Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Σκάκι Αν. Μακεδονίας Θράκης 2020

Εμφάνιση

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020

Συνεχίστηκε την περασμένη Κυριακή το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Σκάκι Αν. Μακεδονίας Θράκης με την Πέμπτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες του Γαλαξία Δράμας επί της ομάδας της Κομοτηνής στον Δυτικό όμιλο και είναι ήδη πρωταθλητής πριν τον τελευταίο αγώνα του ομίλου. Ο Γαλαξίας έχει 10 βαθμούς και ακολουθεί ο Ηρακλής Καβάλας με 6 βαθμούς έναν αγώνα πριν τη λήξει του πρωταθλήματος στον όμιλο.
Στον παραπάνω αγώνα κέρδισε μέσα στην Κομοτηνή με 5,5 - 2,5 και περιμένει τον πρωταθλητή του Ανατολικού ομίλου για τον αγώνα μπαράζ τον Απρίλιο για την ομάδα που θα ανέβει στον ΠΟΑ (Προκριματικό Όμιλο για την Α΄ Εθνική).
Στον ΠΟΑ όπου ήταν η τελευταία αγωνιστική στην συνάντηση μεταξύ των άλλων δύο Δραμινών συλλόγων νικητής ήταν ο ΣΟ Δράμας επί της ΕΣ Δράμας με 10-0. Εκεί εκκρεμεί ο εξ αναβολής αγώνας του ΣΟ Δράμας με την ομάδα της Ξάνθης για να διαμορφωθεί η τελική βαθμολογία του ομίλου.
Στην συνάντηση του Γαλαξία Δράμας με την Κομοτηνή είχαμε τέσσερες νίκες για τους Σταμούδη Χρυσάφη, Λιόρδου Χριστίνα, Γεωργιάδη Δαυϊδ, Γεωργιάδη Κώστα, τρείς ισοπαλίες για τους Γκουτιούδη Ζήση, Χατζηθεωδόρου Σταύρο, Γρίππα Στέλιο και μια ήττα για την Χωματίδου Δανάη.
Οι αγώνες του Δυτικού ομίλου ολοκληρώνονται στις 15 Μαρτίου με την συνάντηση του Νέστου Χρυσούπολης - Γαλαξία χωρίς βαθμολογικό πια ενδιαφέρον αλλά ο Γαλαξίας θα επιδιώξει την έκτη του νίκη σε ισάριθμους αγώνες.


Και χρωματίσαμε ανείπωτες ευχές Χρήστος Αλεξιάδης Ψυχανέμισμα

Εμφάνιση

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020


Από χαρτί το άτι της ζωής,
και με ουρά τα όνειρα μας,
χαρταετοί γίναμε ψυχής,
τα ορμάνια να διαβούμε.....

Με αλευρόκολλα ζυμώσαμε
τα ζύγια,
με καλαμωτές ευθυγραμμίσαμε
στιγμές,
με ριζόχαρτο ορίσαμε ταξίδια,
και χρωματίσαμε ανείπωτες ευχές...

Δεν βάλαμε τέλος στην καλούμπα,
κι ούτε κάναμε ασφάλεια ζωής,
μόνο κεράσαμε του ήλιου την τουλούμπα,
να μας ξεδιψάσει με ηλιαχτίδες της στιγμής....


Η Αρχή του τέλους για την ΔΕΚΠΟΤΑ

Εμφάνιση

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020


Νόμιμη έκρινε την Λύση και εκκαθάριση της ΔΕΚΠΟΤΑ η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Η κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας (ψηφίστηκε από τις 4 μεγαλύτερες παρατάξεις της αντιπολίτευσης) αναφορικά με «Λύση και εκκαθάριση της Κοινωφελούς Επιχείρησης αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της βρέθηκε νόμιμη.
Η απόφαση ωστόσο αυτή μπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας μέσα σε χρονικό περιθώριο ενός μήνα.

