναγιωτίδης, Αντιπρόεδρος - Εκπρόσωπος Δήμου Δράμας
Αναστάσιος Πούλιος, Γραμματέας - Εκπρόσωπος Δικηγορικού Συλλόγου
Κωνσταντίνος Βλάχος, Ταμίας και Εκπρόσωπος των Εργαζομένων
Δημήτριος Μαυρίδης, Μέλος - Εκπρόσωπος ΕΛΜΕ Δράμας
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Μέλος - Εκπρόσωπος Δήμου Προσοτσάνης
Γρηγόριος Παπαεμμανουήλ, Μέλος - Εκπρόσωπος ΠΑΜΘ-Π.Ε. Δράμας
Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Πρόληψης «ΔΡΑΣΗ» είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση.


Σύσκεψη φορέων με τους πατατοπαραγωγούς του Κ. Νευροκοπίου για το πρόβλημα της καραντίνας λόγω της ασθένειας του χυτρίδιου της πατάτας

Εμφάνιση

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020


Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:30 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας στο κτήριο του Διοικητηρίου Δράμας (3ος όροφος), υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ.Γεώργιου Παπαδόπουλου, σύσκεψη φορέων με τους παραγωγούς πατάτας του Κ.Νευροκοπίου για το ζήτημα της καραντίνας αγροτεμαχίων του Κ.Νευροκοπίου και της απαγόρευσης καλλιέργειας, λόγω της ασθένειας του χυτρίδιου της πατάτας, ασθένεια που προκαλείται από τον φυτοπαθογόνο μύκητα εδάφους Synchytrium endobioticum.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Α.Μ.Θ. κ.Γεώργιος Ζιμπίδης, ο Δήμαρχος Κ.Νευροκοπίου κ.Ιωάννης Κυριακίδης, ο Βουλευτής Δράμας κ.Κωνσταντίνος Μπλούχος, ο Βουλευτής Δράμας κ.Θεόφιλος Ξανθόπουλος, η Βουλευτής Δράμας κα.Χαρά Κεφαλίδου, καθώς και εκπρόσωποι των πατατοπαραγωγών που έχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις στη ζώνη καραντίνας.
Το κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας επανακαθορισμού και περιορισμού της ζώνης καραντίνας που έχει επιβληθεί με σχετικές νομοθετικές διατάξεις από το 2011 και αφορά 2.000 στρέμματα, ώστε να μπορούν πλέον οι αγρότες της περιοχής να επανακαλλιεργήσουν και η χάραξη ενός από κοινού, οργανωμένου σχεδίου διαχείρισης.
Κοινή πεποίθηση και συμφωνία των θεσμικών παραγόντων ήταν η ανάγκη διερεύνησης του ζητήματος από πλευράς φυτουγειονομικής ασφάλειας με την λήψη νέων δεδομένων και την επικαιροποίηση των δειγμάτων, με τη συνδρομή των επιστημονικών φορέων και του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Mε αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται να διασφαλιστεί πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια εκ νέου νομοθετικής παρέμβασης, ότι δεν υφίσταται κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης της ασθένειας του χυτριδίου της πατάτας.
Επίσης, εξετάσθηκαν εναλλακτικά σενάρια, όπως αυτό της εύρεσης νέων ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας ή της παροχής κινήτρων και επιδοτήσεων στους αγρότες της περιοχής της ζώνης καραντίνας, ώστε να στραφούν σε νέες, πιο αποδοτικές καλλιέργειες.

Μετά το τέλος της σύσκεψης, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας υπογράμμισε ότι:
«Με τη συλλογική προσπάθεια και συνεργασία των πολιτικών φορέων και των παραγωγών και με οργανωμένο σχέδιο, προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί. Στόχος μας από την μία πλευρά, να προστατεύσουμε την τοπική αγροτική παραγωγή και να διασφαλίσουμε το αγροτικό εισόδημα και από την άλλη, να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά η αποφυγή εξάπλωσης του επιβλαβή μύκητα σε όλη την περιοχή του Λεκανοπεδίου».


Caleb McCarry,της DFC: Η ΑνΜΘ παρουσιάζει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον

Εμφάνιση

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

Οι δυνατότητες αμερικανικών επενδύσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σε τομείς όπως η ενέργεια, οι υποδομές και η τεχνολογία συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστου Μέτιου με τον κ. Caleb McCarry, σύμβουλο του εκτελεστικού διευθυντή της τράπεζας DFC Development Finance Corporation, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου κ. Δημήτρη Πέτροβιτς, του Γενικού Προξένου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη κ. Gregory Pfleger Jr. και του συμβούλου Οικονομικών Υποθέσεων της αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα κ. William Laitinnen.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης πριν τη μετάβαση του κ. Μέτιου στη Σαμοθράκη.
Ο κ. McCarry ενδιαφέρθηκε να γνωρίσει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και επεσήμανε ότι η περιοχή παρουσιάζει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.
Από την πλευρά του ο κ. Μέτιος τόνισε ότι η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων αποτελεί κεντρικό αναπτυξιακό στόχο της Διοίκησής του και ότι στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που κινείται στην κατεύθυνση της βιώσιμης, πραγματικής ανάπτυξης.


Μειώθηκε το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ

Εμφάνιση

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

Μισή ώρα νωρίτερα θα κλείνουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης πολιτών τόσο τις καθημερινές όσο και το Σάββατο. Σύμφωνα με την τροποποίηση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα ως και Παρασκευή από 8.00 π.μ. έως 7.30 μ.μ. και το Σάββατο από 8.00 π.μ. έως 1.30 μ.μ.»
Σύμφωνα με την σχετική απόφαση τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων, στα οποία υπηρετούν τρεις (3) και περισσότεροι μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή προσωπικό άλλου κλάδου ή ειδικότητας του Δήμου, ή με συμβάσεις τις οποίες εγκρίνει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων «από Δευτέρα ως και Παρασκευή από 8.00 π.μ. έως 7.30 μ.μ. και το Σάββατο από 8.00 π.μ. έως 1.30 μ.μ.».
Το προσωπικό των ΚΕΠ αυτών απασχολείται μέχρι σήμερα από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 07.30 έως 20.00 και το Σάββατο από 08.00 έως 14.00.
Η κατανομή των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του ημερήσιου ωραρίου εργασίας του προηγούμενου εδαφίου γίνεται ως εξής:
Οι δύο εργάζονται σε πρωινή βάρδια από 07.30 έως 14.00.
Ο ένας, εκ περιτροπής, εργάζεται σε απογευματινή βάρδια από 13.30 έως 20.00.
Το Σάββατο εργάζεται ο ένας, εκ περιτροπής, από 08.00 έως 14.00.