Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

Έρχεται η ψηφιακή σύνταξη - Πως θα την λάβετε

Εμφάνιση

Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

Τα πάνω - κάτω φέρνει η απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση για την ψηφιακή σύνταξη του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.
Αναλυτικότερα, η υπουργική απόφαση για την ψηφιακή σύνταξη προβλέπει τα εξής:
Διαδικασία υποβολής της αίτησης για την απονομή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου (άρθρο 1)
1. Οι αιτήσεις για την απονομή σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική υπηρεσία Ψηφιακής Απονομής Σύνταξης «ΑΤΛΑΣ», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Για κάθε παροχή υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση από τους ασφαλισμένους των φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών, που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.
2. Οι δικαιούχοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (email). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα κατά την αυθεντικοποίηση, οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τη διόρθωση των προσωπικών τους στοιχείων στο Μητρώο του «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ».
3. Οι δικαιούχοι συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται, ανάλογα με το είδος του αιτήματος στην αίτηση και προχωρούν στην υποβολή της. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σχετικά με την ορθότητα και την πληρότητα των δεδομένων που καταχωρούνται σε αυτή. Πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις, εφόσον απαιτούνται, λαμβάνονται, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση από το δικαιούχο.
4. Με την υποβολή της αίτησης και για το σκοπό της κρίσης των αιτημάτων και τον έλεγχο της απονομής των παροχών, είναι απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος από τον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα την κείμενη νομοθεσία και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L 119 [ΓΚΠΔ], του άρθρου 22 παρ.1 περ. α και των άρθρων 26 και 29 του ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Στις περιπτώσεις που, κατά την κείμενη νομοθεσία, η απονομή της παροχής συνδέεται με συγγενικά πρόσωπα του αιτούντος, ο e-ΕΦΚΑ διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα του ελέγχου συντάξεων και επιδομάτων που αφορούν άμεσα συγγενικά πρόσωπα (γονείς, σύζυγο, τέκνα) του αιτούντος, προκειμένου να διασταυρώσει τα απαραίτητα στοιχεία κατά την εκτέλεση της επεξεργασίας της αίτησης, καθώς και κατά τη μετέπειτα διαδικασία ελέγχου απονομής των παροχών.
5. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν να ζητηθεί από το δικαιούχο να προσέλθει στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ σε περίπτωση αίτησης από δικαστικό συμπαραστάτη ή σε περίπτωση που εν γένει δεν είναι δυνατή η αναζήτηση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Έκδοση και κοινοποίηση των αποφάσεων (άρθρο 2)
1. Οι αποφάσεις συνταξιοδότησης για αιτήματα μεταβίβασης κύριας σύνταξης αιτία θανάτου του συνταξιούχου και απονομής γήρατος σε δικαιούχους του τ. ΟΓΑ χωρίς χρόνο διαδοχικής ασφάλισης εκδίδονται αυτόματα, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής «ΑΤΛΑΣ».
2. Η έκδοση των αποφάσεων συνταξιοδότησης που προαναφέρθηκαν, γίνεται, βάσει των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων πληρωμών συντάξεων για τις περιπτώσεις μεταβίβασης και των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων χρόνου ασφάλισης του πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ» για τις περιπτώσεις απονομής συντάξεων γήρατος.
3. Κάθε απόφαση απονομής περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου, τα ψηφιακά διαθέσιμα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη κατά τη θεμελίωση του δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της παροχής, τις διατάξεις επί των οποίων κρίθηκε το αίτημα, το απονεμηθέν ποσό της σύνταξης, την ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος, την ημερομηνία πληρωμής, το ΙΒΑΝ του δικαιούχου και κάθε άλλη πληροφορία που κριθεί χρήσιμη για την καλύτερη ενημέρωση του συνταξιούχου και τη νόμιμη στοιχειοθέτηση της απόφασης.
4. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου, τα ψηφιακά διαθέσιμα δεδομένα, που ελήφθησαν υπόψη για την έκδοση της απόφασης και οι διατάξεις, βάσει των οποίων δεν είναι δυνατή η απονομή της σύνταξης.
5. Οι αποφάσεις που εκδίδονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία, αποτελούν δημόσια έγγραφα, που φέρουν λογότυπο του e-ΕΦΚΑ, αριθμό πρωτοκόλλου, χρονοσφραγίδα έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του διοικητή του e-ΕΦΚΑ ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου από αυτόν όργανο και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας. Η μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του διοικητή ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου έχει χαρακτήρα αυθεντικοποίησης της απόφασης και δεν τεκμαίρει τη διενέργεια ελέγχου για την έκδοση της απόφασης από πλευράς του υπογράφοντος.
6. Κάθε απόφαση του παρόντος άρθρου πληροί τους κανόνες των διατάξεων των άρθρων 6, 16 έως 19, του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, σύμφωνα με το ν. 2690/1999, όπως ισχύει και αποτελεί δημόσιο έγγραφο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο ν. 3979/2011 (Α΄ 138).
7. Κάθε απόφαση του παρόντος άρθρου γνωστοποιείται αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος/αντίκλητός του στην ηλεκτρονική αίτησή του. Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε, μετά την παρέλευση 10 εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίησή της με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως αυτή τηρείται στην ηλεκτρονική υπηρεσία ψηφιακής απονομής «ΑΤΛΑΣ» και αναγράφεται στην απόφαση. Η απόφαση αναρτάται, επίσης, στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ.
8. Ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης που του κοινοποιήθηκε με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για τα αιτήματα απονομής σύνταξης που δεν περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1, εξακολουθεί η υφιστάμενη διαδικασία απονομής, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ ή του μηχανογραφικού συστήματος του Δημόσιου Τομέα (ΓΓΠΣΔΔ) για τις συντάξεις του Δημόσιου Τομέα, μέχρι την έναρξη της λειτουργίας των αντίστοιχων κατηγοριών στην ηλεκτρονική υπηρεσία ψηφιακής απονομής «ΑΤΛΑΣ».
Εκκρεμείς αιτήσεις (άρθρο 3)
Αιτήματα απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017 έως την έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ», δύναται να εντάσσονται στη διαδικασία απονομής του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, κατόπιν πρόσκλησης των δικαιούχων και την υποβολή νέας αίτησης, στην οποία θα καταχωρείται και η ημερομηνία αρχικής υποβολής για τον υπολογισμό των αναδρομικών, που οφείλονται.
Πιλοτική λειτουργία – Δειγματοληπτικός έλεγχος (άρθρο 4)
1. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ», η οποία περατώνεται σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, πραγματοποιείται από τις εκτελεστικές υπηρεσίες απονομών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ έλεγχος της ορθότητας για το σύνολο των αποφάσεων που εκδίδονται από την υπηρεσία και, στη συνέχεια, κοινοποιείται η απόφαση στους δικαιούχους.
2. Με τη λήξη της πιλοτικής λειτουργίας και την έναρξη της πλήρους παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ», πραγματοποιείται απολογιστικός δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των αποφάσεων. Ο έλεγχος γίνεται από τις εκτελεστικές υπηρεσίες απονομών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας, που ορίζονται από τη Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, στις οποίες και αποστέλλονται τα αποτελέσματα.
3. Οι συνταξιούχοι που επιλέγονται στο δείγμα, ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και υποχρεούνται εντός 15 ημερών να προσέλθουν στο αρμόδιο υποκατάστημα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης από υπαιτιότητά τους, αναστέλλεται η χορήγηση της σύνταξης και διακόπτεται η πίστωση του λογαριασμού τους.
4. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραποίησης ή ψευδούς δήλωσης στοιχείων, διακόπτεται η χορήγηση της σύνταξης, αναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την κείμενη ποινική νομοθεσία και τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).