ΘΕΜΑ: Έλεγχος νομιμότητας της σε Ορθή Επανάληψη υπ’ αριθμ. 5/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας Ν. Δράμας σχετικά με την «Λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) του Δήμου Δράμας» μετά από αίτημα των δημοτικών παρατάξεων «Πόλη & Ζωή», «Πρότζεκτ Δράμα 2020» και «Αυτοδιοίκηση Πολιτών».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 107, 108, 109, 112, 280 ΚΑΙ 283 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Τις διατάξεις των άρθρων 260, 262 και 269 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006)
« Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 235 Α/27-12-2010). Τις διατάξεις του Ν. 4147/13 (ΦΕΚ - 98 Α/26-4-2013): Kύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες: «Αποφάσεις που αφορούν στη σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, λύση ή κατάργηση δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων και δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 226-270 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/ 2006). Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνονται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015)
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
Την αριθ. 14138/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ:250/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ/26.5.2017) , αναφορικά με τον «Διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης».
Τις υπ’ αριθμ. 9 (αρ. πρωτ: 7666/11/7-2-2007 - ΑΔΑ: 4ΑΡΟΚ-7) και 11 (αρ. πρωτ: 4569/27.1.2011 - ΑΔΑ: 4ΑΡΟΚ-ΞΘ), εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Κοινωνικά Προγράμματα Ο.Τ.Α.» και «Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των Δήμων» αντίστοιχα και την Κ.Υ.Α. 50891/10.9.2007 (ΦΕΚ: 1876/Β/14.9.2007) «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006).
Την αριθ. 615/2012 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε αποδεκτή από τον
Υπουργό Εσωτερικών (σχετικό έγγραφο 47184/12/20.2.2013).
Την αριθ. 170/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ:591/Β/14.4.2011) περί «Συγχώνευσης Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Δράμας».
Το υπ’ αριθμ. 3341/05-02-2020 έγγραφο του Δήμου Δράμας Ν. Δράμας με το οποίο υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας προς έλεγχο η υπ’ αριθμ. 5/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (απόσπασμα πρακτικών της 1ης/22-1-2020 συνεδρίασης -
ΑΔΑ: 6ΜΚΩΩ9Μ-ΨΑΤ), με το αποδεικτικό δημοσίευσης και λοιπά στοιχεία, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας στις 06-02- 2020
Το αριθ. 4389/14.2.2020 έγγραφο του Δήμου Δράμας με το οποίο υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας η σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ υπ’ αριθμ. 5/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας στις 18-02-2020 και έλαβε αριθ. πρωτ: 1899/18.2.2020, ο δε έλεγχος νομιμότητας κατά το άρθρο 225 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 ασκείται εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.
Την υπ’ αριθμ. οικ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/Β/07-06-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης σχετικά με την ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

ΑΔΑ: 639ΠΟΡ1Υ-ΦΧΩ
Αποφασίζουμε
Η σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ υπ’ αριθμ. 5/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας Ν. Δράμας, αναφορικά με «Λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) του Δήμου Δράμας», αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη.
Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του N.3463/2006 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής, του άρθρου 152 του ιδίου νόμου, της Α.Δ.Μ.Θ. - Εδαφική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 298/Υ.Ο.Δ.Δ./05-09-2011), που εδρεύει στην οδό Παρασίου 4 - 69100 Κομοτηνή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση ή την κοινοποίηση της, ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.


Επίκαιρη ερώτηση από το ΚΚΕ προς τον Υπουργό Υγείας «Προβλήματα στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας»