Νοσοκομείο Δράμας: Επαναλειτουργούν σταδιακά τα τακτικά χειρουργεία και τακτικά εξωτερικά ιατρεία

Εμφάνιση

Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

Ανακοινώνεται από την διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας η σταδιακή επαναλειτουργία των τακτικών χειρουργείων που είχαν διακοπεί στο πλαίσιο της «επιφυλακής» για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού.
- Από την Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 σταδιακά ξεκινά η Επαναλειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (Τ.Ε.Ι.), Μικροβιολογικού - Ανοσολογικού - Αιματολογικού και Ακτινοδιαγνωστικών Εργαστηρίων από, με μειωμένα ραντεβού, έως τρεις ασθενείς ανά ώρα και έως 12 ανά ημέρα ανά ιατρείο.
- Η είσοδος των ασθενών από την Κεντρική Πύλη θα γίνεται 10 λεπτά πριν από το ραντεβού τους, δηλαδή τόσο χρόνο πριν το προγραμματισμένο ραντεβού τους, όσος απαιτείται για τη δήλωση προσέλευσής τους και την αποχώρηση του προηγούμενου ασθενή.
- Ο ασθενής θα είναι ενημερωμένος από την Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων ή το Τηλεφωνικό Κέντρο με τον αριθμό προσέλευσής του στο εκάστοτε ιατρείο, ομοίως ενημερωμένη με την αντίστοιχη ανά Ε.Ι., θα είναι και η πύλη.
- Η είσοδος του ασθενή στο χώρο του Νοσοκομείου θα γίνεται μετά από τον αντίστοιχο έλεγχο, από τους νοσηλευτές και φύλακες στην εξωτερική πύλη, από 1 ασθενή σε Οφθαλμολογικό και Νευρολογικό Ιατρείο ανά ώρα και από τρεις ασθενείς ανά ώρα στα υπόλοιπα ιατρεία και έως 12 ανά ημέρα ανά ιατρείο, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας Λειτουργίας Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Νεφρολογικό
9:30 – 13:00
10 ασθενείς Διαβητολογικό
9.00 - 12.00
10 ασθενείς Διαβητολογικό
9.00 - 12.00
10 ασθενείς Νεφρολογικό
9:30 – 13:00
10 ασθενείς Χειρουργικό
10:30 – 14:00
9 ασθενείς
ΩΡΛ
9:00 – 13:00
10 ασθενείς Καρδιολογικό
9.00 - 13.00
12 ασθενείς Ουρολογικό
10:00 - 13:00
9 ασθενείς Ορθοπεδικό
9:00 - 12:30
10 ασθενείς Καρδιολογικό
9.00 -13.00
12 ασθενείς
Οφθαλμολογικό
9:00 – 14:00
5 ασθενείς Μαιευτικό – Γυναικολογικό
9:30 - 13:00
10 ασθενείς
(εκτός test pap) Μαιευτικό – Γυναικολογικό
9:30 - 13:00
10 ασθενείς
(εκτός test pap) Παιδιατρικό
9:00 – 13:00
12 ασθενείς Ουρολογικό
10:00 - 13:00
9 ασθενείς
Ακτινοδιαγνωστικό
Υπέρηχοι: 3 ασθενείς
Αξονικός: 2 ασθενείς Πνευμονολογικό
8:30 – 11:30
9 ασθενείς Πνευμονολογικό
8:30 – 11:30
5 ασθενείς (προεγχειρητικοί έλεγχοι) Οφθαλμολογικό
9:00 – 14:00
5 ασθενείς ΩΡΛ
9:00 – 13:00
10 ασθενείς
Μικροβιολογικό – Ανοσολογικό – Αιματολογικό
7:30 – 10:30
12 ασθενείς + προεγχειρητικοί έλεγχοι, εγκυμονούσες, ογκολογικοί, πηκτικότητα και μετανάστες Παιδιατρικό
9:00 – 13:00
12 ασθενείς Οφθαλμολογικό
9:00 – 14:00
5 ασθενείς Παθολογικό
9.00 - 13.00
12 ασθενείς Μικροβιολογικό – Ανοσολογικό – Αιματολογικό
7:30 – 10:30
12 ασθενείς + προεγχειρητικοί έλεγχοι, εγκυμονούσες, ογκολογικοί, πηκτικότητα και μετανάστες
Ψυχιατρικό
9:00 – 12:00
9 ασθενείς
3 πιστοποιητικά Χειρουργικό
10:30 – 14:00
9 ασθενείς Ακτινοδιαγνωστικό
Υπέρηχοι: 3 ασθενείς
Αξονικός: 2 ασθενείς Ψυχιατρικό
9:00 – 12:00
9 ασθενείς
3 πιστοποιητικά
Ακτινοδιαγνωστικό
Υπέρηχοι: 3 ασθενείς
Αξονικός: 2 ασθενείς
Νευρολογικό
9:00 – 13:00
4 ασθενείς
Ακτινοδιαγνωστικό
Υπέρηχοι: 3 ασθενείς
Αξονικός: 2 ασθενείς Μικροβιολογικό – Ανοσολογικό – Αιματολογικό
7:30 – 10:30
12 ασθενείς + προεγχειρητικοί έλεγχοι, εγκυμονούσες, ογκολογικοί, πηκτικότητα και μετανάστες Ακτινοδιαγνωστικό
Υπέρηχοι: 3 ασθενείς
Αξονικός: 2 ασθενείς Ψυχιατρικό
9:00 – 12:00
9 ασθενείς
3 πιστοποιητικά
Μικροβιολογικό – Ανοσολογικό – Αιματολογικό
7:30 – 10:30
12 ασθενείς + προεγχειρητικοί έλεγχοι, εγκυμονούσες, ογκολογικοί, πηκτικότητα και μετανάστες Ψυχιατρικό
9:00 – 12:00
9 ασθενείς
3 πιστοποιητικά Μικροβιολογικό – Ανοσολογικό – Αιματολογικό
7:30 – 10:30
12 ασθενείς + προεγχειρητικοί έλεγχοι, εγκυμονούσες, ογκολογικοί, πηκτικότητα και μετανάστες
Υπέρηχοι Καρδιολογικής Κλινικής
10:00 – 13:00
4 ασθενείς Νευρολογικό
9:00 – 13:00
4 ασθενείς
Τεστ κόπωσης
10:00 – 13:00
4 ασθενείς
Ψυχιατρικό
9:00 – 12:00
9 ασθενείς
3 πιστοποιητικά

Προς αποφυγή του συγχρωτισμού, το Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο του Μαιευτικού- Γυναικολογικού Τμήματος θα πραγματοποιείται στον 2ο όροφο του Νοσοκομείου, στον χώρο που βρίσκεται ο υπέρηχος της Κλινικής, καθώς υπάρχει ξεχωριστή είσοδος και χώρος αναμονής, οπότε οι ασθενείς δεν χρειάζεται να περνούν μέσα από την Μαιευτική Κλινική.
Η επαναλειτουργία των Απογευματινών Ιατρείων θα επανεξεταστεί μετά την επαναλειτουργία των πρωινών ΤΕΙ και ανάλογα με τα δεδομένα και τις οδηγίες που θα παρασχεθούν από το Υπουργείο Υγείας.
Η είσοδος των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων που παρέμενε έως τώρα κλειστή, με την επαναλειτουργία Τμήματος των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων θα παραμένει ανοιχτή κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.
Όλοι οι προσερχόμενοι ασθενείς θα φορούν υποχρεωτικά μάσκα.
Θα αναμορφωθεί ο χώρος αναμονής των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των ασθενών και θα υπάρχει Νοσηλευτής ο οποίος θα ελέγχει την τήρησή της.
Οι ασθενείς που επιθυμούν προσδιορισμό ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία μόνο για συνταγογράφηση (πλην διαβητολογικών και νεφρολογικών) θα εφαρμόζουν υποχρεωτικά την άυλη συνταγογράφηση.
Όσον αφορά την συνταγογράφηση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους, όσοι ασθενείς δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από Γενικό Ιατρό των Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών Ιατρείων και της Τοπικής Μονάδας Υγείας, θα επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον θεράποντα νοσοκομειακό ιατρό τους, θα εκδίδονται οι συνταγές και θα τις παραλαμβάνουν από την πύλη του Νοσοκομείου. Λόγω προσωπικών δεδομένων οι συνταγές θα παραδίδονται στους φύλακες σε κλειστό φάκελο και στη συνέχεια προσωπικά στους ασθενείς ή σε αρμοδίως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Η Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων θα επικοινωνεί με τους ασθενείς των οποίων τα ραντεβού έχουν ακυρωθεί, προκειμένου να τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας που υπήρχε πριν την αναστολή λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων.
Για την έκδοση ιατρικών βεβαιώσεων, οι οποίες απαιτούνται από τις ταξιδιωτικές οδηγίες, οι πολίτες παρακαλούνται να απευθύνονται στα Κέντα Υγείας.
Συνεχίζεται η αναστολή του επισκεπτηρίου στις Κλινικές μέχρι νεωτέρας και οι συνοδοί νοσηλευομένων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κάρτα συνοδού, προκειμένου να τους επιτρέπεται η είσοδος κατά η διαλογή - έλεγχο στην Πύλη.
Από την Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 σταδιακά ξεκινά η επαναλειτουργία των προγραμματισμένων Χειρουργείων.
Οι υπεύθυνοι Χειρουργοί μετά από συνεργασία με την Επιτροπή Χειρουργείου και στην περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα, ανάλογα με το πρόγραμμα και την λίστα χειρουργείου, θα επικοινωνούν με τους ασθενείς των οποίων τα χειρουργεία έχουν ακυρωθεί, θα επαναπρογραμματίζεται το χειρουργείο τους και θα δίνονται οδηγίες – κατά περίπτωση - για τον προεγχειρητικό έλεγχο που απαιτείται.
Όλοι οι ασθενείς που θα έχουν προγραμματισμένο χειρουργείο θα εξετάζονται για COVID-19, πριν την εισαγωγή τους στο Νοσοκομείο, σε επίπεδο προεγχειρητικού ελέγχου.
Το επόμενο διάστημα, μετά την σταδιακή άρση των απαγορευτικών μέτρων, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο.
Δεν φοβόμαστε, ενημερωνόμαστε, ώσπου να νικήσουμε την αρρώστια οριστικά.
Η διαχείριση της νέας καθημερινότητας με ωριμότητα, θα μας οδηγήσει σταδιακά, να την βελτιώνουμε για να την κάνουμε όλο και καλύτερη.
Προσέχουμε για να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο.
Τηρούμε πιστά τις οδηγίες της επιστημονικής κοινότητας και της Πολιτείας.
Μένουμε ασφαλείς και συνεχίζουμε με υπομονή και επιμονή.