Εμφάνιση

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του λόγω των μεγάλων ελλείψεων μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και τεχνολογικού προσωπικού. Οι αιτίες αυτής της επικίνδυνης για την υγεία του πληθυσμού της περιοχής κατάστασης, βρίσκονται στην αντιλαϊκή πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Πολιτική που συνεχίζει και η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ με την υποχρηματοδότηση και την εμπορευματοποίηση της Υγείας, στη βάση των κατευθύνσεων της ΕΕ, για τη στήριξη της κερδοφορίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης.
Σήμερα στο Νοσοκομείο εργάζονται συνολικά 53 μόνιμοι ειδικοί γιατροί από τις 112 θέσεις που προβλέπονται στον ήδη ισχύοντα ελλιπή οργανισμό λειτουργίας του.
Αυτήν τη στιγμή υπηρετούν μόνο 3 αναισθησιολόγοι καθιστώντας οριακή την λειτουργία των χειρουργείων. Ενδεικτική είναι η μείωση των χειρουργείων κατά 29,2% για το 2019 από 2018. Να σημειωθεί ότι η μεγάλη διαφορά φαίνεται να προκύπτει κυρίως από την μείωση των προγραμματισμένων (από 2223 χειρουργεία το 2018 σε 1256 το 2019).
Παρόμοια προβλήματα υπάρχουν και στο υπόλοιπο προσωπικό. Η τεχνική υπηρεσία τα τελευταία χρόνια έχει ουσιαστικά αποδεκατιστεί. Υπηρετούν μόνο ένας υδραυλικός, και δύο ηλεκτρολόγοι, με συνέπεια αρκετές βάρδιες να πραγματοποιούνται χωρίς ηλεκτρολόγο, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους. Ενώ υπάρχει μόνο ένας θερμαστής, που αν λείψει έστω και σε μια βάρδια δε θα λειτουργήσουν τα πλυντήρια, η αποστείρωση, τα χειρουργεία και τα μαγειρεία. Στους κλιβάνους υπηρετεί ένας εργαζόμενος, από τους τρεις τουλάχιστον που είναι απαραίτητοι. Από το 2012 και μετά δεν υπάρχουν κηπουροί και ελαιοχρωματιστές.
Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των ελλείψεων αναφέρουμε ότι το 2000 υπηρετούσαν 33 εργαζόμενοι στην τεχνική υπηρεσία ενώ σήμερα υπηρετούν μόνο 20.
Επίσης σημαντικές είναι οι ελλείψεις σε διοικητικό προσωπικό, ενώ υπάρχει μόνο ένας τηλεφωνητής, καθιστώντας επί της ουσίας αδύνατη τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου.
Στο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, με εντατικοποίηση της εργασίας, βγαίνουν οριακά οι βάρδιες. Για το 2020 προβλέπονται προσλήψεις δυο τραυματιοφορέων και μιας νοσηλεύτριας, όταν εκτιμάται ότι για το 2020 και το 2021 θα αποχωρήσουν λόγο συνταξιοδότησης τουλάχιστον 30 εργαζόμενοι.
Τέλος βασικές ιατρικές ειδικότητες λείπουν από το νοσοκομείο, αλλά και γενικότερα από την Π.Ε. Δράμας, όπως δερματολόγος (σε όλο το νομό αλλά και σε όμορους νομούς δεν υπάρχει η αντίστοιχη ειδικότητα στο δημόσιο σύστημα υγείας), ενδοκρινολόγος και γαστρεντερολόγος.
Να σημειωθεί ότι το 19% του προσωπικού είναι συμβασιούχοι, ΟΑΕΔ ή πρώην εργολαβικοί, που εργάζονται στον τομέα της εστίασης και της φύλαξης, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν στο τέλος του 2020.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η Κυβέρνηση για:
• Την πλήρη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας με την πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία και η καθημερινή εφημερία του νοσοκομείου και τις 365 ημέρες του χρόνου, για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των κατοίκων της περιοχής.
• Να διασφαλιστούν για τους συμβασιούχους εργαζομένους μόνιμη σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα και να μπει τέλος στην εργασιακή τους ανασφάλεια.

Ο Βουλευτής
Δελής Γιάννης


«Μακροβούτι» της Εφορίας στους λογαριασμούς Έλεγχοι στις περίεργες κινήσεις και αυτόματη διασταύρωση

Εμφάνιση

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020


Σε εξέλιξη ο κωδικός «Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων» - Πρόστιμα σε όσους δεν μπορούν να εξηγήσουν το «πόθεν έσχες». Ο κωδικός «Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη πλέον... Μάλιστα, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων, ξεκινάει η όλη επιχείρηση ελέγχου! Θα ελεγχθούν τα πάντα.
1 . Όσοι αναγράφουν στο Ε1 διαφορετικά στοιχεία από εκείνα που προωθούν στο Τaxisnet, σε τράπεζες και άλλα πιστωτικά κέντρα, ταμεία κ.λπ.
2. Όλες οι «ζωηρές» καταθετικές κινήσεις, δηλαδή όσες δεν καλύπτονται από εισοδήματα ή τεκμήρια. Τι σημαίνει αυτό στη συνέχεια; Όπως τονίζει υψηλόβαθμο οικονομικό στέλεχος, «θα ζητάει η Εφορία εξηγήσεις. Αν υπάρχει κάλυψη, όλα καλά. Αν όχι, θα έρχονται πρόστιμα».

Προς αυτή την κατεύθυνση θα διασταυρώνονται:
1. Έσοδα από μισθούς-συντάξεις
2. Επαγγελματικά έσοδα
3. Ποσά τόκων καταθέσεων
4. Κέρδη από τραπεζικά προϊόντα
5. Ενοίκια ή επιχορηγήσεις
6. Επιδόματα πάσης φύσεως
7. Όλες οι δωρεές
8. Πληρωμή φόρων-δανείων
9. Καταθέσεις εντός-εκτός
10. Εμβάσματα
11. Μεταφορές χρημάτων
12. Χαρτοφυλάκια-κάρτες
13. Σύνολο δαπανών