Η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας
Θεσσαλονικιά Β. Καρατζόγλου


Ανοιχτή επιστολή προς τους Βουλευτές των ΠΕ Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης…

Εμφάνιση

Πέμπτη 7 Μαΐου 2020Του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του φορέα διαχείρισης οροσειράς Ροδόπης Σταύρου Κεχαγιόγλου προς τους βουλευτές των Π.Ε. Δράμας - Ξάνθης - Καβάλας. Νομοσχέδιο ταφόπλακα του ΥΠΕΝ για τους ΦΔΠΠ

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι Βουλευτές,
Η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), κατάθεσε στην Βουλή, εν μέσω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, χωρίς τον απαιτούμενο χρόνο για ουσιαστική διαβούλευση και ενώ η κοινωνία μας δίνει μάχη για τη ζωή, το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας».
Είναι ένα νομοσχέδιο ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ). Δεν συνιστά εκσυγχρονισμό περιβαλλοντικής νομοθεσίας αλλά δραματική οπισθοδρόμηση.
Είναι ένα νομοσχέδιο που προωθεί ριζικές και μη αναστρέψιμες αλλαγές στην κατάσταση και την εποπτεία του περιβάλλοντος στη χώρα μας, για το οποίο έχουν εκφραστεί σοβαρές αντιρρήσεις από πάρα πολλές πλευρές. Συγκεκριμένα την απόσυρσή του νομοσχεδίου έχουν υπογράψει σχεδόν είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) πολίτες (στις δύο ενεργές πλατφόρμες στο διαδίκτυο), είκοσι τρεις (23) μεγάλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όλοι οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), οι εργαζόμενοι στους ΦΔΠΠ και πλέον των εκατό (100) περιβαλλοντικών οργανώσεων. Τα σχόλια στην (προσχηματική όπως διαπιστώνεται) διαβούλευση ανέρχονται σε περίπου 1600 εκ των οποίων ο μεγαλύτερος αριθμός ζητάει την απόσυρση του νομοσχεδίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά το νομοσχέδιο είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με 66 άρθρα ωστόσο, η τελική έκδοση που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή είχε 130 άρθρα, 64 εκ των οποίων δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας κατά τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.
Φυσικά κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην περιβαλλοντική νομοθεσία και ότι για παράδειγμα απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την έκδοση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, κάτι με το οποίο προφανώς δεν συμφωνούμε, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να φτάσουμε στο άλλο άκρο. Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας για ένα ουσιαστικό διάλογο και την εξεύρεση λύσεων.

Επί της ουσίας, εν συντομία, και πέρα των άλλων προβληματικών διατάξεων, το νομοσχέδιο σχετικά με τους ΦΔΠΠ:
-Στην θέση των 36 ΦΔΠΠ συστήνονται 24 Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) σε επίπεδο Τμήματος. Αυτό σημαίνει ότι οι ΦΔΠΠ χάνουν της αυτοτέλειά τους και καταλήγουν να γίνουν Τμήματα (καθαρά γραφειοκρατικού τύπου) γεγονός που αποτελεί μεγάλη υποβάθμιση για τους ΦΔΠΠ.
- Με την σύσταση του ΟΦΥΠΕΚΑ και δίνοντας του την αρμοδιότητα όλων των γνωμοδοτήσεων έχουμε τη δημιουργία ενός Αθηνοκεντρικού συστήματος αποφάσεων-γνωμοδοτήσεων χωρίς να υπάρχει γνώση των ιδιαιτεροτήτων και των προβλημάτων κάθε περιοχής με αποτέλεσμα να χάνεται η διαβούλευση μεταξύ των τοπικών φορέων. Με απλά λόγια, μια επιτροπή στην Αθήνα θα αποφασίζει για τα έργα και τις δραστηριότητες στο εκάστοτε Εθνικό Πάρκο και στις περιοχές NATURA.
- Ο ΟΦΥΠΕΚΑ συγκεντρώνοντας το βάρος όλων των γνωμοδοτήσεων δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί, καθιστώντας το επιχείρημα της μείωσης του απαιτούμενου χρόνου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, την οποία προσπαθεί να επιτύχει η ηγεσία του ΥΠΕΝ με αυτό το νομοσχέδιο, ουσιαστικά άκυρο.
- Καταργεί τα ΔΣ των ΦΔΠΠ. Ουσιαστικά η ηγεσία του ΥΠΕΝ αχρηστεύει την μεγάλη εμπειρία των Προέδρων και των μελών του ΔΣ, που έβαλαν πλάτη όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώντας να κρατήσουν όρθιους του ΦΔΠΠ. Περισσότερους από 250 επιστήμονες (Πρόεδροι και ΔΣ) που βρίσκονται στις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ και μάλιστα αμισθί τους αντικαθιστά από τους αμειβόμενους Γενικούς Δ/ντες, Δ/ντες των υπό σύσταση νέων ΜΠΔΔ.
- Η συγχώνευση των ΦΔ Οροσειράς Ροδόπης και Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας Ισμαρίδας δημιουργεί μία τεράστια περιοχή ευθύνης για τη νέα ΜΔΠΠ, που εκτείνεται σε τουλάχιστον τέσσερις νομούς και πολυάριθμους δήμους, στην ευρύτερη περιοχή από τη Θάσο μέχρι τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. H διαχείριση της περιοχής αυτής είναι πρακτικά αδύνατη, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθεί τεράστια σύγχυση στις τοπικές κοινωνίες.
- Ο ορισμός της έδρας της ΜΔΠΠ στο Πόρτο Λάγος, με παράρτημα στο Μεσοχώρι Παρανεστίου είναι ετεροβαρής λαμβάνοντας υπόψη ότι θα περάσουν στην αρμοδιότητα της νέας ΜΔΠΠ το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης και όλες οι γύρω περιοχές NATURA (του Φαλακρού όρους, του Μενοικίου, του Όρβηλου και του Παγγαίου).

Επίσης θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Ειδικότερα:
- Για τα έργα ΥΜΕΠΕΡΑΑ, θα παγώσει η υλοποίηση των ενταγμένων Πράξεων, ενώ θα διακοπεί η ένταξη των προτάσεων που έχουν υποβληθεί και δεν εντάχθηκαν ακόμα. Αυτό σημαίνει περίπου 90 εκ ευρώ στα σκουπίδια!
- Για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα LIFE, INTERREG, ΠΕΠ, κτλ. θα έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις και αναπόφευκτα απεντάξεις Πράξεων με αρνητική επίπτωση στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων.

Κυρίες/οι Βουλευτές
Αποτελεί θέμα Δημοκρατίας και Συνταγματικότητας να μην ψηφιστεί ένα Νομοσχέδιο βαρύνουσας σημασίας για το Περιβάλλον από την Ελληνική Βουλή που, επίσης λόγω της πανδημίας, λειτουργεί με περιορισμένη παρουσία Βουλευτών, με ελλιπείς Συνεδριάσεις Επιτροπών και χωρίς την συμμετοχή των εμπλεκόμενων Φορέων, και η οποία συνεδριάζει για να παράγει Κοινοβουλευτικό Έργο που σχετίζεται κυρίως με τα μέτρα για την πανδημία.

Με εκτίμηση
Σταύρος Κεχαγιόγλου
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης


Κορωνοϊός και θεωρίες συνωμοσίας «Έβγαλε τα γυαλιά του, τα σκούπισε, τα ξαναφόρεσε. Τίποτ’ άλλο. Τα κρεβάτια σιδερένια, οι άνθρωποι γυάλινοι, οι καρέκλες αέρας» (Γιάννης Ρίτσος, «Θεώρηση»).

Εμφάνιση

Πέμπτη 7 Μαΐου 2020


Σε μία εποχή υγειονομικής κρίσης όπως η σημερινή, με την εξάπλωση του κορωνοϊού να λαμβάνει χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο, παρατηρείται η επαναφορά και σε ένα δεύτερο επίπεδο, η άνθιση θεωρίας συνωμοσίας. Οι θεωρίες συνωμοσίας ή αλλιώς, ο συνωμοσιολογικός λόγος που αναπαράγονται και διαδικτυακά, μέσω και νέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκύπτουν ως μία ιδιαίτερου τύπου, προσπάθεια εξήγησης της εξελισσόμενης πανδημίας του κορωνοϊού, επιδιώκοντας να απαντήσουν στο ερώτημα «γιατί τώρα;»
Και σε αυτό το πλαίσιο, κυκλοφορούν διάφορες θεωρίες που ενδύονται τον μανδύα της «αποκάλυψης» για «ό,τι μας κρύβουν», οι οποίες και συμπεριλαμβάνουν το ζήτημα της «κατασκευής» του ιού σε κάποιο στρατιωτικό εργαστήριο, είτε Κινέζικο είτε Αμερικανικό, της σύνδεσης του κορωνοϊού και της εξάπλωσης του με στρατηγικές μίας «από τα πάνω» διαδικασίας μείωσης και εκκαθάρισης πληθυσμού και, τελευταίο αλλά όχι έσχατο, με την ένταξη της εξάπλωσης του κορωνοϊού σε μία εξελισσόμενη διαδικασία βιολογικού πολέμου. Παράλληλα, η πρόβλεψη του Μπιλ Γκέϊτς το 2015, περί της εμφάνισης μίας επιδημίας, αξιοποιείται από διάφορους συνωμοσιολόγους προς την κατεύθυνση επιβεβαίωσης των λεγομένων τους.
Εντός αυτού του πλαισίου μπορούμε να εντάξουμε και τις αναφορές σε μία παγκόσμια διακυβέρνηση που θέλει να καθυποτάξει, για τα δικά τα συμφέροντες, χώρες και πολιτισμούς. Άλλωστε, ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του συνωμοσιολογικού λόγου είναι το ό,τι σπεύδει να κατηγορήσει, δείχνοντας ή και κατασκευάζοντας, τον ένοχο.
Αντλώντας από ένα κατά βάση διχοτομικό σχήμα ερμηνείας του κόσμου, δηλαδή από ένα σχήμα ισχυρών/ανίσχυρων, ο συνωμοσιολογικός λόγος (που υπήρξε και στα καθ’ ημάς) αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο πολιτικό αλλά και συναισθηματικό πεδίο, τείνοντας προς την διαμόρφωση χαρακτηριστικών ψευδαίσθησης ή αλλιώς φενάκης: ό,τι βλέπουμε δεν ισχύει, ό,τι μας λένε και μας παρουσιάζουν είναι ένα «μεγάλο» ψέμα των ισχυρών της «Νέας Τάξης Πραγμάτων».
Άρα ο συνωμοσιολόγος δεν λειτουργεί μόνο ως αυτό που ‘αποκαλύπτει’ τα ψέματα για κάτι που συμβαίνει μαζικά φέροντας την αλήθεια ως «άλλος Προφήτης», αλλά και αυτός που «γνωρίζει» το τι πραγματικά συμβαίνει, όπως τώρα, συσχετίζοντας την αλήθεια με την γνώση που πρέπει να διαδοθούν μαζικά. Στη βάση τους, οι συνωμοσιολογικές προσεγγίσεις που χτίζονται σταδιακά, καθίστανται αντι-επιστημονικές και παραπλανητικές, προσεγγίζοντας ό,τι η Eve Kosofsky Sedgwick αποκαλεί ως «παρανοϊκές θεωρίες».
Εντός αυτού του υποδείγματος («παρανοϊκές θεωρίες) και λαμβάνοντας υπόψιν την αναφορά πιο πάνω στο σχήμα ισχυροί/ανίσχυροι που χρησιμοποιείται σε θεωρίες συνωμοσίας, προκύπτει και η μορφή θυτών/θυμάτων, με τα θύματα να «είμαστε όλοι εμείς»,
Ο συνωμοσιολογικός λόγος ή οι θεωρίες συνωμοσίας προβαίνουν σε μία μηχανιστική θεώρηση του κόσμου, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια του συμφέροντος: Αν ο Αμερικανός επιχειρηματίας Bill Gates εμπλέκεται άμεσα στην εύρεση θεραπείας για τον κορωνοϊό, αυτό το κάνει γιατί έχει ισχυρά συμφέροντα, για να δώσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα περί του συγκεκριμένου λόγου. Αυτό που διαμορφώνεται είναι μία βολική εξήγηση που επιζητεί επίχρισμα νομιμοποίησης.
Και από τα πολιτικά κόμματα, αυτή την περίοδο, πρέπει να δοθεί έμφαση στην πολιτική και ιδεολογική αντιμετώπιση των συνωμοσιολογικών θεωριών που εμφανίζονται με διάφορες μορφές, βρίσκουν ευήκοα ώτα όχι σε έναν απλό φόβο που υπάρχει, αλλά σε μία επιθυμία ερμηνείας της πανδημίας με μη-συμβατικό τρόπο. Και τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να αναδείξουν τα στοιχεία που συνέχουν την συνωμοσιολογία, αμφισβητώντας έμπρακτα τον μηχανισμό αμφισβήτησης που θέτει σε λειτουργία.