Σαρωτικοί έλεγχοι
Πάνω από 65 περιπτώσεις εισοδημάτων καταγράφονται πλέον στα κατάστιχα της Εφορίας! Όλα πια τα ελέγχει και τα παρατηρεί η ΑΑΔΕ. Μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, αμοιβές Δ.Σ., κάθε αμοιβή, αναδρομικά, ασφάλιστρα.
Ένα βασικό ερώτημα προς την ΑΑΔΕ είναι: «Πότε πραγματοποιείται η υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων;». Η απάντηση είναι ότι «για το φορολογικό έτος 2019 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 13η Μαρτίου 2020. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του Taxisnet με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα-υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρισης. Οι εμπλεκόμενοι φορείς - επιχειρήσεις παρακαλούνται να υποβάλουν το σχετικό αρχείο των βεβαιώσεων όσο το δυνατόν συντομότερα, προκειμένου η ροή της υποβολής των δηλώσεων από τους φορολογουμένους να ολοκληρωθεί ομαλά. Τι γίνεται στην περίπτωση λαθών;
Η ΑΑΔΕ απαντά ότι «σε περίπτωση υποβολής λάθος αρχείου, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής νέου αρχείου με τα σωστά στοιχεία. Το νέο, διορθωμένο αρχείο πρέπει αφενός να υποβληθεί από τον ίδιο χρήστη που υπέβαλε και το αρχικό και αφετέρου να περιέχει το σύνολο των εγγραφών και όχι μόνο τις διορθωμένες εγγραφές». Να τονιστεί ότι 65 αρχεία καταχωρίζονται πλέον στο αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων. Αν ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος έχει αποδοχές που αντιστοιχούν σε περισσότερους από έναν κωδικούς, θα επαναλαμβάνεται το record για τον ίδιο δικαιούχο τόσες φορές όσοι είναι οι κωδικοί.
Αν έχετε κάνει διακοπή πριν από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, τότε πρέπει να υποβάλετε τις ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων για τους μήνες του έτους που είχατε δραστηριότητα (μέσα στο 2019). Όσο για τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων φορολογικού έτους 2019, θα υποβληθούν εντός του 2020 μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η Α.1025/2020. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία διακοπής, ως περίοδος χρήσης ορίζεται όλο το διαχειριστικό έτος. Τι συμβαίνει, όμως, με τη δήλωση αναδρομικών αποδοχών που αφορούν προηγούμενα έτη;
Η ΑΑΔΕ τονίζει ότι «τα ποσά αναδρομικών αποδοχών που εισπράχθηκαν εντός του 2019 και αφορούν άνω του ενός παρελθόντα έτη θα δηλωθούν στο αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών σε ξεχωριστές γραμμές για κάθε έτος, συμπληρώνοντας το πεδίο «έτος αναφοράς” με το έτος που αφορούν τα αναδρομικά ποσά (το έτος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής τους».


Ο κορονoϊός έπληξε και τις καρναβαλικές εκδηλώσεις όχι όμως τις αθλητικές!!!

Εμφάνιση

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020


Μετά την Καβάλα και στην Δράμα η Δημοτiκή Αρχή ανακοίνωσε το απόγευμα την ματαίωση των εκδηλώσεων: «Ο Δήμος Δράμας μετά από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την αντιμετώπιση του κοροναϊού και σε συνεννόηση με όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις, υποχρεώνεται να ακυρώσει για προληπτικούς λόγους όλες τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Καρναβάλι και πιο συγκεκριμένα το Καρναβάλι της Χωριστής και τα Κούλουμα στον Κορύλοβο.
Οι υπηρεσίες του Δήμου μας σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς και τοπικούς φορείς βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για να αντιμετωπίσουν κάθε ανάγκη που ενδεχομένως θα προκύψει στους κατοίκους και στους επισκέπτες της πόλης μας σε σχέση με την αντιμετώπιση του κορωνoϊού.
Προέχει η υγεία των πολιτών μας».
Στην Ξάνθη η οποία ήταν έτοιμη να υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες επικρατεί σύγχυση και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια ανακοίνωση. Μιλώντας στον real fm o Δήμαρχος Εμμανουήλ Τσελέπης είπε: «Προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον υπουργό… η άποψή μου είναι γιατί να εφαρμόσουμε τον νόμο τόσο αυστηρά στις εκδηλώσεις του πολιτισμού και του καρναβαλιού και όχι στα γήπεδα ή σε άλλους χώρους που έχουν τον ίδιο κόσμο. Στα κλαμπ, στα μαγαζιά με 1000 άτομα, δεν υπάρχει επικινδυνότητα; Γιατί στοχευμένα να δημιουργεί ένα τέτοιο οικονομικό και ψυχαγωγικό πλήγμα σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στους τέσσερις δήμους, στην Πάτρα, στο Ρέθυμνο, στην Καλαμάτα και σε εμάς;», δήλωσε στον Realfm 97,8 και στην εκπομπή «Τεντιμπόηδες» με τους Μάνο Νιφλή και Άκη Παυλόπουλο ο δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέλεπης, μετά την απόφαση του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια να ακυρωθούν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα.
Στην Πάτρα και σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, ο Δήμαρχος Κ. Πελετίδης είπε ότι η απόφαση για ματαίωση των εκδηλώσεων προκαλεί πικρία και τόνισε, ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να γίνει καλοκαιρινό καρναβάλι στα τέλη Ιουνίου. Ωστόσο το σκηνικό είναι έκρυθμο με ομάδες καρναβαλιστών να λένε ότι θα παρελάσουν την Κυριακή.
Την ίδια στιγμή, με φυλάκιση έως δύο έτη θα τιμωρηθεί όποιος δεν συμμορφωθεί με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε, βάσει της οποίας ματαιώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις σε όλη την χώρα.