Σίμος Ανδρονίδης,
Πολιτικός Επιστήμονας-Πολιτικός Αναλυτής


Κινητό θεματικό πάρκο για την ενημέρωση των παιδιών για την πανδημία του κορονοϊού

Εμφάνιση

Πέμπτη 7 Μαΐου 2020


Η καλλιτεχνική ομάδα που υπογράφει εδώ και 16 χρόνια τα μεγαλύτερα θεματικά πάρκα της χώρας, από την «Ονειρούπολη Δράμας» μέχρι τον «Μύλο των Ξωτικών» στα Τρίκαλα και από το «Εργοστάσιο και μουσείο Σοκολάτας» μέχρι τον «Μυστικό κόσμο του Ευγένιου Τριβιζά» βάζει «πλώρη» για την σχεδίαση του πιο πρωτοποριακού - open air -mobile - έργου αφιερωμένο στον Covid-19.
Το κινητό θεματικό πάρκο θα έχει στόχο την πλήρη και σωστή ενημέρωση των παιδιών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τον ιό, ο οποίος εισέβαλε με τον πιο άχαρο τρόπο στις ζωές όλων και κυρίως των μικρών παιδιών, που ξαφνικά ένιωσαν πως χάνουν την παιδική τους ελευθερία.
Όπως εξηγεί στο newsit.gr ο Γρηγόρης Αβανίδης που μαζί με την Βίκυ Βουρνιά και τον Δημήτρη Συμεωνίδη αποτελούν το μυαλό και την ψυχή των Dream Workers, η ομάδα εργάζεται πυρετωδώς, με βασικό άξονα την ενημέρωση μέσα από δράσεις βιωματικής, αμφίδρομης μάθησης και ποιοτικής ψυχαγωγίας για τον Covid-19, για τα παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας.
«Ο σχεδιασμός μας αφορά τη δημιουργία και λειτουργία ενός open air -mobile εκπαιδευτικού θεματικού πάρκου που θα ταξιδεύει με ένα ειδικά διαμορφωμένο, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, μεγάλο φορτηγό σε σχολεία και εκπαιδευτικές δομές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σε λίγα λεπτά, το προαύλιο ή κάποια μεγάλη αίθουσα του κάθε σχολείου θα μεταμορφώνεται σε ένα υπαίθριο θεματικό πάρκο με δεκάδες εντυπωσιακά τρισδιάστατα εκθέματα, σημεία προβολής και προσαρμοσμένων ελκυστικών δράσεων» εξηγεί ο Γρηγόρης Αβανίδης και προσθέτει «Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και θα υλοποιηθεί αφότου εγκριθεί φυσικά από ειδικούς επιστήμονες, ενώ θα στηρίζεται στις βασικές κατευθύνσεις του συνολικού επικοινωνιακού προγράμματος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Τον δραματολογικό ιστό του πάρκου θα επιμεληθούν και θα υπογράφουν εγνωσμένου κύρους, Έλληνες συγγραφείς και εκπαιδευτικοί».
Μέσα από το έργο για το οποίο πρόσφατα ενημερώθηκε πέρα από τους αρμόδιους φορείς και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης η ομάδα στοχεύει σε συνεργασία με την Eksagon Exhibitions από την Κύπρο να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν όλο αυτό που συνέβη με τόσο ξαφνικό και βίαιο τρόπο με τον κορονοϊό:
«Τα παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, με συγχρονισμένες δραστηριότητες εκπαιδευτικού περιεχομένου, σε ένα θεματοποιημένο περιβάλλον, μέσα από μια διαφορετική «ξενάγηση» θα κατανοήσουν με βιωματικό τρόπο ορισμένες καινούργιες έννοιες καθώς και αλλαγές σε απαιτούμενες συμπεριφορές που έχουν μπει τόσο βίαια και ακατανόητα στη ζωή τους, όπως «επιδημία», «ιός», «διασπορά στην κοινότητα», «συμπτώματα», «μένουμε σπίτι», «θεραπεία», «καραντίνα», «εμβόλιο και φάρμακο», «ευπαθείς ομάδες» κλπ».
Όσο για το τελικό αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο ενδιαφέρον για όλες τις ηλικίες της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:
«Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την ανάπτυξη δύο διαφορετικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις ηλικιακές ομάδες των μαθητών. Νέοι εκπαιδευτικοί, ηθοποιοί, καλλιτέχνες και εμψυχωτές, άριστα εκπαιδευμένοι, σε διάφορους ρόλους και σε κάθε θέση, θα είναι οι «ήρωες» του πάρκου και θα κερδίζουν το χαμόγελο των παιδιών αλλά το σημαντικότερο, θα περνάνε τα στοχευμένα μηνύματα γύρω από τους κινδύνους της πανδημίας».


Επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γεώργιου Παπαδόπουλου στο Παρανέστι για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών

Εμφάνιση

Πέμπτη 7 Μαΐου 2020


Την Τρίτη 28 Απριλίου και ώρα 11:00 π.μ., ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος πραγματοποίησε επίσκεψη στο Παρανέστι, συνοδευόμενος από την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Ε. Δράμας κα Αλεξάνδρα Μπουραζάνη, καθώς και από τον Δήμαρχο Παρανεστίου κ.Αναστάσιο Καγιάογλου και τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου κ. Ηρακλή Αλαγκιοζίδη.
Η επίσκεψη έγινε εν' όψη της έναρξης του «Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών» στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, προκειμένου να διερευνηθούν και να καταγραφούν επί του πεδίου οι υφιστάμενες επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες (εστίες αναπαραγωγής και ανάπτυξης κουνουπιών, όπως στο κατάντη του ποταμού Νέστου, στο χώρο διάθεσης λυμάτων κ.λ.π.) στο Παρανέστι.
Στόχος είναι η αγαστή συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με τον Δήμο Παρανεστίου, προκειμένου να ληφθούν μέτρα περιβαλλοντικής υγιεινής και εξυγίανσης περιβάλλοντος (εργασίες όπως, εξυγίανση των κοιλοτήτων όπου συλλέγονται στάσιμα ύδατα, κ.λ.π.), που ουσιαστικά θα συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της ευχέρειας του πολλαπλασιασμού των κουνουπιών και επομένως στη μείωση του πληθυσμού αυτών, προς όφελος της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος.
Τα κουνούπια είναι διαβιβαστές λοιμογόνων παραγόντων για τη μετάδοση σοβαρών ασθενειών, ενώ σημαντικά δυσμενείς είναι και οι επιπτώσεις στην οικονομία και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων στις περιοχές όπου αναπτύσσονται υψηλοί πληθυσμοί κουνουπιών. Η εμφάνιση μάλιστα κατά τα τελευταία έτη περιστατικών λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και ελονοσίας σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, καθώς και η ύπαρξη κινδύνου εισαγωγής άλλων ιών που μεταδίδονται με κουνούπια (π.χ. ιών Zika, Chikungunya, Δάγκειου πυρετού), καταδεικνύουν την ανάγκη της οργάνωσης και έγκαιρης εφαρμογής ολοκληρωμένων προγραμμάτων αντιμετώπισης των εντόμων αυτών.
Η πρόληψη και αντιμετώπιση των νόσων που μεταδίδονται με κουνούπια βασίζεται στη μείωση του πληθυσμού τους, μέσω του περιορισμού των εστιών αναπαραγωγής τους και στην παρεμπόδιση της επαφής μεταξύ διαβιβαστών και ανθρώπων.
Κάθε έτος, καλούνται οι Περιφέρειες μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών τους να εκπονήσουν «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Καταπολέμησης Κουνουπιών», σε επίπεδο Περιφέρειας ή Περιφερειακών Ενοτήτων, εξασφαλίζοντας εγκαίρως τις πιστώσεις.
Ένας από τους σημαντικούς παράγοντας επιτυχίας ενός τέτοιου προγράμματος, που σκοπό έχει την αντιμετώπιση των κουνουπιών και κατ’ επέκταση την πρόληψη μετάδοσης νοσημάτων από αυτά σε μια περιοχή, είναι η στενή συνεργασία των Περιφερειακών Ενοτήτων που υλοποιούν τα εν λόγω προγράμματα και των Δήμων, οι οποίοι οφείλουν να συνδράμουν στη λήψη μέτρων για την εξάλειψη εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών, την εξυγίανση του περιβάλλοντος, κ.λ.π., προς επίτευξη των κοινών στόχων.
Εξέχουσα σημασία έχει η εφαρμογή μέτρων περιβαλλοντικής υγιεινής και εξυγίανσης του περιβάλλοντος, με τα οποία επιτυγχάνεται ο περιορισμός ή η εξάλειψη, όπου είναι δυνατόν, των εστιών ανάπτυξης των προνυμφών κουνουπιών (στάσιμα νερά). Τα μέτρα αυτά είναι από τα σημαντικότερα, καθώς προσφέρουν μακροχρόνιο όφελος ελαχιστοποιώντας την ευχέρεια του πολλαπλασιασμού τους και επομένως μειώνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης των υψηλών πληθυσμών τους, για μεγάλο διάστημα, χωρίς τη χρήση βιοκτόνων. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται για τον περιορισμό ή την εξάλειψη των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που βρίσκονται γύρω από τις κατοικημένες περιοχές.

Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε ότι:
«Η μελέτη, καταγραφή και αντιμετώπιση των εστιών ανάπτυξης κουνουπιών αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγιεινής των κατοίκων του Παρανεστίου. Όχι μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν, πλέον χωρίς κουνούπια, το μοναδικό σε φυσικό κάλλος οικοσύστημα του ποταμού Νέστου».