Εντύπωση προκάλεσε η ανάρτηση του υφυπουργού Αθλητισμού κ. Αυγενάκη σχετικά με την διεξαγωγή των αγώνων:
«Κανονικά θα διεξαχθούν οι προγραμματισμένες αθλητικές δραστηριότητες τις προσεχείς ημέρες. Δεν συντρέχουν λόγοι αναβολής, σύμφωνα με τους ειδικούς, καθηγητές επιδημιολόγους, λοιμωξιολόγους που συμβουλεύεται καθημερινά το Υπουργείο Υγείας. Ωστόσο ακολουθούμε τους κανόνες υγιεινής».
Προφανώς όλοι οι παραπάνω ειδικοί πιστεύουν, ότι για τις παρελάσεις συντρέχουν σοβαροί λόγοι και πρέπει να ματαιωθούν…..


Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για ρύθμιση οφειλών σε 24 ή 48 δόσεις

Εμφάνιση

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020


Η λειτουργία της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ για τη νέα πάγια ρύθμιση οφειλών, που προβλέπει δυνατότητα ρύθμισης σε 24 ή 48 δόσεις, σηματοδοτεί την επιλογή της κυβέρνησης να δώσει σε όλους τους πολίτες την ευκαιρία να αποπληρώσουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο. Αυτό αναφέρει σε δήλωση του ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, με αφορμή το γεγονός ότι άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, από σήμερα οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα:
1ον) Να ρυθμίσουν σε 24 μηνιαίες δόσεις, οφειλές που προέρχονται από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και άλλους φόρους και τέλη στην εφορία ή στα τελωνεία που βεβαιώθηκαν εντός του 2019.
2ον) Να ρυθμίσουν σε 24 μηνιαίες δόσεις όλες τις παλιές τους οφειλές, που προέρχονται από φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ ή άλλους φόρους, ή μέχρι και 48 μηνιαίες δόσεις οφειλές που προέρχονται από έκτακτη αιτία, δηλαδή από φόρο κληρονομιάς ή φορολογικά ή τελωνειακά πρόστιμα. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και όσες οφειλές είχαν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση των 12-24 δόσεων μετά την 1η Νοεμβρίου 2019. Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης είναι 30 ευρώ, ενώ όσοι οφειλέτες είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων της ρύθμισης κατά την καταβολή της τελευταίας δόσης, θα απαλλάσσονται από την πληρωμή ποσού που ισούται με το 25% των τόκων που έχουν επιβαρύνει συνολικά το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση των 24- 48 δόσεων μέσα από την ιστοσελίδα https://www.aade.gr/polites/aitisi-rythmisis-ofeilon.


Αδήλωτα τετραγωνικά: Ανοίγει η πλατφόρμα - Πώς κάνετε δηλώσεις

Εμφάνιση

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020

Την Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου, στις 14.00, άνοιξε η πλατφόρμα για τις διορθωτικές δηλώσεις επιφανειών ακινήτων, μέσω της οποίας οι ιδιοκτήτες έχουν μια «χρυσή ευκαιρία» να απαλλαγούν από αξιώσεις δημοτικών τελών και φόρων.
Η διαδικασία περιγράφεται ως απλή.
Σε 4 απλά βήματα και μόνο με τους κωδικούς του TAXISnet δίνεται η δυνατότητα στον κάθε δημότη να διορθώσει τα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων του για να αποφύγει πρόστιμα και λάθος χρεώσεις.
Σημαντικό είναι ότι δεν απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να αναρτήσουν κανένα (σκαναρισμένο ή φωτογραφημένο) πιστοποιητικό και μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους ουσιαστικά με το… ποντίκι του υπολογιστή τους.
Η πλατφόρμα είναι ήδη έτοιμη και μπορεί να δεχτεί επισκέπτες στη διεύθυνση: tetragonika.govapp.gr.