«Πόλεμος» σε καιρό ειρήνης και η επόμενη μέρα Γράφει ο Γιάννης Μήτσιος*

Εμφάνιση

Πέμπτη 7 Μαΐου 2020


Εδώ και λίγους μήνες η ανθρωπότητα βιώνει μια νέα κατάσταση που όμοιά της δεν είχε βιώσει τους τελευταίους δύο αιώνες. Έχουμε έναν «πόλεμο», με έναν αόρατο και ύπουλο εχθρό στην κυριολεξία, σε μια εποχή ειρήνης που έχει επηρεάσει σχεδόν όλο τον πλανήτη.
250.000 νεκροί, 3,5 εκατομμύρια κρούσματα, (μέχρι τώρα αρχές Μαΐου) και η αγωνία στο κατακόρυφο για το εμβόλιο, ή το φάρμακο που θα εξουδετερώσει τον φονικό ιό. Οικονομίες μεγάλων χωρών γονατίζουν, η παγκόσμια οικονομία σε ύφεση και οι φόβοι για ένα παγκόσμιο κραχ είναι στην ημερήσια ατζέντα των ειδήσεων.
Ταυτόχρονα δοκιμάζεται ότι ξέραμε έως τώρα στο διεθνές σύστημα, μιας και αποδείχθηκε ότι η διεθνής συνεργασία, «πήγε περίπατο», μπροστά στο δόγμα «ο σώζων εαυτόν σωθήτω», και η κάθε χώρα προσπαθούσε και προσπαθεί να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες εξοπλισμού (μασκών, αναπνευστήρων, ΜΕΘ κλπ) και να επαναπατρίσει τους πολίτες της από κάθε γωνιά του κόσμου. Ξαφνικά οι όροι της παγκοσμιοποίησης αλλάζουν, ο ρόλος του κράτους επιστρέφει δυναμικά και οι κήρυκες της ελεύθερης οικονομίας και του νεοφιλελευθερισμού οπισθοχωρούν μπροστά στις στρατιές των ανέργων, τα αιτήματα για κρατικοποίηση και κρατικές ενισχύσεις μεγάλων εταιρειών, ενώ οι κεντρικές τράπεζες κόβουν χρήμα «αβέρτα». Μόνον στις ΗΠΑ, τη ναυαρχίδα του καπιταλισμού, έχουμε μέχρι τώρα 30 εκ. ανέργους ενώ αν συνεχιστεί η πανδημία χιλιάδες θα είναι εκείνοι που θα έχουν μείνει άστεγοι και θα αναγκάζονται να καταφεύγουν στα συσσίτια, την ώρα που η χώρα θα οδεύει σε προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο. Με πάνω από 60.000 νεκρούς οι ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει τα θύματα του Βιετνάμ, του Περλ Χάρμπορ και της 11ης Σεπτεμβρίου μαζί. Στην Ευρώπη, τη δική μας γειτονιά, μεγάλες οικονομίες όπως της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας βλέπουν το ΑΕΠ τους να πέφτει από 5 έως 15%, και είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για το μέλλον και το συνολικό κόστος της πανδημίας. Παράλληλα δοκιμάστηκε η (ανύπαρκτη) αλληλεγγύη και η ετοιμότητα της Ε.Ε, με αργά αντανακλαστικά χωρίς σχέδιο αρχικά, διευρύνοντας το χάσμα Βορρά-Νότου.
Το παγκόσμιο χρέος αυξήθηκε, ήταν ήδη μεγάλο στο τέλος του 2019, τα δάνεια υπερχρεωμένων χωρών και αναπτυσσόμενων δεν εξυπηρετούνται ενώ το ΔΝΤ δανείζει χώρες για να μην καταρρεύσουν. Οι ανισότητες, η αύξηση της ανεργίας, η φτωχοποίηση μεγάλων στρωμάτων των κοινωνιών (συρρίκνωση της μεσαίας τάξης) και η τεχνοφοβία αλλά και η εξάρτηση από την τεχνολογία θα είναι μερικές από τις τάσεις της επόμενης μέρας.
Στο επίπεδο της πολιτικής αναθεωρούνται όλα όσα ξέραμε για τις ιδεολογίες, την παγκοσμιοποίηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις προσωπικές ελευθερίες, το ρόλο της δημοκρατίας και τη σχέση της με την αυξανόμενη ισχύ της ψηφιακής τεχνολογίας στον έλεγχο της ζωής και της κυκλοφορίας των πολιτών σε ένα, ψηφιακό αστυνομικό κράτος (ο κορωνοιός ανέπτυξε εφαρμογές που χρησιμοποιούνται ήδη) τόσο σε δημοκρατικά αλλά και σε ανελεύθερα καθεστώτα. Είμαστε ήδη στο τέλος των βεβαιοτήτων και ότι ο κόσμος δεν θα είναι ο ίδιος.
Η περίοδος που διανύουμε σε γεωπολιτικό επίπεδο σημαίνει και το τέλος της πλανητικής κυριαρχίας των ΗΠΑ, την αδυναμία της να ηγηθεί παγκοσμίως όπως επίσης και την έναρξη ενός νέου ψυχρού πολέμου που στη θέση της πάλαι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης είναι η Κίνα και οι σύμμαχοί της. Η αλληλεξάρτηση των οικονομικών σχέσεων Κίνας και Αμερικής (η Κίνα κατέχει κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ αξίας 3 τρις δολ.) και ο ρόλος της τεχνολογίας μπορεί από μια ψυχρή ειρήνη, που διαμορφώνεται σήμερα, έστω μέσω δασμών και μεταφοράς γραμμών παραγωγής δυτικών χωρών εκτός Κίνας σε άλλες χώρες, (η εξάρτηση φάνηκε πάντως στην προμήθεια υλικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας), να οδηγήσει σε θερμή αναμέτρηση στο μέλλον. Από τα σημερινά δεδομένα και την διαχείριση της πανδημίας φαίνεται πάντως ότι η Κίνα και οι ασιατικές χώρες ευρύτερα αντιμετώπισαν πιο αποτελεσματικά την πανδημία και φαίνεται να είναι πιο μπροστά στην χρήση της τεχνολογίας, στον κρατικό έλεγχο, στην συνεργασία των πολιτών αλλά και τις υποδομές υγείας και εξοπλισμού πράγμα που σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια μπορούν να ασκήσουν μεγαλύτερη επιρροή και εξουσία στα διεθνή δρώμενα από τη Δύση. Η Κίνα για παράδειγμα έχει ΑΕΠ 29 τρις δολ και κάθε 4 μέρες παράγει ΑΕΠ όσο το ετήσιο ΑΕΠ της Ελλάδας.
Για να αποφευχθούν επικίνδυνες αναταράξεις στο μέλλον, θα απαιτηθεί μια νέα μορφή διεθνούς συνεργασίας, μια αναγέννηση του ΟΗΕ που φέτος κλείνει 75 χρόνια (γερασμένος) και διεθνής οικονομική συνεργασία με ένα νέο Bretton Woods (σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών και μια διεθνή οικονομική αρχιτεκτονική) του 21ου αι, για τα οποία τρέφουμε πάντως ελάχιστες ελπίδες για την ώρα.
Και το μέλλον της Ελλάδας;
Για τη χώρα μας η συγκυρία ήταν η χειρότερη που θα μπορούσε να προκύψει. Μετά από 10 χρόνια μνημονίων, περικοπών και μιας αχτίδας φωτός για το αύριο βρεθήκαμε να παλεύουμε με τις συνέπειες του κορωνοϊού σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο χωρίς μεγάλο μαξιλάρι ασφαλείας. Ο μεγάλος βαθμός εξάρτησης της χώρας από τον τουρισμό και τις υπηρεσίες, η εκτίναξη της ανεργίας, τα λουκέτα χιλιάδων επιχειρήσεων προ των πυλών, η μείωση των εσόδων του κράτους, η αύξηση των δαπανών στον προϋπολογισμό, θα φέρουν την πτώση του ΑΕΠ με αποτέλεσμα την αύξησή του ποσοστού του σε σχέση με το χρέος της χώρας που για να μπορεί να εξυπηρετείται (τοκοχρεολύσια και πλεονάσματα 3,5%) θα πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές λιτότητας στο μέλλον (αύξηση φόρων, μείωση μισθών, συντάξεων, νέα μνημόνια κλπ). Μόνη παρηγοριά (και έλεος) η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και οι αποφάσεις των ηγετών για ενίσχυση των κρατών και των οικονομιών λόγω των εκτάκτων αναγκών που προκάλεσε η πανδημία. Ας κρατούμε μικρό καλάθι και να σχεδιάσουμε επιτέλους ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, η κρίση δεν θα τελειώσει τόσο γρήγορα.

*πολιτικός επιστήμων-διεθνολόγος, ΜΑ Παν/μιου Northeastern Βοστώνης.